Ktl-icon-tai-lieu

Các bước học tiếng anh hiệu quả qua phim

Được đăng lên bởi Thủy Thủy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bước đê học tiêng Anh qua phim hiêu quả : phù
hợp với các bạn
ở trình đô pre – intermediate trở lên.
1. Khởi đông
Tìm môt bô phim mà bạn yêu thích , nôi dung dê hiêu đô i với bạn ( có
thê
là phim mà bạn đã từng xem bằng tiêng Viêt trước đó).
- Bạn nên chọn những phim nào có sô diên viên ít , hài hước, phát
âm rõ ràng, ví dụ như phim Hanah Montana - hoặc Wizards hoặc là
bô Friends

( Bạn có thê tìm ở trên mạng, hoặc tại các cửa hàng bán đĩa DVD, họ
đê có bán những phim này)... vì ở những phim này , bạn có thê học
khoảng 100 lân mà không chán , hơn nữa, các câ u trúc sẽ lặp đi lặp lại
đê lúc chúng ta có thê nói mô cách thoải mái như họ ! ( ở những phim
này, mặc dù diên viên nói râ t nhanh , nhưng đó mới chính là cách người
bản ngữ nói , nêu bạn muôn hiê u những phim khác cùng loại , bạn phải
bắt đâ u bằng những phim như thê này).
- Xem từ đâu đê n cuôi bô phim 1 sô lân ( 3 lân) đê hiêu qua nôi
dung chính của toàn bô phim với phụ đê bằng tiê ng Anh.
- Nêu khi xem bạn hâu như chẳng hiêu gì thì đây không phải là
phim phù hợp với bạn. Cât nó đi đê sau này dùng.
- Nêu bạn có thê hiê u ở mức tàm tạm ( khoảng 70%) nôi dung bô
phim thì bạn hoàn toàn yên tâm là sau khi luyên tâp , bạn sẽ hiêu và
dùng được 100% nôi dung của nó.
2. Vượt chướng ngại vât
Luyên tâp nói cùng với phụ đê tiêng Anh
- Chọn 1 đoạn khoảng 3 phút ( có nhiê u hôi thoại) và tra từ điê n các
từ mới ( Oxford Advanced Learner’s Dictionary ), bắt chước cách đọc

từ này trong từ điên , xem nghĩa của nó trong cảnh phim . Bạn đừng
bao giờ cô ghi nhớ các từ này ( viêc này mâ t nhiê u thời gian mà
không hiêu quả ). Thường thì phân tiê m thức sẽ giúp bạn ghi nhớ từ
này lân 1 ( vì từ này gắn với hình ảnh và cảm xúc trong phim – 2 yêu
tô chính giúp đưa thông tin vào phân trí nhớ dài hạn ). Nê u từ (câ u
trúc câu) này phô biên thì chắc chắn khi xem các phim khác , bạn sẽ
gặp lại nó , nêu vân không nhớ , bạn có thê tra từ điê n , và thường thì
sau khoảng 3 – 5 lâ n gặp ở các phim khác nhau như thê , bạn sẽ nhớ
mãi từ ( câ u trúc) này và hoàn toàn có thê sử dụng nó trong tương lai
môt cách tự đông . Nê u bạn không gặp lại nó bao giờ nữa , chứng tỏ
nó không quan trọng và bạn không câ n đê tâm đê n nó.
- Tâp đọc từng câu 1 trong phim: nhớ rằng hãy bắt chước cách nói
của họ, bạn đừng dùng kiê n thức ngôn ngữcủa mình đê tạo nên môt
ngôn ngữ “gân giông” của họ, mà hãy cô gắng bắt chước y hêt cách
nói của họ ( gôm 3 thành tô chính: ngữ điêu , phát âm và nô i âm ). Với
môi câu , bạn hãy đêm ngón tay mình từ 1 đê 2...
Các b c đ h c ti ng Anh qua phim hiêu qu : phù  
h p v i các b n
trình đ pre – intermediate tr lên .
1. Kh i đông
Tìm môt b phim mà b n yêu thích , nôi dung d hi u đ i v i b n ( có  
th
là phim mà b n đã t ng xem b ng ti ng Viêt tr c đó).  
- B n nên ch n nh ng phim nào có s di n viên ít , hài h c, phát 
âm rõ ràng, ví d nh phim Hanah Montana - ho c Wizards ho c là
b ô Friends
Các bước học tiếng anh hiệu quả qua phim - Trang 2
Các bước học tiếng anh hiệu quả qua phim - Người đăng: Thủy Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các bước học tiếng anh hiệu quả qua phim 9 10 272