Ktl-icon-tai-lieu

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

Được đăng lên bởi Tiến Mạnh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh
Keywords: Bảng động từ bất quy tắc, danh sách động từ bất quy tắc tiếng Anh
Trong xử lý ngôn ngữ cũng như học Anh Văn luôn cần đến bảng động từ bất quy tắc.
Lục tìm trên Internet tôi có được danh sách này. Có lẽ sẽ bổ ích chia se cho mọi người
cũng như để lưu trữ dữ liệu luôn.
Infinitive
Past
Past participle Nghĩa
abide
abode
abode
Trú ngụ,chịu đựng
arise
arose
arisen
Nổi dậy, nổi lên
awake
awoke
awoke, awaked Tỉnh dậy ,đánh thức
be
was, were
been
Thì, là, ở, bị được
Mang, chịu đựng, sinh
bear
bore
borne, born
đẻ
beat
beat
beaten
Đánh
become
became
become
Thành,trở nên
befall
befell
befallen
Xảy tới
begin
began
begun
Bắt đầu
behold
beheld
beheld
Ngắm , nhìn
bend
bent
bent
Uốn cong
bereave
bereft
bereft
Lấy đi, tước đoạt
bespeak
bespoke
bespoken
Đặt trước, giữ trước
beseech
besought
besought
Van xin
bet
bet
bet
Đánh cuộc, cá
bid
bade
bid, bidden
Ra lênh
bind
bound
bound
Buộc, là dính vào
bite
bit
bit, bitten
Cắn
bleed
bled
bled
Chảy máu
blow
blew
blown
Thổi
break
broke
broken
Làm vỡ, bẻ gãy
breed
bred
bred
Nuôi nấng
bring
brought
brought
Mang lại, đem lại
build
built
built
Xây dựng
burn
burnt
burnt
Đốt cháy
burst
burst
burst
Nổ
buy
bought
bought
Mua
cast
cast
cast
Liệng, ném, quăng
catch
caught
caught
Bắt, chụp được
chide
chid
chidden
Quở mắng
choose
chose
chosen
Lựa chọn
cleave
clove, cleft
cloven, chleft Chẻ ra, tách ra
cling
clung
clung
Bám, quyến luyến
clothe
clad
clad
Mặc, bận quần áo
come
came
come
Đến
cost
cost
cost
Trị giá
creep
crept
crept
Bò
crow
crew, crowwed crowed
Gáy, gà gáy

cut
deal
dig
do
draw
dream
drink
drive
dwell
eat
fall
feed
feel
fight
find
flee
fling
fly
forbear
forbid
foresee
foretell
forget
forgive
forsake
forswear
freeze
get
gild
gard
give
go
grind
grow
hang
have
hear
heave
hew
hide
hit
hold
hurt
inlay
keep
kneel
knit
know

cut
dealt
dug
did
drew
dreamt
drank
drove
dwelt
ate
fell
fed
felt
fought
found
fled
flung
flew
forbore
forbade
foresaw
foretold
forget
forgave
forsook
forswore
froze
got
gilt
gart
gave
went
ground
grew
hung
had
heard
hove
hewed
hid
hit
held
hurt
inlaid
kept
knelt
knit
knew

cut
dealt
dug
done
drawn
dreamt
drunk
driven
dwelt
eaten
fallen
fed
felt
fought
found
fled
flung
flown
forbone
forbidden
foreseen
foretold
forgetten
forgiven
forsaken
forsworn
frozen
got, gotten
gilt
gart
given
gone
ground
grown
hung
had
heard
hove
hewn
hid, hidden
hit
hold
hurt
inlaid
kept
knelt
knit
known

Cắt
Giao thiệp, chia bài
Đào
Làm
Kéo, vẽ
Mơ, mộng
Uống
Đưa, lái xe
Ở, trú ngụ
Ăn
Ngã, rơi
Nuôi cho ...
Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh
Keywords: Bảng động từ bất quy tắc, danh sách động từ bất quy tắc tiếng Anh
Trong xử lý ngôn ngữ cũng như học Anh Văn luôn cần đến bảng động từ bất quy tắc.
Lục tìm trên Internet tôi có được danh sách này. Có lẽ sẽ bổ ích chia se cho mọi người
cũng như để lưu trữ dữ liệu luôn.
Infinitive Past Past participle Nghĩa
abide abode abode Trú ngụ,chịu đựng
arise arose arisen Nổi dậy, nổi lên
awake awoke awoke, awaked Tỉnh dậy ,đánh thức
be was, were been Thì, là, ở, bị được
bear bore borne, born
Mang, chịu đựng, sinh
đẻ
beat beat beaten Đánh
become became become Thành,trở nên
befall befell befallen Xảy tới
begin began begun Bt đầu
behold beheld beheld Ngắm , nhìn
bend bent bent Uốn cong
bereave bereft bereft Lấy đi, tước đoạt
bespeak bespoke bespoken Đặt trước, giữ trước
beseech besought besought Van xin
bet bet bet Đánh cuộc, cá
bid bade bid, bidden Ra lênh
bind bound bound Buộc, là dính vào
bite bit bit, bitten Cắn
bleed bled bled Chảy máu
blow blew blown Thổi
break broke broken Làm vỡ, bẻ gãy
breed bred bred Nuôi nấng
bring brought brought Mang lại, đem lại
build built built Xây dựng
burn burnt burnt Đốt cy
burst burst burst Nổ
buy bought bought Mua
cast cast cast Liệng, ném, quăng
catch caught caught Bắt, chụp được
chide chid chidden Quở mắng
choose chose chosen Lựa chọn
cleave clove, cleft cloven, chleft Chẻ ra, tách ra
cling clung clung Bám, quyến luyến
clothe clad clad Mặc, bận quần áo
come came come Đến
cost cost cost Trị giá
creep crept crept
crow crew, crowwed crowed Gáy, gà gáy
Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh - Trang 2
Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh - Người đăng: Tiến Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh 9 10 283