Ktl-icon-tai-lieu

Bé bắt đầu học ABC

Được đăng lên bởi dungpuppy22-vt
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hi = Hello !
Goodbye = bye !

Ask and answer

.
1. What is your name?
- My name is …

Let’s Sing
Hi! Hello!
What’s your name? Your name?
Your name?
 My name is Apple
 My name is Apple
 My name is Apple
Goodbye Apple !

Hi! Hello!
What’s your name? Your name?
Your name?
 My name is Ant
 My name is Ant
 My name is Ant
Goodbye Ant !

Hi! Hello!
What’s your name? Your name?
Your name?
 My name is Bear
 My name is Bear
 My name is Bear
Goodbye Bear !

Hi! Hello!
What’s your name? Your name?
Your name?
 My name is Cat
 My name is Cat
 My name is Cat
Goodbye Cat !

Hi! Hello!
What’s your name? Your name?
Your name?
 My name is Dog
 My name is Dog
 My name is Dog
Goodbye Dog !

Lesson 1
A–B–C–D–E-F

Listen to English alphabet song


5XEN4vtH4Ic
• 
pTRVNE
• 
JS8IHw

Look. Listen and say.

A A
a a

A A

Apple

a

a

Ant

B B
b b

B B b b

Ball

Bear

C C
c c

C C c c

Cat

Cow

D D
d d

D D d d

Dog

Deer

E E
e e

E E e e

Egg

Elephant

F F
f f

F F f f

Fox

Frog

Reading

A
B
C
D
E
F

A a
B b
C c
D d
E e
F f

a ant
b bear
c cat
d dog
e elephant
f
frog

Ask and answer

.
1. What is your name?
- My name is …

Matching

• Ant
• Bear
• Cat
• Dog
• Elephant
• Frog

• Ant
• Bear
• Cat
• Dog
• Elephant
• Frog

• Ant
• Bear
• Cat
• Dog
• Elephant
• Frog

• Ant
• Bear
• Cat
• Dog
• Elephant
• Frog

• Ant
• Bear
• Cat
• Dog
• Elephant
• Frog

• Ant
• Bear
• Cat
• Dog
• Elephant
• Frog

• Ant
• Bear
• Cat
• Dog
• Elephant
• Frog

GAME
Who is the faster?
• Try to read quickly

A A a a

_pple

F F f f

_rog

E E e e

_lephant

C C c c

_at

B B b b

_ear

D D d d

_og

Homework
Topic 1 – Lesson 1

Topic 1 – Lesson 1
 Exercise 1: Read (Đọc)
• A A /a/ /a/

D D /d/ /d/
dog

ant

• B B /b/ /b/

E E /e/ /e/
elephant

bear

• C C /c/ /c/

F F /f/ /f/
cat

frog

Exercise 2: Write. (viết)

__ og

__ rog

__lephant

__nt

__at

__ ird

Các bạn của chúng mình chào nhau đúng chưa? Con giúp bạn nhé!

Hi,
frog!

Hello,
dog!

Bye,
bear

Good
bye,
dog!

Hi, cat

Hello,
ant!

Color, cut and paste

AAaa

BBbb

CCcc

DDdd

GIVE STICKERS

Stickers

Thanks my kids
so much

...
Hi = Hello !
Goodbye = bye !
Bé bắt đầu học ABC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bé bắt đầu học ABC - Người đăng: dungpuppy22-vt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Bé bắt đầu học ABC 9 10 426