Ktl-icon-tai-lieu

Bảng động từ bất quy tắc

Được đăng lên bởi baninhon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP

Dạngnguyênthể

V quákhứ V - P2

1 awake = đánhthức

awoke

2 be = thì, là, bị, ở

was, were been

3 beat =đánh, thắng

beat

beaten

4 become = trởthành

became

become

5 begin = bắtđầu

began

begun

6 bend = bẻcong

bent

bent

7 bet = cá, đánhcuộc

bet

bet

8 bid =đấugiá

bid

bid

9 bite = cắn

bit

bitten

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3

blow = thổi

blew

blown

break = làmvỡ

broke

broken

bring =đemlại

brought

brought

broadcast = truyềnhình,
truyềnthanh
build = xâydựng

broadcast broadcast
built

awoken

built

burn = làmbỏng, đốtcháy Burned
/burnt
buy = mua
bought

Burned
/burnt
bought

catch = bắtlấy

caught

caught

choose = chọn

chose

chosen

come =đến

came

come

cost = tốn

cost

cost

cut = cắt

cut

cut

dig =đào (đàolỗ)

dug

dug

do = làm

did

done

BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP

2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7

draw = rút ra, vẽ

drew

drawn

dream = mơ, mơước

Dreamed Dreamed
/dreamt
/dreamt
drive = láixe 4 bánhtrởlên drove
driven
drink = uống

drank

drunk

eat = ăn

ate

eaten

fall = rơi

fell

fallen

feel = cảmthấy

felt

felt

fight = chiếnđấu

fought

fought

find = tìmthấy,
thấycáigìđónhưthếnào
fly = bay

found

found

flew

flown

forget = quên

forgot

forgotten

forgive = thathứ

forgave

forgiven

freeze =đônglạnh,
đôngthànhđá
get = lấy

froze

frozen

got

gotten

give = cho

gave

given

go =đi

went

gone

grow = trưởgthành, trồng grew

grown

hang = treo

hung

hung

have = có

had

had

hear = nghe

heard

heard

hide = giấu, trốn

hid

hidden

hit =đánh

hit

hit

hold = nắm, cầm, giữ

held

held

hurt = làmtổnthương

hurt

hurt

BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP

4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3
6
4
6
5
6
6
6
7
6
8
6
9
7
0
7
1

keep = giữ

kept

kept

know = biết

knew

known

lay =đặt, để, sắpđặt

laid

laid

lead = dẫnđầu, lãnhđạo

led

led

learn = học, họcđược
leave = rờikhỏi

Learned
/learnt
left

Learned
/learnt
left

lend = chomượn

lent

lent

let =đểchoailàmgì

let

let

lie = nằm
lie= nóidối
lose = mất, đánhmất,
thuacuộc
make = làmra

lay
lied
lost

lain
lied
lost

made

made

mean = muốnnói,
cónghĩalà
meet = gặpmặt

meant

meant

met

met

pay = trảgiá, trảtiền

paid

paid

put = đặt,để

put

put

read =đọc

read

read

ride = cưỡi, chạyxe 2 bánh rode

ridden

ring = reo, gọiđiệnthoại

rang

rung

rise = mọc, lêncao

rose

risen

run...
BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP
Dạngnguyênthể V quákhứ V - P2
1 awake = đánhthức awoke awoken
2 be = thì, là, bị, ở was, were been
3 beat =đánh, thắng beat beaten
4 become = trởthành became become
5 begin = bắtđầu began begun
6 bend = bẻcong bent bent
7 bet = cá, đánhcuộc bet bet
8 bid =đấugiá bid bid
9 bite = cắn bit bitten
1
0
blow = thổi blew blown
1
1
break = làmvỡ broke broken
1
2
bring =đemlại brought brought
1
3
broadcast = truyềnhình,
truyềnthanh
broadcast broadcast
1
4
build = xâydựng built built
1
5
burn = làmbỏng, đốtcháy Burned
/burnt
Burned
/burnt
1
6
buy = mua bought bought
1
7
catch = bắtlấy caught caught
1
8
choose = chọn chose chosen
1
9
come =đến came come
2
0
cost = tốn cost cost
2
1
cut = cắt cut cut
2
2
dig =đào (đàolỗ) dug dug
2
3
do = làm did done
Bảng động từ bất quy tắc - Trang 2
Bảng động từ bất quy tắc - Người đăng: baninhon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng động từ bất quy tắc 9 10 128