Ktl-icon-tai-lieu

các bộ phận trên cơ thể người bằng tiếng anh

Được đăng lên bởi pvd_1989
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1673 lần   |   Lượt tải: 2 lần
The Body - Thân mình
1. face /feɪs/ - khuôn mặt
2. mouth /maʊθ/ - miệng
3. chin /tʃɪn/ - cằm
4. neck /nek/ - cổ
5. shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ - vai
6. arm /ɑːm/ - cánh tay
7. upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ - cánh tay trên
8. elbow /ˈel.bəʊ/ - khuỷu tay
9. forearm /ˈfɔː.rɑːm/ - cẳng tay
10. armpit /ˈɑːm.pɪt/ - nách
11. back /bæk/ - lưng
12. chest /tʃest/ - ngực
13. waist /weɪst/ - thắt lưng/ eo
14. abdomen /ˈæb.də.mən/ - bụng
15. buttocks /'bʌtək/ - mông
16. hip /hɪp/ - hông
17. leg /leg/ - phần chân
18. thigh /θaɪ/ - bắp đùi
19. knee /niː/ - đầu gối
20. calf /kɑːf/ - bắp chân

The Hand – Tay
21.wrist /rɪst/ - cổ tay
24. thumb /θʌm/ - ngón tay cái
27. ring finger /rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/ - ngón đeo nhẫn
22.knuckle /ˈnʌk.ļ/ - khớp đốt ngón tay
25. index finger /ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/ - ngón trỏ
28. little finger /ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/ - ngón út
23.fingernail /ˈfɪŋ.gə.neɪl/ - móng tay
26. middle finger /ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/ - ngón giữa
29. palm /pɑːm/ - lòng bàn tay

The Eye - Mắt
30. eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ - lông mày
31. eyelid /ˈaɪ.lɪd/ - mi mắt
32. eyelashes /ˈaɪ.læʃis/ - lông mi
33. iris /ˈaɪ.rɪs/ - mống mắt
34. pupil /ˈpjuː.pəl/ - con ngươi

The Head - Đầu
35. hair /heəʳ/ - tóc
36. part /pɑːt/ - ngôi rẽ
37. forehead /ˈfɒr.ɪd/ - trán
38. sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/ - tóc mai dài
39. ear /ɪəʳ/ - tai
40. cheek /tʃiːk/ - má
41. nose /nəʊz/ - mũi
42. nostril /ˈnɒs.trəl/ - lỗ mũi
43. jaw /dʒɔː/ - hàm, quai hàm
44. beard /bɪəd/ - râu
45. mustache /mʊˈstɑːʃ/ - ria mép
46. tooth /tuːθ/ - răng
47. tongue /tʌŋ/ - llươ5. hair /heəʳ/ - tóc
48. part /pɑːt/ - ngôi rẽ
49. forehead /ˈfɒr.ɪd/ - trán
50. sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/ - tóc mai dài
51. ear /ɪəʳ/ - tai
52. cheek /tʃiːk/ - má
53. nose /nəʊz/ - mũi
54. nostril /ˈnɒs.trəl/ - lỗ mũi
55. jaw /dʒɔː/ - hàm, quai hàm
56. beard /bɪəd/ - râu
57. mustache /mʊˈstɑːʃ/ - ria mép
58. tooth /tuːθ/ - răng
59. tongue /tʌŋ/ - lưỡi
60. lip /lɪp/ - môi

The Foot – Chân
ankle /ˈæŋ.kļ/ - mắt cá chân
heel /hɪəl/ - gót chân
instep /ˈɪn.step/ - mu bàn chân
ball /bɔːl/ - xương khớp ngón chân
big toe /bɪg təʊ/ - ngón cái
toe /təʊ/ - ngón chân
little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/ - ngón út
toenail /ˈtəʊ.neɪl/ - móng chân

The Internal Organs - Các bộ phận bên trong

brain /breɪn/ - não
spinal cord /spaɪn kɔːd/ - dây thần kinh
throat /θrəʊt/ - họng, cuống họng
windpipe /ˈwɪnd.paɪp/ - khí quản
esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/ - thực quản
muscle /ˈmʌs.ļ/ - bắp thịt, cơ
lung /lʌŋ/ - phổi
heart /hɑːt/ - tim
liver /ˈlɪv.əʳ/ - gan
stomach /ˈstʌm.ək/ - dạ dày
intestines /ɪnˈtes.tɪns/ - ruột
vein /veɪn/ - tĩnh mạch...
The Body - Thân mình
1. face /feɪs/ - khuôn m t
2. mouth /maʊ / - mi ngθ
3. chin /tʃɪn/ - c m
4. neck /nek/ - c
5. shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ - vai
6. arm /ɑːm/ - cánh tay
7. upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ - cánh tay trên
8. elbow /ˈel.bəʊ/ - khu u tay
9. forearm /ˈfɔː.rɑːm/ - c ng tay
10. armpit /ˈɑːm.pɪt/ - nách
11. back /bæk/ - l ngư
12. chest /tʃest/ - ng c
13. waist /weɪst/ - th t l ng/ eo ư
14. abdomen /ˈæb.d .m n/ - b ngə ə
15. buttocks /'bʌt k/ - môngə
16. hip /hɪp/ - hông
17. leg /leg/ - ph n chân
18. thigh / aθ ɪ/ - b p ùi đ
19. knee /niː/ - u g iđầ
20. calf /kɑːf/ - b p chân
The Hand – Tay
21.wrist /rɪst/ - c tay
24. thumb /θʌm/ - ngón tay cái
27. ring finger /rɪ ŋ ˈfɪ .gŋ əʳ/ - ngón eo nh nđ
22.knuckle /ˈnʌk. / - kh p t ngón tayļ đố
25. index finger /ˈɪn.deks ˈfɪ .gŋ əʳ/ - ngón tr
28. little finger /ˈlɪt. ļ ˈfɪ .gŋ əʳ/ - ngón út
23.fingernail /ˈfɪ .g .neŋ ə ɪl/ - móng tay
26. middle finger /ˈmɪd.ļˈ fɪ .gŋ əʳ/ - ngón gi a
29. palm /pɑːm/ - lòng bàn tay
The Eye - M t
30. eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ - lông mày
31. eyelid /ˈaɪ.lɪd/ - mi m t
32. eyelashes /ˈaɪ.læʃis/ - lông mi
33. iris /ˈaɪ.rɪs/ - m ng m t
34. pupil /ˈpjuː.p l/ - con ng iə ươ
các bộ phận trên cơ thể người bằng tiếng anh - Trang 2
các bộ phận trên cơ thể người bằng tiếng anh - Người đăng: pvd_1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
các bộ phận trên cơ thể người bằng tiếng anh 9 10 173