Ktl-icon-tai-lieu

BỘ ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH OLYMPIC LỚP 4

Được đăng lên bởi trucdaobentre
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 54788 lần   |   Lượt tải: 349 lần
BỘ ĐỀ LUYỆN THI
HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH OLYMPIC LỚP 4
Biên soạn: Bùi Tấn Ngọc

Họ và tên: ____________________________
Trường:

________________________

Quảng Ngãi, 06/2012
(Lưu hành nội dung)

Bộ đề luyện thi học sinh giỏi Olympic Tiếng anh lớp 4

Biên soạn: Bùi Tấn Ngọc

LỚP LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN, TIẾNG ANH
CHO HỌC SINH LỚP 4, LỚP 5.
Chương trình học: Vừa học kiến thức căn bản theo sách giáo
khoa, học chương trình nâng cao và luyện thi Toán Violympic,
Tiếng anh Olympic để các em tham gia kz thi học sinh giỏi tiếng
Anh và Toán qua mạng, Olympic toán tuổi thơ.
Mỗi lớp chỉ có 12 học sinh. Học: Toán, Anh văn và tin học (Ứng
dụng tin học để học Toán và Tiếng anh trên máy tính)
- Mỗi em được sử dụng một máy tính để học Toán, Tiếng anh
(4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết) và tham gia thi học sinh giỏi
toán Violympic, Olympic toán tuổi thơ, tiếng anh Olympic qua
mạng.

- Đầu mỗi buổi học giáo viên thường xuyên kiểm tra lại các kiến
thức đã học. Hằng tháng học sinh sẽ làm bài kiểm tra để đánh
giá kết quả học tập trên máy tính và trên giấy 2 lần để báo cáo
cho phụ huynh.
- Phòng học máy lạnh, máy chiếu, mạng máy tính tương tác,
internet, bài giảng được thiết kế dưới dạng giáo án điện tử, ….
Phụ huynh đăng k{ cho con em mình học qua số máy:
0987.547.599. hoặc tại: 38/8/10 Hai Bà Trưng – Quảng Ngãi

Trung tâm Nhật Khang – ĐT: 0987547599 - 0987104106 – 

1

Bộ đề luyện thi học sinh giỏi Olympic Tiếng anh lớp 4

Biên soạn: Bùi Tấn Ngọc

VÒNG 01
I. Defeat the Goal Keeper
Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.

1. I am … Singapore .
A: meet

B: from

C: see

D: bye

2. How … is Nam ? He’s 12 years old.
A: years

B: years

C: old

D : olds

3. There … ten desks in my classroom.
A: is

B: are

C: name

D : Minh

B: are/Minh

C: name/Hoang

D: Minh/name

C: old

D : olds

C: bye

D: see

C: res

D: reds

4. His … is ….
A: is/Long

5. She is nine years …. .
A: years

B: years

6. Let’s colour … write
A: but

B: and

7. What colour is this ?
A: red

- It’s …

B: color

8. I … Andy. I’m from Holland.
Trung tâm Nhật Khang – ĐT: 0987547599 - 0987104106 – 

2

Bộ đề luyện thi học sinh giỏi Olympic Tiếng anh lớp 4

A: red

Biên soạn: Bùi Tấn Ngọc

B: am

C: are

D: is

B: are

C: how

D: he

C: to

D : in

9. Who …. she?
A: is

10. Look ….. the board and say.
A: on

B: at

II. Fill the blank.

1. VIOL_N
2. Do you want any bread? - _ _ , I do not.
3. Nam_.
4. Nice to _ _ _ _ you , Alan.
5. Hello, I _ _ Mai
6. Peter is my ...
B đề luyn thi hc sinh gii Olympic Tiếng anh lớp 4 Biên soạn: Bùi Tấn Ngc
Trung tâm Nhật Khang ĐT: 0987547599 - 0987104106 www.nhatkhang.vn 1
LP LUYN THI HC SINH GIỎI TOÁN, TIẾNG ANH
CHO HC SINH LP 4, LP 5.
Chương trình học: Va hc kiến thức căn bản theo sách giáo
khoa, học chương trình nâng cao luyện thi Toán Violympic,
Tiếng anh Olympic đ các em tham gia kz thi hc sinh gii tiếng
Anh và Toán qua mạng, Olympic toán tuổi thơ.
Mi lp ch 12 học sinh. Học: Toán, Anh văn tin học (ng
dng tin học để học Toán và Tiếng anh trên máy tính)
- Mỗi em được s dng một máy tính đ học Toán, Tiếng anh
(4 k năng: nghe, nói, đọc viết) tham gia thi hc sinh gii
toán Violympic, Olympic toán tuổi thơ, tiếng anh Olympic qua
mng.
- Đầu mi bui học giáo viên thường xuyên kim tra lại các kiến
thức đã học. Hằng tháng học sinh s làm bài kiểm tra để đánh
giá kết qu hc tập trên máy tính trên giy 2 lần đ báo cáo
cho ph huynh.
- Phòng học máy lạnh, máy chiếu, mạng máy tính tương tác,
internet, bài giảng được thiết kế dưới dạng giáo án điện tử, ….
Ph huynh đăng k{ cho con em mình học qua s máy:
0987.547.599. hoc tại: 38/8/10 Hai Bà Trưng – Quảng Ngãi
BỘ ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH OLYMPIC LỚP 4 - Trang 3
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH OLYMPIC LỚP 4 - Người đăng: trucdaobentre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
BỘ ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH OLYMPIC LỚP 4 9 10 921