Ktl-icon-tai-lieu

Bức Tranh Tổng Thể Về Ngữ Pháp Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Lê Chiến
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2341 lần   |   Lượt tải: 15 lần
AUTHENTIC ENGLISH

BỨC TRANH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
“Nhìn bản đồ cho thật nhớ rồi hãy ra phố”
Written by: Nguyễn Anh Đức
BASIC GRAMMARTICAL UNITS

Morphemes

 Words

 Phrases

 Clauses

 Sentences

1. Root morphemes

1. Nouns

1. Noun Phrases

1. Independent clauses

1. Simple sentences

2. Prefixes

2. Pronouns

2. Verb Phrases

2. Dependent clauses

2. Compound sentences

3. Suffixes

3. Verbs

3. Adjective Phrases

3. Complex sentences

4. Adjectives

4. Adverbial Phrases

4. Compound - complex
sentences

5. Adverbs

5. Prepositional Phrases

6. Prepositions
7. Conjunctions
8. Determiners
9. Interjection

Lưu ý: Những định nghĩa dưới đây không mang tính hàn lâm, mà chỉ đi vào chức năng sử dụng ngôn ngữ thực
dụng giúp người học nắm bắt nội dung chính để diễn đạt ngôn ngữ hiệu quả.
Phải nhớ: Ngữ pháp tiếng Anh suy cho cùng là các nguyên tắc để hình thành câu tiếng Anh. Câu tiếng Anh
được hình thành từ các cụm từ (5 loại cụm từ), các cụm từ được tạo ra từ các từ loại (9 loại từ loại) kết hợp với
nhau theo quy luật, và các từ loại được tạo ra từ yếu tố nhỏ nhất gọi là hình vị.
0. Morphemes (hình vị)
Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết với các từ vựng khá phức tạp về mặt hình thức chữ viết, ví dụ như:
complicated, complication, shepherd, interjections... nhưng thực chất các từ vựng này được ghép lại bởi những
yếu tố ngôn ngữ nhỏ nhất được gọi là hình vị (morpheme).
Hình vị (Morpheme) là yếu tố nhỏ nhất có thể mang nghĩa giúp hình thành nên các từ vựng trong tiếng Anh. Phần
lớn các hình vị không thể đứng một mình, mà thường kết hợp với nhau để tạo nên từ vựng. Các hình vị bao gồm
hình vị tự do (vd: care, innovate) và hình vị phụ thuộc (vd: -ful, un-, -ness, dis-). Hình vị phụ thuộc là các tiền tố
(prefixes) như il-, dis-, in-, un-… và các hậu tố (suffixes) như –ion, -er, -ly... ( Xem phụ lục English affixes & Combining
forms)
Nắm vững các tiền tố giúp người học tạo ra các từ vựng phong phú hơn về nghĩa bằng cách thêm, bớt các tiền
tố vào hình vị tự do tạo ra các nghĩa khác nhau của từ vựng. Ví dụ: legal (hợp pháp)  illegal (phi pháp); happy
(hạnh phúc)  unhappy (không hạnh phúc).
Nắm vững các hậu tố giúp người học tạo ra các từ loại (danh từ, động từ, tính từ…) chính xác để vận dụng
đúng chức năng ngữ pháp khi đặt câu. Ví dụ: create (v)  creation (n)  creative (adj)  creatively (adv)…Page 1

AUTHENTIC ENGLISH

1.

Words (từ vựng)
•

Nouns (danh từ): Là các từ tiếng Anh dùng để gọi tên người (John, Micheal…), địa điểm (Hanoi,
London, Japa...
AUTHENTIC ENGLISH
BỨC TRANH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
“Nhìn bản đồ cho thật nhớ rồi hãy ra phố”
Written by: Nguyễn Anh Đức
BASIC GRAMMARTICAL UNITS
Morphemes
Words Phrases Clauses Sentences
1. Root morphemes 1. Nouns 1. Noun Phrases 1. Independent clauses 1. Simple sentences
2. Prefixes 2. Pronouns 2. Verb Phrases 2. Dependent clauses 2. Compound sentences
3. Suffixes 3. Verbs 3. Adjective Phrases 3. Complex sentences
4. Adjectives 4. Adverbial Phrases 4. Compound - complex
sentences
5. Adverbs 5. Prepositional Phrases
6. Prepositions
7. Conjunctions
8. Determiners
9. Interjection
Lưu ý: Những định nghĩa dưới đây không mang tính hàn lâm, chỉ đi o chức năng sử dụng ngôn ngữ thực
dụng giúp người học nắm bắt nội dung chính để diễn đạt ngôn ngữ hiệu quả.
Phải nhớ: Ngữ pháp tiếng Anh suy cho cùng các nguyên tắc đ hình thành câu tiếng Anh. Câu tiếng Anh
được hình thành từ các cụm từ (5 loại cụm từ), các cụm từ được tạo ra từ các từ loại (9 loại từ loại) kết hợp với
nhau theo quy luật, và các từ loại được tạo ra từ yếu tố nhỏ nhất gọi là hình vị.
0. Morphemes (hình vị)
Tiếng Anh ngôn ngữ đa âm tiết với các từ vựng khá phức tạp về mặt hình thức chữ viết, dụ như:
complicated, complication, shepherd, interjections... nhưng thực chất các từ vựng này được ghép lại bởi những
yếu tố ngôn ngữ nhỏ nhất được gọi là hình vị (morpheme).
Hình vị (Morpheme) là yếu tố nhỏ nhất có thể mang nghĩa giúp hình thành nên các từ vựng trong tiếng Anh. Phần
lớn các hình vị không thể đứng một mình, mà thường kết hợp với nhau để tạo nên từ vựng. Các hình vị bao gồm
hình vị tự do (vd: care, innovate) hình vị phụ thuộc (vd: -ful, un-, -ness, dis-). Hình vị phụ thuộc các tiền tố
(prefixes) như il-, dis-, in-, un-… các hậu t (suffixes) n –ion, -er, -ly... (Xem phụ lục English affixes & Combining
forms)
Nắm vững các tiền tố giúp người học tạo ra các từ vựng phong phú hơn về nghĩa bằng cách thêm, bớt các tiền
tố vào hình vị tự do tạo ra các nghĩa khác nhau của từ vựng. dụ: legal (hợp pháp) illegal (phi pháp); happy
(hạnh phúc) unhappy (không hạnh phúc).
Nắm vững c hậu tố giúp người học tạo ra các từ loại (danh từ, động từ, tính từ…) chính xác để vận dụng
đúng chức năng ngữ pháp khi đặt câu. Ví dụ: create (v) creation (n) creative (adj) creatively (adv)…
www.smartcom.vn Page 1
Bức Tranh Tổng Thể Về Ngữ Pháp Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bức Tranh Tổng Thể Về Ngữ Pháp Tiếng Anh - Người đăng: Lê Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bức Tranh Tổng Thể Về Ngữ Pháp Tiếng Anh 9 10 137