Ktl-icon-tai-lieu

both neither either

Được đăng lên bởi 21302733-hcmut-edu-vn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A
Ta dùng both /neither /either với hai vật, sự việc.v.v. Bạn có thể dùng các từ này cùng
với danh từ (both books, neither books...) .
Ví dụ, bạn đang nói về việc đi ăn tiệm chiều nay. Có hai nhà hàng mà bạn có thể tới, bạn nói:
Both restaurants are very good. (không nói "the both restaurants")
Cả hai nhà hàng đều rất ngon.
Neither restauranrs is expensive.
Không nhà hàng nào đắt cả.
We can go to either restaurant. I don’t mind.
Chúng ta có thể tới nhà hàng nào cũng được. Tôi không có ý kiến gì.
(either = một trong hai, cái nào cũng được)
B

Both of.../neither of.../either of...

Khi
bạn
dùng
both/neither/either
the.../these/those.../my/your/his/Tom’s... (.v.v.) .

+

of,

bạn

luôn

luôn

cần

thêm

Bạn không thể nói "both of restaurant". Bạn phải nói “both of the restaurants”, “both of those
restaurant” v.v...:
Both of these restaurants are very good.
Cả hai nhà hàng này đều rất ngon
Neither of the restaurants we went to was (or were) expensive.
Không có cái nào trong số hai nhà hàng mà chúng ta đã tới là đắt cả.
I haven’t been to either of those restaurants. (= I haven’t been to one or the other)
Tôi chưa tới nơi nào trong số hai nhà hàng đó.
Bạn không cần thêm of sau both. Vì thế bạn có thể nói:
Both my parents are from London. hay Both of my parents...
Hai bố mẹ tôi đều là người Luân đôn.
Bạn có thể dùng both of /neither of /either of + us /you /them:
(talking to two people) Can either of you speak Spanish ?
(nói với hai người) Một trong hai bạn nói được tiếng Tây Ban Nha chứ ?
I asked two people the way to the station but either of them knew.
Tôi hỏi hai người đường đến sân vận động nhưng cả hai đều không biết.

Bạn phải nói both of trước us/you/them (of là cần phải có) :
Both of us were very tired. (không nói 'Both us were...')
Cả hai chúng tôi đều rất mệt.
Sau neither of... động từ có thể chia ở số ít hay số nhiều đều được;
Neither of the children wants (hay want) to go to bed.
Không đứa nào trong bọn trẻ muốn đi ngủ cả.
C

Bạn cũng có thể dùng both/neither/either đứng một mình:

I couldn’t decide which of the two shirts to buy. I like both. (hay I like both of them)
Tôi đã không thể quyết định mua cái nào trong hai cái áo đó. Tôi thích cả hai.
“Is your friend British or American?”
“Neither. She’s Autralian”
'Bạn của anh là người Anh hay Mỹ ?'
'Đều không phải, Cô ấy là người úc
“Do you want tea or coffee?”
“Either. I don’t mind.”
'Anh muốn trà hay cà phê?'
'Thứ nào cũng được. Tôi không bận tâm'
D

Bạn có thể nói:

both... and...:
Both Ann and Tom ...
A Ta dùng both /neither /either với hai vật, s việc.v.v. Bạn thể dùng các từ này cùng
với danh từ (both books, neither books...) .
Ví dụ, bạn đang nói về việc đi ăn tiệm chiều nay. Có hai nhà hàng mà bạn có thể tới, bạn nói:
Both restaurants are very good. (không nói "the both restaurants")
Cả hai nhà hàng đều rất ngon.
Neither restauranrs is expensive.
Không nhà hàng nào đắt cả.
We can go to either restaurant. I don’t mind.
Chúng ta có thể tới nhà hàng nào cũng được. Tôi không có ý kiến gì.
(either = một trong hai, cái nào cũng được)
B Both of.../neither of.../either of...
Khi bạn dùng both/neither/either + of, bạn luôn luôn cần thêm
the.../these/those.../my/your/his/Tom’s... (.v.v.) .
Bạn không thể nói "both of restaurant". Bạn phải nói “both of the restaurants”, “both of those
restaurant” v.v...:
Both of these restaurants are very good.
Cả hai nhà hàng này đều rất ngon
Neither of the restaurants we went to was (or were) expensive.
Không có cái nào trong số hai nhà hàng mà chúng ta đã tới là đắt cả.
I haven’t been to either of those restaurants. (= I haven’t been to one or the other)
Tôi chưa tới nơi nào trong số hai nhà hàng đó.
Bạn không cần thêm of sau both. Vì thế bạn có thể nói:
Both my parents are from London. hay Both of my parents...
Hai bố mẹ tôi đều là người Luân đôn.
Bạn có thể dùng both of /neither of /either of + us /you /them:
(talking to two people) Can either of you speak Spanish ?
(nói với hai người) Một trong hai bạn nói được tiếng Tây Ban Nha chứ ?
I asked two people the way to the station but either of them knew.
Tôi hỏi hai người đường đến sân vận động nhưng cả hai đều không biết.
both neither either - Trang 2
both neither either - Người đăng: 21302733-hcmut-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
both neither either 9 10 197