Ktl-icon-tai-lieu

Bảng động từ bất quy tắc

Được đăng lên bởi lugach1230
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 3 lần
abide
arise
awake
be
bear
become
befall
begin
behold
bend
beset
bespeak
bid
bind
bleed
blow
break
breed
bring
broadcast
build
burn
buy
cast
catch
chide
choose
cleave
cleave
come
cost
crow
cut
deal
dig
dive
drew
dream
drink
drive
dwell
eat
fall
feed

abode/abided
abode / abided
lưu trú, lưu lại
arose
arisen
phát sinh
awoke
awoken
đánh thức, thức
was/were
been
thì, là, bị. ở
bore
borne
mang, chịu dựng
became
become
trở nên
befell
befallen
xảy đến
began
begun
bắt đầu
beheld
beheld
ngắm nhìn
bent
bent
bẻ cong
beset
beset
bao quanh
bespoke
bespoken
chứng tỏ
bid
bid
trả giá
bound
bound
buộc, trói
bled
bled
chảy máu
blew
blown
thổi
broke
broken
đập vỡ
bred
bred
nuôi, dạy dỗ
brought
brought
mang đến
broadcast
broadcast
phát thanh
built
built
xây dựng
burnt/burned
burnt/burned
đốt, cháy
bought
bought
mua
cast
cast
ném, tung
caught
caught
bắt, chụp
chid/ chided
chid/ chidden/ chidedmắng chửi
chose
chosen
chọn, lựa
clove/ cleft/ cleavedcloven/ cleft/ cleaved chẻ, tách hai
clave
cleaved
dính chặt
came
come
đến, đi đến
cost
cost
có giá là
crew/crewed
crowed
gáy (gà)
cut
cut
cắt, chặt
dealt
dealt
giao thiệp
dug
dug
dào
dove/ dived
dived
lặn; lao xuống
drew
drawn
vẽ; kéo
dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed
mơ thấy
drank
drunk
uống
drove
driven
lái xe
dwelt
dwelt
trú ngụ, ở
ate
eaten
ăn
fell
fallen
ngã; rơi
fed
fed
cho ăn; ăn; nuôi;

feel
fight
find
flee
fling
fly
forbear
forbid
forecast
foresee
foretell
forget
forgive
forsake
freeze
get
gild
gird
give
go
grind
grow
hang
hear
heave
hide
hit
hurt
inlay
input
inset
keep
kneel
knit
know
lay
lead
leap
learn
leave
lend
let
lie
light

felt
felt
fought
fought
found
found
fled
fled
flung
flung
flew
flown
forbore
forborne
forbade/ forbad
forbidden
forecast/ forecastedforecast/ forecasted
foresaw
forseen
foretold
foretold
forgot
forgotten
forgave
forgiven
forsook
forsaken
froze
frozen
got
got/ gotten
gilt/ gilded
gilt/ gilded
girt/ girded
girt/ girded
gave
given
went
gone
ground
ground
grew
grown
hung
hung
heard
heard
hove/ heaved
hove/ heaved
hid
hidden
hit
hit
hurt
hurt
inlaid
inlaid
input
input
inset
inset
kept
kept
knelt/ kneeled
knelt/ kneeled
knit/ knitted
knit/ knitted
knew
known
laid
laid
led
led
leapt
leapt
learnt/ learned
learnt/ learned
left
left
lent
lent
let
let
lay
lain
lit/ lighted
lit/ lighted

cảm thấy
chiến đấu
tìm thấy; thấy
chạy trốn
tung; quang
bay
nhịn
cấm đoán; cấm
tiên đoán
thấy trước
đoán trước
quên
tha thứ
ruồng bỏ
(làm) đông lại
có được
mạ vàng
đeo vào
cho
đi
nghiền; xay
mọc; trồng
móc lên; treo lên
nghe
trụ...
abide abode/abided abode / abided lưu trú, lưu lại
arise arose arisen phát sinh
awake awoke awoken đánh thức, thức
be was/were been thì, là, bị. ở
bear bore borne mang, chịu dựng
become became become trở nên
befall befell befallen xảy đến
begin began begun bắt đầu
behold beheld beheld ngắm nhìn
bend bent bent bẻ cong
beset beset beset bao quanh
bespeak bespoke bespoken chứng tỏ
bid bid bid trả giá
bind bound bound buộc, trói
bleed bled bled chảy máu
blow blew blown thổi
break broke broken đập vỡ
breed bred bred nuôi, dạy dỗ
bring brought brought mang đến
broadcast broadcast broadcast phát thanh
build built built xây dựng
burn burnt/burned burnt/burned đốt, cháy
buy bought bought mua
cast cast cast ném, tung
catch caught caught bắt, chụp
chide chid/ chided chid/ chidden/ chidedmắng chửi
choose chose chosen chọn, lựa
cleave clove/ cleft/ cleavedcloven/ cleft/ cleavedchẻ, tách hai
cleave clave cleaved dính chặt
come came come đến, đi đến
cost cost cost có giá là
crow crew/crewed crowed gáy (gà)
cut cut cut cắt, chặt
deal dealt dealt giao thiệp
dig dug dug dào
dive dove/ dived dived lặn; lao xuống
drew drew drawn vẽ; kéo
dream dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed mơ thấy
drink drank drunk uống
drive drove driven lái xe
dwell dwelt dwelt trú ngụ, ở
eat ate eaten ăn
fall fell fallen ngã; rơi
feed fed fed cho ăn; ăn; nuôi;
Bảng động từ bất quy tắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng động từ bất quy tắc - Người đăng: lugach1230
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bảng động từ bất quy tắc 9 10 849