Ktl-icon-tai-lieu

bảng động từ bất quy tắc

Được đăng lên bởi than-phong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh
16/10/2008 13:43 | 241,093 lượt xem
Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh
Keywords: Bảng động từ bất quy tắc, danh sách động từ bất quy tắc tiếng Anh
Trong xử lý ngôn ngữ cũng như học Anh Văn luôn cần đến bảng động từ bất quy tắc. Lục tìm
trên Internet tôi có được danh sách này. Có lẽ sẽ bổ ích chia se cho mọi nguoiwf cũng như để
lưu trữ dữ liệu luôn.

Infinitive

Past

Past participle

abide

abode

abode

arise

arose

arisen

awake

awoke

awoke, awaked

be

was, were

been

bear

bore

borne, born

beat
become
befall
begin
behold
bend
bereave

beat
became
befell
began
beheld
bent
bereft

beaten
become
befallen
begun
beheld
bent
bereft

bespeak

bespoke

bespoken

beseech
bet
bid
bind
bite
bleed
blow
break
breed
bring
build
burn
burst
buy

besought
bet
bade
bound
bit
bled
blew
broke
bred
brought
built
burnt
burst
bought

besought
bet
bid, bidden
bound
bit, bitten
bled
blown
broken
bred
brought
built
burnt
burst
bought

cast

cast

cast

catch
chide
choose
cleave
cling
clothe
come
cost
creep
crow
cut

caught
chid
chose
clove, cleft
clung
clad
came
cost
crept
crew, crowwed
cut

caught
chidden
chosen
cloven, chleft
clung
clad
come
cost
crept
crowed
cut

deal

dealt

dealt

dig
do
draw
dream
drink
drive
dwell
eat
fall
feed
feel
fight
find
flee

dug
did
drew
dreamt
drank
drove
dwelt
ate
fell
fed
felt
fought
found
fled

dug
done
drawn
dreamt
drunk
driven
dwelt
eaten
fallen
fed
felt
fought
found
fled

Nghĩa
Trú ngụ,chịu
đựng
Nổi dậy, nổi lên
Tỉnh dậy ,đánh
thức
Thì, là, ở, bị được
Mang, chịu đựng,
sinh đẻ
Đánh
Thành,trở nên
Xảy tới
Bắt đầu
Ngắm , nhìn
Uốn cong
Lấy đi, tước đoạt
Đặt trước, giữ
trước
Van xin
Đánh cuộc, cá
Ra lênh
Buộc, là dính vào
Cắn
Chảy máu
Thổi
Làm vỡ, bẻ gãy
Nuôi nấng
Mang lại, đem lại
Xây dựng
Đốt cháy
Nổ
Mua
Liệng, ném,
quăng
Bắt, chụp được
Quở mắng
Lựa chọn
Chẻ ra, tách ra
Bám, quyến luyến
Mặc, bận quần áo
Đến
Trị giá
Bò
Gáy, gà gáy
Cắt
Giao thiệp, chia
bài
Đào
Làm
Kéo, vẽ
Mơ, mộng
Uống
Đưa, lái xe
Ở, trú ngụ
Ăn
Ngã, rơi
Nuôi cho ăn
Cảm thấy
Đánh , chiến đấu
Tìm thấy, được
Chạy trốn

...
Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh
16/10/2008 13:43 | 241,093 lượt xem
Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh
Keywords: Bảng động từ bất quy tắc, danh sách động từ bất quy tắc tiếng Anh
Trong xử lý ngôn ngữ cũng như học Anh Văn luôn cần đến bảng động từ bất quy tắc. Lục tìm
trên Internet tôi có được danh sách này. Có lẽ sẽ bổ ích chia se cho mọi nguoiwf cũng như để
lưu trữ dữ liệu luôn.
bảng động từ bất quy tắc - Trang 2
bảng động từ bất quy tắc - Người đăng: than-phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bảng động từ bất quy tắc 9 10 579