Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề ôn thi Tiếng Anh PTTH

Được đăng lên bởi Trần Thị Thu Vân
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN TIẾNG ANH
BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
HỌC PHẦN I
1. Tên học phần: Tiếng Anh căn bản 1
2. Số tín chỉ: 3 (3.0)
3. Đối tượng người học: Sinh viên năm thứ nhất
4. Phân bổ thời gian:
* Lên lớp:
- Giảng lý thuyết:
- Luyện tập:
- Kiểm tra:
* SV tự học:

45 tiết (3 tiết/tuần), trong đó:
35 tiết
9 tiết
1 tiết
90 giờ

5. Điều kiện tiên quyết:
- Sinh viên đã được học Tiếng Anh ở Trường THPT. (Từ 6 năm trở
lên)
6. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản của Tiếng Anh nghe,
nói, đọc, viết được thể hiện trong các tình huống của hoạt động thương mại
diễn ra hàng ngày như: Trong văn phòng; Tại sân bay; Tại khách sạn; Hẹn
gặp giải quyết công việc; Điện thoại, Phỏng vấn, v.v.
Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên đạt trình độ Tiếng Anh
thương mại A; có khả năng giao tiếp theo 10 chủ đề với 10 nội dung được
kết cấu một cách logic.
7. Mô tả nội dung phần học phần 1:
+ Giáo trình: Enterprise 1
1

+ Nhà xuất bản: Trường Đại học Oxford London.
+ Nội dung: 10 Units, gồm:
7.1. - A telex from Mr.Green.
- In the office.
7.2.- A new receptionist.
- Alison’s first day in the office
7.3. - At the airport.
- At the hotel
7.4. - An appointment.
- At luch
7.5. – Working late
- An urgent job
7.6. - A meeting in Paris.
- A business lunch
7.7. - An unexpected trip.
- A change of plan
7.8. - Arriving in a new country
- In the convention louge
7.9. - A pay rise.
- A telephone call from Paris
7.10. - An interview
- In Mr. Benson’s office
+ Phân bổ thời gian: trung bình 4,5 tiết/1Unit, gồm:
- New words:
- Grammar Review:
- Practice:

1 tiết
1 tiết
2,5 tiết

+ Kiến thức cơ bản cần phải đạt được:

2

- Sinh viên được học từ 150 từ mới trở lên, gồm 10 chủ để khác nhau
được kết cấu một cách logic trong lĩnh vực thương mại (từ mục 7.1 đến
7.10)
- Sinh viên được ôn tập, hệ thống lại các hình thái ngữ pháp cơ bản
của Tiếng Anh giao tiếp đã được học ở THPT và thực hành phát triển trong
Tiếng Anh thương mại 1.
- Sinh viên thực hành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo 10 chủ đề đã
nêu trong mục 7.1 đến 7.10.
8. Nhiệm vụ của Sinh viên:
8.1. Xác định đúng tầm quan trọng của Tiếng Anh đối với nhiệm vụ của
mình sau này. (Chuyên môn – Tin học – Ngoại ngữ là 3 nội dung bắt
buộc phải có trong hành trang xin việc và làm việc của các em.)
8.2. Học tập với ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tính tự giác cao.
8.3.

- Tham gia đủ các buổi học.
- Làm đủ các bài t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN TIẾNG ANH
BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
HỌC PHẦN I
1. Tên học phần: Tiếng Anh căn bản 1
2. Số tín chỉ: 3 (3.0)
3. Đối tượng người học: Sinh viên năm thứ nhất
4. Phân bổ thời gian:
* Lên lớp: 45 tiết (3 tiết/tuần), trong đó:
- Giảng lý thuyết: 35 tiết
- Luyện tập: 9 tiết
- Kiểm tra: 1 tiết
* SV tự học: 90 giờ
5. Điều kiện tiên quyết:
- Sinh viên đã được học Tiếng Anh ở Trường THPT. (Từ 6 năm trở
lên)
6. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản của Tiếng Anh nghe,
nói, đọc, viết được thể hiện trong các tình huống của hoạt động thương mại
diễn ra hàng ngày như: Trong văn phòng; Tại sân bay; Tại khách sạn; Hẹn
gặp giải quyết công việc; Điện thoại, Phỏng vấn, v.v.
Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên đạt trình độ Tiếng Anh
thương mại A; có khả năng giao tiếp theo 10 chủ đề với 10 nội dung được
kết cấu một cách logic.
7. Mô tả nội dung phần học phần 1:
+ Giáo trình: Enterprise 1
1
Bộ đề ôn thi Tiếng Anh PTTH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề ôn thi Tiếng Anh PTTH - Người đăng: Trần Thị Thu Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bộ đề ôn thi Tiếng Anh PTTH 9 10 250