Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết tự học tiếng Anh

Được đăng lên bởi Hải Hóng Hớt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bí quyết tự học tiếng Anh
Hôm trước viết một bài bảo rằng nghèo hay dở là do lười cả thôi, vì các công cụ, kiến thức, thông tin bây giờ đều
có sẵn trên mạng. Mình sẽ minh họa bằng một việc đơn giản nhé: học tiếng Anh.
Có một số bạn gửi tin nhắn hỏi mình các học tiếng Anh sao cho hiệu quả, mặc dù chưa đọc các bài viết bằng tiếng
Anh của mình bao giờ (nếu đọc rồi chắc hông hỏi nữa đâu, hihi). Nhưng dù sao mình cũng rất cảm động vì sự tin
tưởng ấy, nên để cảm ơn, mình sẽ tổng hợp lại các bí quyết tự học tiếng Anh của mình, cũng một phần để chứng
minh cho quan điểm là muốn giỏi cái gì thì chỉ cần cố gắng là được. Tính mình v ốn keo kiệt nên ít chia cho bí kíp,
nói gì chứ share tùm lum thì đâu còn là bí kíp nữa. Nhưng mà thôi, vì m ột thế hệ tr ẻ Vi ệt Nam ưu tú nên hy sinh
một chút cũng không sao (haha quá bịnh).
Phải thành thật ngay từ đầu là những bí quyết này không phải tất cả do mình tự nghĩ ra, mà là tổng hợp từ nhiều
nguồn, một phần từ các trang web chuyên luyện thi Toefl và Ielts, một phần từ blog của chị H ằng nước mắm
Thuyền Nan, còn lại là kinh nghiệm rút ra trong quá trình tự học (con nhà nghèo phải chịu khó thôi). B ảo đảm với
bạn, nếu bạn áp dụng các phương pháp này thường xuyên thì chắc chắn trình độ tiếng Anh của bạn sẽ được như
ước nguyện (bắt chước quảng cáo của mấy sách self -help). Lúc đó nhớ báo tin cho mình vui chung ha.
Giờ chính thức sang phần nghiêm túc. Khi học tiếng Anh, đi ều đầu tiên cần xác định là h ọc để làm gì, và mức độ
nào là đạt yêu cầu để làm mốc phấn đấu. Ví dụ học để giao tiếp lưu loát với người nước ngoài, mục đích là để làm
việc trong các công ty nước ngoài nâng cao thu nhập, hoặc đơn giản là chỉ để giao lưu k ết bạn cho vui, chém gió
thoải mái mà không sợ hãi. Hoặc ở mức độ cao hơn, luyện ti ếng Anh để thi lấy bằng Toeic, Toefl, Ielts, để đi du
học, thì cũng phải xác định số điểm mà mình muốn đạt được để lấy đó làm mục tiêu. Nhưng để luyện thi điểm cao
thì trước hết kiến thức nền của mình phải vững cái đã. Cho nên nền tảng là quan tr ọng.
Về phần nền tảng, thì học tiếng Anh cũng như bất kỳ ngôn ngữ nào khác đều bao gồm bốn phần: nghe, nói, đọc,
viết. Quan sát một đứa trẻ khi học ngôn ngữ mẹ đẻ của nó, thì đầu tiên nó nghe người lớn nói trước, rồi nó mới l ặp
lại những từ ngữ nghe được. Những từ ngữ đó được sử dụng thường xuyên thì biến thành từ vựng của đứa trẻ đó.
Nên một đứa trẻ nói năng lưu loát thông minh hay chửi tục nói bậy thì cũng từ môi trường của nó mà ra thôi. Sau...
http://vozforums.com/showthread.php?t=3555039
Bí quy t t h c ti ng Anhế ế
Hôm tr c vi t m t bài b o r ng nghèo hay d là do l i c thôi, vì các công c , ki n th c, thông tin bây gi u ướ ế ườ ế đề
có s n trên m ng. Mình s minh h a b ng m t vi c n gi n nhé: h c ti ng Anh. đơ ế
Có m t s b n g i tin nh n h i mình các h c ti ng Anh sao cho hi u qu , m c dù ch a c các bài vi t b ng ti ng ế ư đọ ế ế
Anh c a mình bao gi (n u c r i ch c hông h i n a âu, hihi). Nh ng dù sao mình c ng r t c m ng vì s tin ế đọ đ ư ũ đ
t ng y, nên c m n, mình s t ng h p l i các bí quy t t h c ti ng Anh c a mình, c ng m t ph n ch ng ưở để ơ ế ế ũ để
minh cho quan i m là mu n gi i cái gì thì ch c n c g ng là c. Tính mình v n keo ki t nên ít chia cho bí kíp, đ đượ
nói gì ch share tùm lum thì âu còn là bí kíp n a. Nh ng mà thôi, vì m t th h tr Vi t Nam u tú nên hy sinh đ ư ế ư
m t chút c ng không sao (haha quá b nh). ũ
