Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chính thức điểm CASEC

Được đăng lên bởi oneclick
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 1/2
ID: topica72433

Báo cáo chính thức điểm CASEC
( Nội dung phản hồi về bài kiểm tra )
TOPICA NATIVE

Họ và tên

topica72433

Số ID

● Điểm

2015/07/26

Ngày kiểm tra

iểm của bạn
iểm trung bình
các thí sinh

Hãy kiểm tra điểm CASEC của bạn

Phần

Điểm

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Từ vựng

Diễn đạt

Nghe hiểu

Chính tả

94

250

118

250

44

250

51

Tổng điểm
CASEC

250

307

S1

250

0

S4

S2

1000
S3
S1 : Phần 1
S3 : Phần 3

S2 : Phần 2
S4 : Phần 4

● Mức độ thành thạo trên tổng thể    Mức độ thành thạo của bạn được đánh giá qua điểm CASEC
Bình luận

Trình độ CASEC

AA

880∼1000

A
760∼879
B

600∼759

C
450∼599
D
390∼449
E

0∼389

Có khả năng giao tiếp về các chủ đề thường ngày cũng như về các tình huống rộng hơn trong cuộc sống.
Có vốn từ vựng đáng kể và khả năng biểu đạt linh hoạt cần thiết trong nhiều tình huống, về nhiều chủ đề như là kinh tế, thời sự.
Có kỹ năng sử dụng đúng nhiều từ và nhiều cách diễn đạt khác nhau trong bối cảnh nhất định.
Có khả năng giải thích được những câu nói trực tiếp và gián tiếp, đồng thời cũng có thể suy luận được ý nghĩa cuộc hội thoại.

Có khả năng giao tiếp về các chủ đề thường ngày cũng như các tình huống xã hội cơ bản.
Có vốn từ vựng đáng kể và khả năng biểu đạt linh hoạt cần thiết trong nhiều tình huống, về nhiều chủ đề thường ngày cũng như các tình
huống xã hội cơ bản. Có khả năng nắm ý được ý chính và nội dung cụ thể trong cuộc hội thoại tiếng Anh của người bản địa.

Có khả năng giao tiếp về những chủ đề thường hay gặp trong cuộc sống.
Có chút vốn từ vựng và khả năng biểu đạt linh hoạt, đủ dùng trong các giao tiếp hàng ngày, đôi khi có thể hơi ngại vì vốn từ chưa đa dạng,
cũng như chưa biết cách diễn tả chính xác. Có khả năng nắm được nội dung các cuộc hội thoại hàng ngày.

Có khả năng giao tiếp về các chủ đề cơ bản hàng ngày.
Có vốn từ vựng và khả năng biểu đạt đủ để hiểu, nhưng có thể gặp khó khăn khi diễn đạt trong hội thoại.
Có khả năng hiểu phần nào cuộc hội thoại, nhưng vẫn chưa đủ để hiểu hết toàn bộ nội dung.

Có khả năng chào hỏi ở mức độ sơ đẳng, và có thể trả lời các câu hỏi đơn giản.
Cần tăng cường vốn từ vựng, khả năng diễn đạt cũng như kỹ năng nghe để có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh.

● Mức độ thành thạo ở mỗi phần  
Điểm CASEC
ở mỗi phần

Phần 1
Từ vựng

186∼250

Có đủ vốn từ vựng để đọc báo,
tạp chí và hiểu được hết nội dung
được trình bày.

151∼185

116∼150

96∼115

0∼95

415200000009

Mức độ thành thạo của bạn ở mỗi phần được đánh giá qua điểm CASEC
Phần 2
Diễn đạt

Phần 3
Ngh...
S1 : Phần 1 S2 : Phần 2
S3 : Phần 3 S4 : Phần 4
S3
S2S4
S1
Trang 1/2
ID:
H tên
󳙣iểm của bạn
󳙣iểm trung bình
các thí sinh
Số ID Ngày kiểm tra
Điểm
  
