Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG CHỮ HÁN THÔNG DỤNG

Được đăng lên bởi alpha_vvtn
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Baã n g thûúâ n g duå n g

Haá n Tûå

MỤC LỤC
W	X
1945 CHỮ HÁN THÔNG DỤNG XẾP THEO BỘ ...................................................................... 1
PHỤ LỤC A: 153 CHỮ BỔ TÚC ................................................................................................ 70
PHỤ LỤC B: 166 CHỮ NHÂN DANH....................................................................................... 76
PHỤ LỤC C: 100 HỌ THƯỜNG DÙNG CỦA NGƯỜI NHẬT ................................................ 91
DANH SÁCH 1000 CHỮ QUI ĐỊNH THI 2 KYU..................................................................... 92
1945 CHỮ HÁN SẮP THEO CÁCH ĐỌC ................................................................................. 93
1945 CHỮ HÁN SẮP THEO SỐ NÉT ...................................................................................... 108
ÂM HÁN VIỆT CỦA 2264 CHỮ HÁN SẮP THEO A,B,C VIỆT NAM ................................ 113

1945 CHỮ HÁN THÔNG DỤNG XẾP THEO BỘ
1-1 一 NHẤT  いち: một (1)
1

いち

一 いつ

一つ

ひとつ
ひと

NHẤT

ちょう
2

丁

ĐINH
てい
よ

3

与

4

万 ばん
三

三つ
三つ
三

下げる
下ろす
下す
下がる
下りる
下る
下さる

下

7
8

互 ご
五 ご

9

天

10
11
12
13
14

不 ぶ
丙 へい
且
可 か
民 みん

15

平 びょう

16
17
18
19

てん

たがい
いつつ
あめ
あま

且つ
民
平ら

かつ
たみ
たいら
ただしい
ただす
まさに

さい

再び

ふたたび

こう

否
更
更かす

いな
さら
ふかす

21
22

更

23

亜 あ

24

画 かく

が

10 ngàn
nhiều,tất cả
Ba

Dưới
Phần dưới
Đem xuống, hạ lệnh

HẠ
Treo, rơi
Ra khỏi
Đi xuống
Cho

HỖ
NGŨ
THIÊN

BÍNH
THẢ
KHẢ
DÂN
BÌNH
CHÍNH
NHỊ
BÁCH
LƯỠNG
LƯỢNG

両

Số chẵn, đếm (nhà, đậu hũ , súng,
đĩa)
Người lớn, can thứ 4, hình chữ T
Cho,cấp,giúp đỡ、dự vào

TAM

BẤT

せい
正しい
しょう
正す
正
正に
弐 に
百 ひゃく
りょう

再 さ
否 ひ

20

互い
五つ
天

みっつ
みつ
み
した
もと
しも
さげる
おろす
くだす
さがる
おりる
くだる
くださる

ふ

へい

DỮ
DỰ
VẠN

か
げ

6

あたえる

まん
さん

5

与える

Một

TÁI
PHỦ
CANH
CÁNH
Á
HỌA
HOẠCH
1

giúp lẫn nhau, qua lại
năm
trời,tự nhiên,thời tiết
không
can thứ 3
và
tốt,có thể, ưng cho
người dân
ngay thẳng, bằng phẳng
đúng, ngay thẳng
đúng
chính xác, chắc chắn
hai(2,văn tự)
trăm (100)
cả hai, 1/16 cân ta
một lần nữa, 2 lần
không
đổi mới, lần nữa
thức khuya
thứ hai, dưới 1 bậc, châu Á
tranh vẽ
nét (Hán tự)

ぶ

26
27

武 む
昼 ちゅう
蚕
蚕 さん

28

夏 げ

29

悪 お

25

30
31

か

夏

ひる
かいこ
なつ

あく

悪い

わるい

ゆう

憂える
憂い
憂え
憂い

うれえる
うれい
うれえ
うい

憂
爾 じ

VŨ
VÕ
TRÚ
TẰM
HẠ
ÁC
ƯU

uy lực,mạnh dạn,quân sự
buổi trưa,ban ngày
con tằm
mùa hạ
xấu,hung dữ
buồn rầu
sự lo buồn
u tối

TỶ

con dấu(vua)

2-1 | CỔN ぼう: nét sổ
ちょう 弔う

32

弔

33

中 ちゅう 中

34
35

内 だい
央 おう

36

冊 さく

ない

38
39

凸
史

40

甲

41

申

42

旧 きゅう

43

世 せ

44

本

45

出 すい

46

...
Baãngthûúângduång
HaánTûå
BẢNG CHỮ HÁN THÔNG DỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG CHỮ HÁN THÔNG DỤNG - Người đăng: alpha_vvtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
BẢNG CHỮ HÁN THÔNG DỤNG 9 10 354