Ktl-icon-tai-lieu

BỘ SÁCH TIẾNG ANH ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi giaophuong09-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1507 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM
KHOA XÂY DỰNG

Phạm Văn Mạnh

1

Chương 1: MỞ ĐẦU

( 2 tiết )

Chương 2: HỆ MỘT BẬC TỰ DO

(13 tiết)

Chương 3: HỆ NHIỀU BẬC TỰ DO

(15 tiết)

Tiêu chí đánh giá:
§ Sau khi kết thúc chương 2 à Kiểm tra giữa kỳ
§ Sau khi kết thúc chương trình à Thi cuối kỳ
§ Điểm môn học = 30% Điểm giữa kỳ + 70% Điểm thi

cuối kỳ
2

1.1 Các khái niệm cơ bản
1.2 Bậc tự do động lực học
1.3 Phương pháp rời rạc hóa
1.4 Các loại tác động

3

Sự mất
cân bằng

Nghiên cứu
KẾT CẤU
XÂY DỰNG

Ứng xử
kết cấu

THIẾT KẾT KẾ CẤU
- An toàn
- Khả dụng
Tải trọng động
F(t)
Động đất
Gió
Thiết bị máy móc
Chuyển động xe

Mô hình
KẾT CẤU

Động lực học
KẾT CẤU

“Dao động”
Chuyển vị u(t)
Ứng suất σ(t)

4

Tải trọng động là tải trọng
thay đổi theo thời gian về trị
số, phương, vị trí, gây ra ứng
suất, chuyển vị… cũng thay
đổi theo thời gian.

5

n Động lực học kết cấu nghiên cứu các phương pháp phân

tích phản ứng (nội lực, ứng suất, biến dạng, chuyển vị,
vận tốc, gia tốc,…) của kết cấu chịu các tác động thay
đổi theo thời gian.
F

F(t)

v Nội lực, chuyển vị không phụ thuộc t

v Nội lực, chuyển vị phụ thuộc t

v Lực quán tính rất nhỏ à bỏ qua

v Lực quán tính lớnàphải tính toán

v Lực cản gần như bằng 0

v Xuất hiện lực cản

Static

Dynamic
6

n Bậc tự do động lực học được tính bằng số thành phần

chuyển vị độc lập cần phải xét để kể hết tất cả các thành
phần lực quán tính quan trọng.
Bậc tự do↔lực quán tính↔ khối lượng↔ độ phức tạp bài toán

7

q PP Khối lượng thu gọn (Lumped Mass)

a)

F(t)

m(z)

m1

m2

F(t)

m3

b)
u1(z)

u2(z)

à Thay thế hệ có khối lượng
phân bố (a) thành các khối lượng
tập trung (b) theo nguyên tắc
tương đương tĩnh học à hệ có kết
cấu phức tạp.

u3(z)

Ø Nếu biến dạng dọc trục và mi có quán tính xoay: 9 BTD

(3BTD/mass).
Ø Nếu coi mi là một điểm (không có quán tính xoay): 6 BTD
(2 chuyển vị thẳng/mass).
Ø Bỏ qua biến dạng dọc trục nên chỉ có chuyển vị đứng: 3
BTD (1 chuyển vị đứng/mass).
8

q PP tọa độ suy rộng (Generalised Coordinates)

a)

Đường đàn hồi là tổ hợp tuyến
tính của các hàm xác định ψi(x) có
biên độ Zi

u(x)
L

b)

Z1

ψ1(x)
Z2

c)
d)

Z3

u ( x, t ) =

∞
i =1

Ziψ i ( x )

ψ2(x)

ψi(x)_ Hàm dạng
(Shape Functions)

ψ3(x)

Zi(t) _Tọa độ suy rộng
(Generalised Coordinates)
9

q PP phần tử hữu hạn (Finite Element Method – FEM )
1

2

a

3

5

4

b

c

ψ3v(b)

ψ3v(c)

d

- Zi là các chuyển vị nút (Tọa
độ suy rộng).

v3=1
ψ3θ(b)
θ3=1

Đây là trường hợp đặc biệt
của phương pháp tọa độ suy
rộng, trong đó:

ψ3θ(c)

- ψi(x) là các hàm nội s...
PhmVănMnh
ĐẠI HC KIN TRÚC TPHCM
KHOA XÂY DNG
1
BỘ SÁCH TIẾNG ANH ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ SÁCH TIẾNG ANH ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH - Người đăng: giaophuong09-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BỘ SÁCH TIẾNG ANH ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH 9 10 755