Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang Tự luận.

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang

THI THỬ TN THPT QUỐC GIA 2014 - 2015

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Môn: TIẾNG ANH

---------------

(Thời gian làm bài: 90 phút)
Mã phách

Họ tên thí sinh: ..............................................

Lớp: 12 ……

…………..

SBD: .................................
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Điểm (bằng số)

Điểm (bằng chữ)

Chữ kí (GK)

Mã phách
………….

WRITING TEST (2m)
Part I. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence
printed before it. (0,5m)
1. It wasn’t necessary for you to buy so many chips as you did.
You needn’t ..................................................................................................
2. Much as he tried hard, he didn’t succeed in installing the software.
However .......................................................................................................
3. He lost his job because he was very lazy.
But ................................................................................................................
4. It was not until midnight that he could finish his homework.
Not until .......................................................................................................
5. If only I hadn’t bought the secondhand motorbike.
I regret ..........................................................................................................
Part II. In about 140 words, write a paragraph about why is it important to protect our environment?
What should we do to fulfill this task? (1,5m)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...............
Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
---------------
THI THỬ TN THPT QUỐC GIA 2014 - 2015
Môn: TIẾNG ANH
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Họ tên thí sinh: .............................................. Lớp: 12 ……
SBD: .................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WRITING TEST (2m)
Part I. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence
printed before it. (0,5m)
1. It wasn’t necessary for you to buy so many chips as you did.
You needn’t ..................................................................................................
2. Much as he tried hard, he didn’t succeed in installing the software.
However .......................................................................................................
3. He lost his job because he was very lazy.
But ................................................................................................................
4. It was not until midnight that he could finish his homework.
Not until .......................................................................................................
5. If only I hadn’t bought the secondhand motorbike.
I regret ..........................................................................................................
Part II. In about 140 words, write a paragraph about why is it important to protect our environment?
What should we do to fulfill this task? (1,5m)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Điểm (bằng số) Điểm (bằng chữ) Chữ kí (GK) Mã phách
………….
Mã phách
…………..
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang Tự luận. - Trang 2
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang Tự luận. - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang Tự luận. 9 10 781