Ktl-icon-tai-lieu

bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 English

Được đăng lên bởi Beck Bi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3673 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tổng hợp về câu tường thuật + bài tập áp dụng có đáp án
REPORTED SPEECH + EXERCISES WITH ANSWER KEYS

A. Lý thuyết:



I. Định nghĩa
1. Lời nói trực tiếp (direct speech): là nói chính xác điều ai đó diễn đạt (còn gọi là trích dẫn).
Lời của người nói sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép.
Ex:
She said ,” The exam is difficult”.
2. Lời nói gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): làthuËt l¹i lêi nãi cña mét
người kh¸c dưới d¹ng gi¸n tiÕp, không dùng dấu ngoặc kép.
Ex:
Hoa said,”I want to go home”
-> Hoa said she wanted to go home. (indirect speech)
II. Chuyển từ câu trực tiếp sang câu nói gián tiếp
-Khi chuyÓn tõ mét lêi nãi trùc tiÕp sang gi¸n tiÕp chóng ta cÇn l ưu ý mét sè vÊn ®Ò sau:
a. NÕu ®éng tõ tưêng thuËt chia ë c¸c th× hiÖn t¹i th× chóng ta gi÷ nguyªn th× cña ®éng tõ
chÝnh,c¸c ®¹i tõ chØ ®Þnh,c¸c tr¹ng tõ chØ n¬i chèn còng nh ư tr¹ng tõ chØ thêi gian trong c©u trùc tiÕp
khi chuyÓn sang c©u gi¸n tiÕp.
Eg:
Hoa says,”I want to go home”.



Động từ tường là “say” đang ở thì hiện tại, do đó câu tường thuật sẽ là:
-> Hoa says she wants to go home.
He says,”I am going to Hanoi next week”.
-> He says he is going to HN next week
b. NÕu ®éng tõ tuêng thuËt cña c©u ë th× qu¸ khø th× ph¶i lïi ®éng tõ chÝnh vÒ qu¸ khø 1 bËc khi
chuyÓn tõ lêi nãi trùc tiÕp sang lêi nãi gi¸n tiÕp theo quy t¾c sau:
Tenses:
Direct Speech(Lời nói trực tiếp)
Present simple
Hiện tại đơn
Present progressive Hiện tại tiếp diễn
Past simple
Quá khứ đơn
Past progresive
Quá khứ tiếp diễn
Present perfect
Hiện tại hoàn thành
Present perfect progressive
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Past perfect
Quá khứ hoàn thành
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Will/shall

must

Reported Speech(lời nói gián tiếp)
Past simple
Quá khứ đơn
Past progressive
Quá khứ tiếp diễn
Past perfect
Quá khứ hoàn thành
Past perfect progressive QK hoàn thành tiếp diễn
Past perfect
Quá khứ hoàn thành
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Past perfect
Quá khứ hoàn thành
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
would/should;
had to













*Các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn cũng như đại từ chỉ định được thay đổi theo quy tắc
sau:
thisthat
thesethose
herethere.
todaythat day
tonightthat night
tomorrowthe next day/the following day
yesterdaythe day before/the previous day
agobefore
nowthen
next Sundaythe next/following Sunday
last Tuesdaythe previous Tuesday/the Tuesday before.
The day after tomorrowin two days...
Tng hp v câu tường thut + bài tp áp dng có đáp án
REPORTED SPEECH + EXERCISES WITH ANSWER KEYS
A. Lý thuyết:
I. Định nghĩa
1. Lời nói trực tiếp (direct speech): là nói chính xác điều ai đó diễn đạt (còn gọi là trích dẫn).
Lời của người nói sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép.
Ex:
She said ,” The exam is difficult”.
2. Lời nói gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): thuËt l¹i lêi nãi cña mét
người kh¸c dưới d¹ng gi¸n tiÕp, không dùng dấu ngoặc kép.
Ex:
Hoa said,”I want to go home”
-> Hoa said she wanted to go home. (indirect speech)
II. Chuyển từ câu trực tiếp sang câu nói gián tiếp
-Khi chuyÓn tõ mét lêi nãi trùc tiÕp sang gi¸n tiÕp chóng ta cÇn lưu ý mét sè vÊn ®Ò sau:
a. NÕu ®éng tõ tưêng thuËt chia ë c¸c th× hiÖn t¹i th× chóng ta gi÷ nguyªn th× cña ®éng tõ
chÝnh,c¸c ®¹i tõ chØ ®Þnh,c¸c tr¹ng tõ chØ n¬i chèn còng như tr¹ng tõ chØ thêi gian trong c©u trùc tiÕp
khi chuyÓn sang c©u gi¸n tiÕp.
Eg:
Hoa says,”I want to go home”.
Động từ tường là “say” đang ở thì hiện tại, do đó câu tường thuật sẽ là:
-> Hoa says she wants to go home.
He says,”I am going to Hanoi next week”.
-> He says he is going to HN next week
b. NÕu ®éng tõ tuêng thuËt cña c©u ë th× qu¸ khø th× ph¶i lïi ®éng tõ chÝnh vÒ qu¸ khø 1 bËc khi
chuyÓn tõ lêi nãi trùc tiÕp sang lêi nãi gi¸n tiÕp theo quy t¾c sau:
Tenses:
Direct Speech(Lời nói trực tiếp) Reported Speech(lời nói gián tiếp)
Present simple Hiện tại đơn Past simple Quá khứ đơn
Present progressive Hiện tại tiếp diễn Past progressive Quá khứ tiếp diễn
Past simple Quá khứ đơn Past perfect Quá khứ hoàn thành
Past progresive Quá khứ tiếp diễn Past perfect progressive QK hoàn thành tiếp diễn
Present perfect Hiện tại hoàn thành Past perfect Quá khứ hoàn thành
Present perfect progressive
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Past perfect Quá khứ hoàn thành Past perfect Quá khứ hoàn thành
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Will/shall would/should;
must had to
bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 English - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 English - Người đăng: Beck Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 English 9 10 636