 
250
0
Điểm CASEC
ở mỗi phần
151∼185
116∼150
96∼115
0∼95
Phần 1
Từ vựng
Phần 2
Diễn đạt
Phần 3
Nghe hiểu
Phần 4
Chính tả
186∼250
Có vốn từ vựng đủ để nắm được
nội dung cơ bản của câu chuyện
và có thể giao tiếp với người bản
địa.
Có vốn từ vựng cơ bản, đủ cho
cuộc sống hàng ngày, ví dụ như
để trao đổi ý tưởng.
Có vốn từ vựng rất cơ bản.
Có thể hiểu được các từ quen
thuộc sử dụng trong cuộc sống
hàng ngày.
Gần như nắm vững các diễn đạt
bằng tiếng Anh cho cuộc sống
hàng ngày cũng như trong giáo
tiếp xã hội.
Có thể hiểu được các diễn đạt cơ
bản sử dụng trong đời sống hàng
ngày cũng như trong giao tiếp xã
hội.
Đủ để hiểu được các diễn đạt đơn
giản sử dụng trong đời sống hàng
ngày.
Có thể hiểu được các diễn đạt cơ
bản sử dụng trong đời sống hàng
ngày.
Có thể hiểu được các câu chào hỏi
đơn giản, những chủ đề quen
thuộc trong đời sống hàng ngày,
và những diễn đạt sơ đẳng.
Có thể nắm được nội dung đàm
thoại dài của người bản ngữ ở tốc
độ nhanh, về các chủ đề thường
ngày và xã hội.
Có thể nắm được tổng quát nội
dung đàm thoại của nời bản ngữ
ở tốc độ vừa phải, về những chđề
tương đối rộng.
Có thể nắm được tổng quát nội
dung đàm thoại của người bản
ngữ ở tốc độ vừa phải, về những
chủ đề thường ngày.
Có thể đoán được ý một số phần
(như là chủ đề, ý các đoạn) trong
cuộc hội thoại thường ngày của
người bản ngữ ở tốc độ chậm.
Có thể hiểu được các câu chào hỏi
cơ bản và đoán sơ được nội dung
đàm thoại của người bản ngữ ở
tốc độ chậm.
Có thể nắm được chi tiết nội dung
đàm thoại dài của người bản ngữ
ở tốc độ nhanh, về các chủ đề
thường ngày và xã hội.
thnắm đượcc điểm bản
chi tiết nội dung đàm thoại của
người bản ngữ ở tốc độ v
a phi v
những ch đề tương đối rng.
Có thể nắm bắt được các từ khóa
và thông tin liên quan trong cuộc
đàm thoại của người bản ngữ ở
tốc độ vừa phải.
Có thể nắm bắt được các từ khóa
và những nội dung cụ thể trong
cuộc đàm thoại hàng ngày của
người bản ngữ ở tốc độ chậm.
thnắm bắt c từ quen thuộc s
dụng hàng ny như số, ngày trong
tun, được đề cập trong hội thoại
của nời bn ngữ ở tốc độ chm.
Có đủ vốn từ vựng để đọc báo,
tạp chí và hiểu được hết nội dung
được trình bày.
250250
Phần 1
Từ vựng
Phần 2
Diễn đạt
Phần 4
Chính tả
Tổng điểm
CASEC
Phần
Điểm
Phần 3
Nghe hiểu
250250 250250 250250
10001000
Trình độ CASEC Bình lun
Có khả năng giao tiếp về các chủ đề thường ngày cũng như về các tình huống rộng hơn trong cuộc sống.
880∼1000
600∼759
450∼599
390∼449
0∼389
Có vn từ vựng đáng kể và khả năng biểu đạt linh hoạt cần thiết trong nhiều tình huống, về nhiều chủ đề như là kinh tế, thời sự.
Có kỹ năng sử dụng đúng nhiều từ và nhiều cách diễn đạt khác nhau trong bối cảnh nhất định.
Có khả năng giải thích được những câu nói trực tiếp và gián tiếp, đồng thời cũng có thể suy luận được ý nghĩa cuộc hội thoại.
Có khả năng giao tiếp về các chủ đề thường ngày cũng như các tình huống xã hội cơ bản.
Có vn từ vựng đáng kể và khả năng biểu đạt linh hoạt cần thiết trong nhiều tình huống, về nhiều chủ đề thường ngày cũng như các tình
huống xã hội cơ bản. Có khả năng nắm ý được ý chính và nội dung cụ thể trong cuộc hội thoại tiếng Anh của người bản địa.
Có khả năng giao tiếp về những chủ đề thường hay gặp trong cuộc sống.
Có chút vn từ vựng và khả năng biểu đt linh hoạt, đdùng trong c giao tiếp hàng ngày, đôi khi có thhơi ngại vì vốn từ chưa đa dạng,
cũng như chưa biết cách diễn tả chính xác. Có khả năng nắm được nội dung các cuộc hội thoại hàng ngày.
Có khả năng giao tiếp về các chủ đề cơ bản hàng ngày.
Có vốn từ vựng và khả năng biểu đạt đủ để hiểu, nhưng có thể gặp khó khăn khi diễn đạt trong hội thoại.
Có khả năng hiểu phần nào cuộc hội thoại, nhưng vẫn chưa đủ để hiểu hết toàn bộ nội dung.
Có khả năng chào hỏi ở mức độ sơ đẳng, và có thể trả lời các câu hỏi đơn giản.
Cần tăng cường vốn từ vựng, khả năng diễn đạt cũng như kỹ năng nghe để có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh.
AA
760∼879
A
B
C
D
E
© The Japan Institute for Educational Measurement, Inc.
Báo cáo chính thức điểm CASEC
( Nội dung phản hồi về bài kiểm tra )
Hãy kiểm tra điểm CASEC của bạn
Mức độ thành thạo trên tổng thể Mức độ thành thạo của bạn được đánh giá qua điểm CASEC
Mức độ thành thạo ở mỗi phần Mức độ thành thạo của bạn ở mỗi phần được đánh giá qua điểm CASEC
TOPICA NATIVE
topica72433
topica72433
415200000009
2015/07/26
94 118 44 51 307
Báo cáo chính thức điểm CASEC - Trang 2
Báo cáo chính thức điểm CASEC - Người đăng: oneclick
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo chính thức điểm CASEC 9 10 131