Ktl-icon-tai-lieu

bảng động từ bất qui tắc

Được đăng lên bởi Huan Sirius
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Infinitive
abide
arise
awake
be
bear
beat
become
befall
begin
behold
bend
bereave
bespeak
beseech
bet
bid
bind
bite
bleed
blow
break
breed
bring
build
burn
burst
buy
cast
catch
chide
choose
cleave
cling
clothe
come
cost
creep
crow
cut
deal
dig
do
draw
dream
drink
drive
dwell
eat
fall

Past
abode
arose
awoke
was, were
bore
beat
became
befell
began
beheld
bent
bereft
bespoke
besought
bet
bade
bound
bit
bled
blew
broke
bred
brought
built
burnt
burst
bought
cast
caught
chid
chose
clove, cleft
clung
clad
came
cost
crept
crew, crowwed
cut
dealt
dug
did
drew
dreamt
drank
drove
dwelt
ate
fell

Past participle
abode
arisen
awoke, awaked
been
borne, born
beaten
become
befallen
begun
beheld
bent
bereft
bespoken
besought
bet
bid, bidden
bound
bit, bitten
bled
blown
broken
bred
brought
built
burnt
burst
bought
cast
caught
chidden
chosen
cloven, chleft
clung
clad
come
cost
crept
crowed
cut
dealt
dug
done
drawn
dreamt
drunk
driven
dwelt
eaten
fallen

Nghĩa
Trú ngụ,chịu đựng
Nổi dậy, nổi lên
Tỉnh dậy ,đánh thức
Thì, là, ở, bị được
Mang, chịu đựng, sinh đẻ
Đánh
Thành,trở nên
Xảy tới
Bắt đầu
Ngắm , nhìn
Uốn cong
Lấy đi, tước đoạt
Đặt trước, giữ trước
Van xin
Đánh cuộc, cá
Ra lênh
Buộc, là dính vào
Cắn
Chảy máu
Thổi
Làm vỡ, bẻ gãy
Nuôi nấng
Mang lại, đem lại
Xây dựng
Đốt cháy
Nổ
Mua
Liệng, ném, quăng
Bắt, chụp được
Quở mắng
Lựa chọn
Chẻ ra, tách ra
Bám, quyến luyến
Mặc, bận quần áo
Đến
Trị giá
Bò
Gáy, gà gáy
Cắt
Giao thiệp, chia bài
Đào
Làm
Kéo, vẽ
Mơ, mộng
Uống
Đưa, lái xe
Ở, trú ngụ
Ăn
Ngã, rơi

feed
feel
fight
find
flee
fling
fly
forbear
forbid
foresee
foretell
forget
forgive
forsake
forswear
freeze
get
gild
gard
give
go
grind
grow
hang
have
hear
heave
hew
hide
hit
hold
hurt
inlay
keep
kneel
knit
know
lade
lead
lay
lean
leap
learn
leave
lend
let
lie
light
lose
make

fed
felt
fought
found
fled
flung
flew
forbore
forbade
foresaw
foretold
forget
forgave
forsook
forswore
froze
got
gilt
gart
gave
went
ground
grew
hung
had
heard
hove
hewed
hid
hit
held
hurt
inlaid
kept
knelt
knit
knew
laded
led
laid
leant
leapt
learnt
left
lent
let
lay
lit
lost
made

fed
felt
fought
found
fled
flung
flown
forbone
forbidden
foreseen
foretold
forgetten
forgiven
forsaken
forsworn
frozen
got, gotten
gilt
gart
given
gone
ground
grown
hung
had
heard
hove
hewn
hid, hidden
hit
hold
hurt
inlaid
kept
knelt
knit
known
laden
led
laid
leant
leapt
learnt
left
lent
let
lain
lit
lost
made

Nuôi cho ăn
Cảm thấy
Đánh , chiến đấu
Tìm thấy, được
Chạy trốn
Ném
Bay
Kiêng cử
Cấm
Tiên tri
Tiên đoán
Quên
Tha thứ
Bỏ rơ...
Infinitive Past Past participle Nghĩa
abide abode abode Trú ngụ,chịu đựng
arise arose arisen Nổi dậy, nổi lên
awake awoke awoke, awaked Tỉnh dậy ,đánh thức
be was, were been Thì, là, ở, bị được
bear bore borne, born Mang, chịu đựng, sinh đẻ
beat beat beaten Đánh
become became become Thành,trở nên
befall befell befallen Xảy tới
begin began begun Bắt đầu
behold beheld beheld Ngắm , nhìn
bend bent bent Uốn cong
bereave bereft bereft Lấy đi, tước đoạt
bespeak bespoke bespoken Đặt trước, giữ trước
beseech besought besought Van xin
bet bet bet Đánh cuộc, cá
bid bade bid, bidden Ra lênh
bind bound bound Buộc, là dính vào
bite bit bit, bitten Cắn
bleed bled bled Chảy máu
blow blew blown Thổi
break broke broken Làm vỡ, bẻ gãy
breed bred bred Nuôi nấng
bring brought brought Mang lại, đem lại
build built built Xây dựng
burn burnt burnt Đốt cháy
burst burst burst Nổ
buy bought bought Mua
cast cast cast Liệng, ném, quăng
catch caught caught Bắt, chụp được
chide chid chidden Quở mắng
choose chose chosen Lựa chọn
cleave clove, cleft cloven, chleft Chẻ ra, tách ra
cling clung clung Bám, quyến luyến
clothe clad clad Mặc, bận quần áo
come came come Đến
cost cost cost Trị giá
creep crept crept
crow crew, crowwed crowed Gáy, gà gáy
cut cut cut Cắt
deal dealt dealt Giao thiệp, chia bài
dig dug dug Đào
do did done Làm
draw drew drawn Kéo, vẽ
dream dreamt dreamt Mơ, mộng
drink drank drunk Uống
drive drove driven Đưa, lái xe
dwell dwelt dwelt Ở, trú ngụ
eat ate eaten Ăn
fall fell fallen Ngã, rơi
bảng động từ bất qui tắc - Trang 2
bảng động từ bất qui tắc - Người đăng: Huan Sirius
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bảng động từ bất qui tắc 9 10 392