Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề thi đại học môn tiếng anh 20082012 (Có đáp án)

Được đăng lên bởi gianghaipro
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

( Ôn thi ĐH, CĐ khối D1, A1)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LỚP CĐSTOAN11

Bộ đề thi môn

TIẾNG ANH
2008 - 2012

(Ôn thi ĐH, CĐ khối D1, A1)
( In lần thứ nhất )

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Lớp CĐSTOAN11 giữ bản quyền tài liệu, nghiêm cấm sao in dưới mọi hình
thức

766/GD-19/7125/980-12

Mã số: 4U321H79

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008
Môn thi: TIẾNG ANH, khối D
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 978

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba
từ còn lại trong mỗi câu.
Câu 1:
A. preferential
B. development
C. preservative
D. congratulate
Câu 2:
A. potential
B. understand
C. recommend
D. volunteer
Câu 3:
A. physicist
B. inventor
C. president
D. property
Câu 4:
A. particular
B. unemployment
C. communicate
D. economy
Câu 5:
A. apply
B. persuade
C. reduce
D. offer
Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 6: He’s a very ______ person because he can make other workers follow his advice.
A. creative
B. influential
C. deciding
D. effective
Câu 7: - Janet: "Do you feel like going to the cinema this evening?"
- Susan: "______."
A. I don't agree, I'm afraid
B. You’re welcome
C. That would be great
D. I feel very bored
Câu 8: How long does the play ______?
A. extend
B. stretch
C. prolong
D. last
Câu 9: The doctor decided to give her a thorough examination ______ he could identify the causes of her
illness.
A. so as
B. so that
C. unless
D. after
Câu 10: Increasing ______ of fruit in the diet may help to reduce the risk of heart disease.
A. an amount
B. the number
C. the amount
D. a number
Câu 11: It is blowing so hard. We ______ such a terrible storm.
A. had never known
B. have never been knowing
C. never know
D. have never known
Câu 12: - "Why wasn't your boyfriend at the party last night?"
- "He ______ the lecture at Shaw Hall. I know he very much wanted to hear the speaker."
A. should have attended B. can have attended
C. was to attend
D. may have attended
Câu 13: - Laura: “What a lovely house you have!”
- Maria: “_______.”
A. Of course not, it’s not costly
B. I think so
C. Thank you. Hope you will drop in
D. No problem
Câu 14: T...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
( Ôn thi ĐH, khối D1, A1)
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
Bộ đề thi đại học môn tiếng anh 20082012 (Có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề thi đại học môn tiếng anh 20082012 (Có đáp án) - Người đăng: gianghaipro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Bộ đề thi đại học môn tiếng anh 20082012 (Có đáp án) 9 10 339