Ktl-icon-tai-lieu

Các câu hỏi tiếng Anh thông dụng

Được đăng lên bởi Tiến Đạt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Asking the time
Hỏi giờ
what's the time?

bây giờ là mấy giờ?

what time is it?

bây giờ là mấy giờ?

could you tell me the time,
please?

bạn có thể xem giúp tôi mấy
giờ rồi được không?

do you happen to have the
time?

bạn có biết mấy giờ rồi không?

do you know what time it is?

bạn có biết mấy giờ rồi không?

Telling the time
Xem giờ
it's …

bây giờ …

exactly ...

chính xác là … giờ

about ...

khoảng … giờ

almost ...

gần … giờ

just gone ...

hơn … giờ

quarter past …

one

… giờ mười lăm

mộ t

two

hai

three

ba

half past …

… rưỡi

One

mộ t

Two

hai

Three

ba

quarter to …

… giờ kém mười lăm

One

mộ t

Two

hai

Three

ba

five past one

một giờ năm

ten past one

một giờ mười

twenty past one

một giờ hai mươi

twenty-five past one

một giờ hai lăm

five to two

hai giờ kém năm

ten to two

hai giờ kém mười

twenty to two

hai giờ kém hai mươi

twenty-five to two

hai giờ kém hai lăm

ten fifteen

mười giờ mười lăm

ten thirty

mười rưỡi

ten forty-five

mười giờ bốn mươi

ten am

mười giờ sáng

six pm

sáu giờ chiều

noon hoặc midday

buổi trưa

Midnight

nửa đêm

Cũng có thể xem giờ trong tiếng Anh bằng cách nói giờ rồi
đến phút, và thêm 'am (sáng)' hoặc 'pm (chiều)' nếu cân
thiết. Ví dụ:
11.47am

11:47 sáng

2.13pm

2:13 chiều

Clocks
Đồng hồ
my watch is …

Fast

đồng hồ của tôi bị …

nhanh

Slow

that clock's a little …

chậm

đồng hồ đó hơi …

fast

nhanh

slow

chậm

...
Asking the time
H i gi
what's the time? bây gi là m y gi ?
what time is it? bây gi là m y gi ?
could you tell me the time,
please?
b n có th xem giúp tôi m y
gi r i c không? đượ
do you happen to have the
time?
b n có bi t m y gi r i không? ế
do you know what time it is? b n có bi t m y gi r i không? ế
Telling the time
Xem gi
it's … bây gi
exactly ... chính xác là … gi
about ... kho ng … gi
almost ... g n … gi
just gone ... h n … giơ
quarter past … … gi m i l m ườ ă
one m t
Các câu hỏi tiếng Anh thông dụng - Trang 2
Các câu hỏi tiếng Anh thông dụng - Người đăng: Tiến Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các câu hỏi tiếng Anh thông dụng 9 10 674