Ktl-icon-tai-lieu

Các bài luận tiếng Anh

Được đăng lên bởi vantuan228
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 8 lần
 
TÀI	  LIỆU	  THAM	  KHẢO	  VỀ	  CÁCH	  VIẾT	  CÁC	  CHỦ	  ĐỀ	  LUẬN	  QUEN	  THUỘC	  	  
HỌC	  SINH	  CÔ	  MAI	  PHƯƠNG	  ĐỌC	  BẢN	  ANH	  –	  VIỆT	  VÀ	  HỌC	  THEO	  CÁCH	  VIẾT	  +	  CÁCH	  
HÀNH	  VĂN	  CỦA	  NGƯỜI	  VIẾT	  ĐỂ	  “HÔ	  BIẾN”	  CÁC	  CÂU	  CỦA	  HỌ	  THÀNH	  CÂU	  CỦA	  MÌNH	  –	  
ÁP	  DỤNG	  VÀO	  CÁC	  CHỦ	  ĐỀ	  LUẬN	  MÌNH	  CẦN	  NHÉ!	  
CÔ	  CHÚC	  CÁC	  EM	  THÀNH	  CÔNG!	  <3	  
CÔ	  MAI	  PHƯƠNG	  
	  

PHẦN	  1:	  
	  
Life	  in	  the	  city	  
Life	  in	  the	  city	  is	  full	  of	  activity.	  Early	  in	  the	  morning	  
hundreds	  of	  people	  rush	  out	  of	  their	  homes	  in	  the	  
manner	  ants	  do	  when	  their	  nest	  is	  broken.	  Soon	  the	  
streets	  are	  full	  of	  traffic.	  Shops	  and	  offices	  open,	  
students	  flock	  to	  their	  schools	  and	  the	  day's	  work	  
begins.	  The	  city	  now	  throb	  with	  activity,	  and	  it	  is	  full	  
of	  noise.	  Hundreds	  of	  sight-­‐seers,	  tourists	  and	  
others	  visit	  many	  places	  of	  interest	  in	  the	  city	  while	  
businessmen	  from	  various	  parts	  of	  the	  world	  arrive	  
to	  transact	  business.	  

Cuộc	  sống	  ở	  thành	  thị	  cuộc	  sống	  ở	  thành	  thị	  rất	  
nhộn	  nhịp.	  Từ	  tờ	  mờ	  sáng	  hàng	  trăm	  người	  ùa	  ra	  
khỏi	  nhà	  như	  đàn	  kiến	  vỡ	  tổ.	  Chẳng	  bao	  lâu	  sau	  
đường	  phố	  đông	  nghẹt	  xe	  cộ.	  Các	  cửa	  hàng	  và	  văn	  
phòng	  mở	  cửa.	  Học	  sinh	  hối	  hả	  cắp	  sách	  đến	  trường	  
và	  một	  ngày	  làm	  việc	  bắt	  đầu.	  Giờ	  đây	  thành	  phố	  
hoạt	  đông	  nhộn	  nhịp	  và	  đầy	  ắp	  tiếng	  huyên	  náo.	  
Hàng	  trăm	  người	  ngoạn	  cảnh,	  du	  khách	  và	  nhiều	  
người	  khác	  viếng	  thăm	  những	  thắng	  cảnh	  của	  thành	  
phố	  trong	  khi	  các	  doanh	  nhân	  từ	  nhiều	  nơi	  trên	  thế	  
giới	  đến	  trao	  đổi	  công	  việc	  làm	  ăn.	  
	  
	  
	  
