Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG THEO DÕI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Được đăng lên bởi ngango
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2659 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BẢNG THEO DÕI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Họ tên khách hàng/Tên công
STT
ty/đơn vị
1

Cá
nhân

Doanh
nghiệp

Định
chế tài
chính

Chi
nhánh
VBSP

Tổ
chức KH là Tổ
ĐVUT
CT- trưởng
ĐT

ID Tổ

CMND/Mã số
thuế

Số CIF

Chương trình
cho vay

Casa
(101)

phan thi phu1
phan thi phu2

0051343376

phan thi phu3

0051343907

phan thi phú4

0051344197

phan thi phu5

0051345251

phan thi phu6

Mã món vay

0020695

0051345552

phan thi phu7

0051363440

phan thi phu8

0051364973

phan thi phu9

0051365477

doanh nghiep

0051489081

phu20

0051247485

doanh nhiep1

0051283216

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

102

103

(104)

105

209

131

209

292

42000880

42000945

TIDE

GHI NHẬN PHÁT SINH CASA KHÁCH HÀNG
Ngày 1 (20/5)
CIF

CASA

PS nợ

PS có

Ngày 2 (20/6)
PS nợ

PS có

Ngày 3 (20/7)
PS nợ

Ngày 3 (20/7)
PS có

Ngày 4
PS nợ

Ngày 5
PS có

PS nợ

PS có

Dư cuối

GHI NHẬN PHÁT SINH MÓN VAY KHÁCH HÀNG

CIF

Mã món vay

Ngày 1(20/5)
Giải ngân

Nghiệp vụ

Số tiền

Ngày 2(20/6)
Nghiệp vụ

Số tiền

Ngày 3(20/7)
Nghiệp vụ

ÁCH HÀNG

Ngày 3(20/7)
Số tiền

Ngày 4(20/8)
Nghiệp vụ

Số tiền

Ngày 5(20/9)
Nghiệp vụ

Số tiền

BÀI TẬP THỰC HÀNH
Ngày 1

Stt

Module

Mô tả chi tiết thực hành

Hướng dẫn thực hiện trên Intellect

Những kiến thức có được sau
khi thực hành

1 Quản lý phiên giao dịch

Thực hiện công việc đầu ngày của 1 teller:
- Kiểm soát mở phiên giao dịch
- Mở sổ giao dịch
- Mở sổ tiền mặt

2 Tạo CIF cho khách hàng
cá nhân

Tạo CIF cho các khách hàng sau: 02 khách hàng cá nhân Core> Relationship setup> Mở mối liên hệ> Mở mối Đăng ký CIF khách hàng cá nhân
(khách hàng 01, 02)
liên hệ mới -> Chọn loại khách hàng Cá nhân
bằng cách nhập thông tin mới

+ Đường dẫn tạo lập: Core> Transaction Entry>
Quản lý phiên giao dịch
+ Thứ tự nghiệp vụ thực hiện đầu ngày:
- B1: Kiểm soát mở phiên giao dịch
- B2: Mở sổ giao dịch (Teller- Giao dịch)
- B3: Mở sổ tiền mặt (Teller-Tiền mặt):nếu thực
hiện B3 trước không cần thực hiện B2.

3 Tạo CIF cho thành viên
Tạo 6 CIF khách hàng vay vốn bằng cách dùng CIF thừa Core> Relationship setup> Mở mối liên hệ> CIF
trong tổ tiết kiệm vay vốn hưởng từ CIF cá nhân đã mở (khách hàng 03, 04, …. 08). thừa hưởng
bằng cách dùng CIF thừa
hưởng

Ghi nhận các kết
quả phát sinh
sau khi hoàn
thành nghiệp vụ

Tên tài
liệu

Hiểu công việc đầu ngày của
teller và người kiểm soát

Ghi nhận kết quả
vào Sheet Thông
tin khách hàng

Đăng ký CIF khách hàng bằng
cách thừa hưởng các thông tin đã
có.

4 Mở CIF cho khách hàng
phi cá nhân

Mở CIF cho 01 khá...
BẢNG THEO DÕI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
STT ĐVUT ID Tổ Số CIF Mã món vay
Casa
(101)
1
phan thi phu1
phan thi phu2
0051343376
phan thi phu3
0051343907
phan thi phú4
0051344197
phan thi phu5
0051345251
phan thi phu6
0020695
0051345552
phan thi phu7
0051363440
phan thi phu8
0051364973
phan thi phu9
0051365477
doanh nghiep
0051489081
phu20
0051247485
doanh nhiep1
0051283216
Họ tên khách hàng/Tên công
ty/đơn vị
nhân
Doanh
nghiệp
Định
chế tài
chính
Chi
nhánh
VBSP
Tổ
chức
CT-
ĐT
KH là Tổ
trưởng
CMND/Mã số
thuế
Chương trình
cho vay
BẢNG THEO DÕI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG THEO DÕI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG - Người đăng: ngango
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BẢNG THEO DÕI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 9 10 223