Ph i thành th t ngay t u là nh ng bí quy t này không ph i t t c do mình t ngh ra, mà là t ng h p t nhi u đầ ế ĩ
ngu n, m t ph n t các trang web chuyên luy n thi Toefl và Ielts, m t ph n t blog c a ch H ng n c m m ư
Thuy n Nan, còn l i là kinh nghi m rút ra trong quá trình t h c (con nhà nghèo ph i ch u khó thôi). B o m v i đả
b n, n u b n áp d ng các ph ng pháp này th ng xuyên thì ch c ch n trình ti ng Anh c a b n s c nh ế ươ ườ độ ế đượ ư
c nguy n (b t ch c qu ng cáo c a m y sách self -help). Lúc ó nh báo tin cho mình vui chung ha.ướ ướ đ
Gi chính th c sang ph n nghiêm túc. Khi h c ti ng Anh, i u u tiên c n xác nh là h c làm gì, và m c ế đ đầ đị đ độ
nào là t yêu c u làm m c ph n u. Ví d h c giao ti p l u loát v i ng i n c ngoài, m c ích là làm đạ để đấ để ế ư ườ ướ đ đ
vi c trong các công ty n c ngoài nâng cao thu nh p, ho c n gi n là ch giao l u k t b n cho vui, chém gió ướ đơ để ư ế
tho i mái mà không s hãi. Ho c m c cao h n, luy n ti ng Anh thi l y b ng Toeic, Toefl, Ielts, i du độ ơ ế đ để đ
h c, thì c ng ph i xác nh s i m mà mình mu n t c l y ó làm m c tiêu. Nh ng luy n thi i m cao ũ đị đ đạ đượ để ấ đ ư để đ
thì tr c h t ki n th c n n c a mình ph i v ng cái ã. Cho nên n n t ng là quan tr ng.ướ ế ế đ
V ph n n n t ng, thì h c ti ng Anh c ng nh b t k ngôn ng nào khác u bao g m b n ph n: nghe, nói, c, ế ũ ư đ đ
vi t. Quan sát m t a tr khi h c ngôn ng m c a nó, thì u tiên nó nghe ng i l n nói tr c, r i nó m i l pế đứ đẻ đầ ư ướ
l i nh ng t ng nghe c. Nh ng t ng ó c s d ng th ng xuyên thì bi n thành t v ng c a a tr ó. đượ đ đượ ườ ế đứ đ
Nên m t a tr nói n ng l u loát thông minh hay ch i t c nói b y thì c ng t môi tr ng c a nó mà ra thôi. Sau đứ ă ư ũ ườ
ó n tu i t i tr ng, a tr b t u h c c, r i sau ó m i h c vi t. Cho nên t i tr con c ng h c theo ti n đ đế ườ đứ đầ đọ đ ế ũ ế
trình nghe, nói, c vi t mà thôi.đọ ế
T nh ng quan sát trên, ta áp d ng cho vi c h c ti ng Anh c a mình. ế
1/ Nghe:
Tr c tiên là ph i luy n nghe tr c, ph i nghe cho v ng thì nói m i úng c. Nh t là nh ng b n mu n phát tri n ướ ướ ớ đ đượ
k n ng giao ti p b ng ti ng Anh, n u không nghe t t làm sao nói c l u loát. Nên, first and foremost, nghe ă ế ế ế đượ ư
nghe nghe. V y luy n nghe nh th nào? ư ế
- B n có thích xem phim không? N u có thì ó là l i th l n trong vi c h c ti ng Anh. B n hãy xem phim th ng ế đ ế ớ ế ườ
xuyên, nh ng nh xem ph ti ng Anh nhé. Nh ng h c ti ng Anh lúc xem phim thì h n m c công chút. Cách ư đ ế ư ế ơ
tri t nh t là v a xem v a m t t m bìa nh che ph n ph phía d i, ta v a xem v a nghe di n viên nói, để để đ ướ
t nào nghe không ra thì pause l i, coi ph n ph xem nó là t gì, r i nh m l i cách phát âm nh di n viên trong đề ư
phim. Cách khác c c h n là c v a xem v a li c ph , ch d ng l i d ch nh ng t không hi u thôi. Nh ng đỡ ơ ế đề ạ để ư
t nào mình nghe không ra thì u ph i phát âm l i theo cách nói trên phim. Xem phim ri t m t th i gian thì b n đề ế
s nh n ra là có r t nhi u t n gi n mà h i gi mình phát âm sai. B i v y mình nói gì b n n c ngoài nó c m t đơ ướ đự
ra không hi u gì c ng úng. Cách h c này c ng là m t ki u nh tr em h c nói v y. Nh Vy em mình nh xem ũ đ ũ ư
phim M và luy n phát âm nhi u mà nó phát âm chu n h n kh i b n h c Ngo i Th ng ra, th m chí còn có m y ơ ươ
khách hàng ng i M khen nó nói gi ng y chang gi ng Texas, m c dù em nó v a t t nghi p i h c Hoa Sen thôi.ườ đạ
L u ý, xem phim quá nhi u s phát sinh tác d ng ph , ó là b "l m", nói d hi u h n là xa r i th c t , ang Vi tư đ ơ ế đ
Bí quyết tự học tiếng Anh - Trang 2
Bí quyết tự học tiếng Anh - Người đăng: Hải Hóng Hớt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bí quyết tự học tiếng Anh 9 10 697