Then	  towards	  evening,	  the	  offices	  and	  day	  schools	  
Trời	  về	  chiều,	  những	  văn	  phòng	  và	  trường	  học	  bắt	  
begin	  to	  close.	  Many	  of	  the	  shops	  too	  close.	  There	  is	   đầu	  đóng	  cửa.	  Nhiều	  của	...
!
"#$!%$&'!"()*!+(,-!./!010(!.$2"!010!0(3!4/!%'56!7'86!"('90!!
(:0!;$6(!0<!*)$!=(>?6@!4:0!A,6!)6(!B!.$&"!.#!(:0!"(8-!010(!.$2"!C!010(!
(#6(!.D6!03)!6@>E$!.$2"!4F!G(<!A$26H!010!0I'!03)!(:!"(#6(!0I'!03)!*J6(!B!
1=!KL6@!.#-!010!0(3!4/!%'56!*J6(!0M6!6(NO!
0<!0(P0!010!8*!"(#6(!0<6@O!QR!
0<!*)$!=(>?6@!
!
=(M6!ST!
!
%UVW!UX!YZW![UY\!
Life%in%the%city%is%full%of%activity.%Early%in%the%morning%
hundreds%of%people%rush%out%of%their%homes%in%the%
manner%ants%do%when%their%nest%is%broken.%Soon%the%
streets%are%full%of%traffic.%Shops%and%offices%open,%
students%flock%to%their%schools%and%the%day's%work%
begins.%The%city%now%throb%with%activity,%and%it%is%full%
of%noise.%Hundreds%of%sight@seers,%tourists%and%
others%visit%many%places%of%interest%in%the%city%while%
businessmen%from%various%parts%of%the%world%arrive%
to%transact%business.%
%
Then%towards%evening,%the%offices%and%day%schools%
begin%to%close.%Many%of%the%shops%too%close.%There%is%
now%a%rush%for%buses%and%other%means%of%transport.%
Everyone%seems%to%be%in%a%hurry%to%reach%home.%As%a%
result%of%this%rush,%many%accidents%occur.%One%who%
has%not%been%to%the%city%before%finds%it%hard%to%move%
about%at%this%time.%Soon,%however,%there%is%almost%no%
activity%in%several%parts%of%the%city.%These%parts%are%
usually%the%business%centres.%
%
With%the%coming%of%night,%another%kind%of%actịvity%
begins.%The%streets%are%now%full%of%colorful%lights.%
The%air%is%cooler%and%life%becomes%more%leisurely.%
People%now%seek%entertainment.%Many%visit%the%
cinemas,%parks%and%clubs,%while%others%remain%
Cuộc%sống%ở%thành%thị%cuộc%sống%ở%thành%thị%rất%
nhn%nhp.%Từ%tờ%mờ%sáng%hàng%trăm%người%ùa%ra%
khỏi%nhà%như%đàn%kiến%vỡ%tổ.%Chng%bao%lâu%sau%
đường%phố%đông%nght%xe%c.%Các%ca%hàng%và%văn%
phòng%mở%cửa.%Học%sinh%hối%hả%cắp%sách%đến%trưng%
và%một%ngày%làm%việc%bắt%đu.%Giờ%đây%thành%phố%
hoạt%đông%nhộn%nhp%và%đầy%ắp%tiếng%huyên%náo.%
Hàng%trăm%người%ngoạn%cảnh,%du%khách%và%nhiu%
người%khác%viếng%thăm%những%thng%cnh%của%thành%
phố%trong%khi%các%doanh%nhân%từ%nhiều%nơi%trên%thế%
giới%đến%trao%đổi%công%việc%làm%ăn.%
%
%
Trời%về%chiều,%nhng%văn%phòng%và%trưng%học%bắt%
đầu%đóng%ca.%Nhiều%ca%hàng%cũng%đông%ca.%Lúc%
này%din%ra%mt%cuộc%đổ%xô%đón%xe%buýt%và%các%
phương%tiện%vn%chuyên%khác.%Dường%như%mọi%
người%đều%vội%vã%về%nhà.%Kết%quá%ca%s.vội%vã%này%là%
nhiu%tai%nn%xảy%ra.%Những%ai%chưa%từng%đến%thành%
phố%cảm%thấy%khó%mà%đi%lại%vào%giờ%này.%Tuy%vậỵ%
không%bao%lâu%sau%mt%số%khu%vực%của%thành%phố%
như%ngừng%hot%đng.%Nhng%nơi%này%thưng%là%các%
trung%tâm%kinh%doanh.%%
%
%
Đêm%xuống,%mt%hình%thức%hoạt%đng%khác%lại%bắt%
đầu.%Đưng%phố%tràn%ngập%ánh%đèn%màu.%Bầu%không%
khí%du%xung%và%cuộc%sống%trở%nên%thư%thả%hơn.%Giờ%
đây%người%tìm%đến%nhng%thú%vui%giải%trí.%
Nhiều%người%đến%rp%chiếu%bóng,%công%viên%và%câu%
Các bài luận tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài luận tiếng Anh - Người đăng: vantuan228
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Các bài luận tiếng Anh 9 10 29