Ktl-icon-tai-lieu

các câu nói tiếng anh thông thường

Được đăng lên bởi phuphat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Các câu nói tiếng Anh thông thường
Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học
ngữ pháp cho thật tốt. Đó là điều không cần phải bàn cãi.
Nhưng có một sự thật là có một số người học ngữ pháp rất
giỏi, rất chuẩn nhưng lại không thể đem kiến thức ngữ
pháp đó ra áp dụng khi nói ^^! Lý do chính là những câu
dùng trong đối thoại hằng ngày rất đơn giản, cũng rất khác
với những gì chúng ta học được trong sách. Có những câu
mình dịch ra rất phức tạp nhưng thực ra nó lại rất đơn
giản
Mình có sưu tập được một số câu và rất thích đem mấy câu này
ra xài khi nói .
Nói hoài quen luôn đó hihi. Thấy hay hay nên giới thiệu cho các
bạn học
luôn cho vui. Đọc tí relax sau những giờ học ngữ pháp căng
thẳng và
đừng quên áp dụng luôn khi nói nhé
Có chuyện gì vậy? ----> What's up?
Dạo này ra sao rồi? ----> How's it going?
Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing?
Không có gì mới cả ----> Nothing much
Bạn đang lo lắng gì vậy? ----> What's on your mind?
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
Không phải là chuyện của bạn ----> It's none of your business
Vậy hã? ----> Is that so?
Làm thế nào vậy? ----> How come?
Chắc chắn rồi! ----> Absolutely!
Quá đúng! ----> Definitely!
Dĩ nhiên! ----> Of course!
Chắc chắn mà ----> You better believe it!
Tôi đoán vậy ----> I guess so
Làm sao mà biết được ----> There's no way to know.
Tôi không thể nói chắc ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuyện này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi đi (đừng đùa nữa) ----> No way! ( Stop joking!)
Tôi hiểu rồi ----> I got it
Quá đúng! ----> Right on! (Great!)

Tôi thành công rồi! ----> I did it!
Có rảnh không? ----> Got a minute?
Đến khi nào? ----> 'Til when?
Vào khoảng thời gian nào? ----> About when?
Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ----> I won't take but a
minute
Hãy nói lớn lên ----> Speak up
Có thấy Melissa không? ----> Seen Melissa?
Thế là ta lại gặp nhau phải không? ----> So we've met again,
eh?
Đến đây ----> Come here
Ghé chơi ----> Come over
Đừng đi vội ----> Don't go yet
Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau ----> Please go first. After
you
Cám ơn đã nhường đường ----> Thanks for letting me go first
Thật là nhẹ nhõm ----> What a relief
What the hell are you doing? ----> Anh đang làm cái quái gì thế
kia?
Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà
----> You're a life saver. I know I can count on you.
Đừng có giả vờ khờ khạo! ----> Get your head out of your ass!
Xạ...
Các câu nói ti ng Anh thông th ng ế ườ
Chúng ta ai cũng bi t mu n h c ti ng Anh gi i thì ph i h cế ế
ng pháp cho th t t t. Đó là đi u không c n ph i bàn cãi.
Nh ng có m t s th t là có m t s ng i h c ng pháp r tư ườ
gi i, r t chu n nh ng l i không th đem ki n th c ng ư ế
pháp đó ra áp d ng khi nói ^^! Lý do chính là nh ng câu
dùng trong đ i tho i h ng ngày r t đ n gi n, cũng r t khác ơ
v i nh ng gì chúng ta h c đ c trong sách. Có nh ng câu ượ
mình d ch ra r t ph c t p nh ng th c ra nó l i r t đ n ư ơ
gi n
Mình có s u t p đ c m t s câu và r t thích đem m y câu nàyư ượ
ra xài khi nói .
Nói hoài quen luôn đó hihi. Th y hay hay nên gi i thi u cho các
b n h c
luôn cho vui. Đ c tí relax sau nh ng gi h c ng pháp căng
th ng và
đ ng quên áp d ng luôn khi nói nhé
Có chuy n gì v y? ----> What's up?
D o này ra sao r i? ----> How's it going?
D o này đang làm gì? ----> What have you been doing?
Không có gì m i c ----> Nothing much
B n đang lo l ng gì v y? ----> What's on your mind?
Tôi ch nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
Tôi ch đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
Không ph i là chuy n c a b n ----> It's none of your business
V y hã? ----> Is that so?
Làm th nào v y? ----> ế How come?
Ch c ch n r i! ----> Absolutely!
Quá đúng! ----> Definitely!
Dĩ nhiên! ----> Of course!
Ch c ch n mà ----> You better believe it!
Tôi đoán v y ----> I guess so
Làm sao mà bi t đ c ----> ế ượ There's no way to know.
Tôi không th nói ch c ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuy n này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi đi (đ ng đùa n a) ----> No way! ( Stop joking!)
Tôi hi u r i ----> I got it
Quá đúng! ----> Right on! (Great!)
các câu nói tiếng anh thông thường - Trang 2
các câu nói tiếng anh thông thường - Người đăng: phuphat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
các câu nói tiếng anh thông thường 9 10 143