Ktl-icon-tai-lieu

Các câu tiếng Anh thông dụng

Được đăng lên bởi hu-nh-van-thai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1527 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Có chuyện gì vậy? ----> What's up?
Dạo này ra sao rồi? ----> How's it going?
Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing?
Không có gì mới cả ----> Nothing much
Bạn đang lo lắng gì vậy? ----> What's on your mind?
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
Không phải là chuyện của bạn ----> It's none of your business
Vậy hã? ----> Is that so?
Làm thế nào vậy? ----> How come?
Chắc chắn rồi! ----> Absolutely!
Quá đúng! ----> Definitely!
Dĩ nhiên! ----> Of course!
Chắc chắn mà ----> You better believe it!
Tôi đoán vậy ----> I guess so
Làm sao mà biết được ----> There's no way to know.
Tôi không thể nói chắc ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuyện này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi đi (đừng đùa nữa) ----> No way! ( Stop joking!)
Tôi hiểu rồi ----> I got it
Quá đúng! ----> Right on! (Great!)
Tôi thành công rồi! ----> I did it!
Có rảnh không? ----> Got a minute?
Đến khi nào? ----> 'Til when?
Vào khoảng thời gian nào? ----> About when?
Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ----> I won't take but a minute
Hãy nói lớn lên ----> Speak up
Có thấy Melissa không? ----> Seen Melissa?
Thế là ta lại gặp nhau phải không? ----> So we've met again, eh?
Đến đây ----> Come here
Ghé chơi ----> Come over
Đừng đi vội ----> Don't go yet
Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau ----> Please go first. After you
Cám ơn đã nhường đường ----> Thanks for letting me go first
Thật là nhẹ nhõm ----> What a relief
What the hell are you doing? ----> Anh đang làm cái quái gì thế kia?
Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà ----> You're a life saver. I know
I can count on you.
Đừng có giả vờ khờ khạo! ----> Get your head out of your ass!
Xạo quá! ----> That's a lie!
Làm theo lời tôi ----> Do as I say
Đủ rồi đó! ----> This is the limit! (No more, please!)
Hãy giải thích cho tôi tại sao ----> Explain to me why
Ask for it! ----> Tự mình làm thì tự mình chịu đi!

... In the nick of time: ----> ... thật là đúng lúc
No litter ----> Cấm vất rác
Go for it! ----> Cứ liều thử đi
Yours! As if you didn't know ----> của you chứ ai, cứ giả bộ không biết.
What a jerk! ----> thật là đáng ghét
No business is a success from the beginning ----> vạn sự khởi đầu nan
What? How dare you say such a thing to me ----> Cái gì, ...mài dám nói thế với tau à
How cute! ----> Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!
None of your business! ----> Không phải việc của bạn
Don't stick your nose into this ----> đừng dính mũi ...
Có chuy n gì v y? ----> What's up?
D o này ra sao r i? ----> How's it going?
D o này đang làm gì? ----> What have you been doing?
Không có gì m i c ----> Nothing much
B n đang lo l ng gì v y? ----> What's on your mind?
Tôi ch nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
Tôi ch đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
Không ph i là chuy n c a b n ----> It's none of your business
V y hã? ----> Is that so?
Làm th nào v y? ----> How come?ế
Ch c ch n r i! ----> Absolutely!
Quá đúng! ----> Definitely!
Dĩ nhiên! ----> Of course!
Ch c ch n mà ----> You better believe it!
Tôi đoán v y ----> I guess so
Làm sao mà bi t đ c ----> There's no way to know.ế ượ
Tôi không th nói ch c ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuy n này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi đi (đ ng đùa n a) ----> No way! ( Stop joking!)
Tôi hi u r i ----> I got it
Quá đúng! ----> Right on! (Great!)
Tôi thành công r i! ----> I did it!
Có r nh không? ----> Got a minute?
Đ n khi nào? ----> 'Til when?ế
Vào kho ng th i gian nào? ----> About when?
S không m t nhi u th i gian đâu ----> I won't take but a minute
Hãy nói l n lên ----> Speak up
Có th y Melissa không? ----> Seen Melissa?
Th là ta l i g p nhau ph i không? ----> So we've met again, eh?ế
Đ n đây ----> Come hereế
Ghé ch i ----> Come overơ
Đ ng đi v i ----> Don't go yet
Xin nh ng đi tr c. Tôi xin đi sau ----> Please go first. After youườ ướ
Cám n đã nh ng đ ng ----> Thanks for letting me go firstơ ườ ườ
Th t là nh nhõm ----> What a relief
What the hell are you doing? ----> Anh đang làm cái quái gì th kia?ế
B n đúng là c u tinh.Tôi bi t mình có th trông c y vào b n mà ----> You're a life saver. I know ế
I can count on you.
Đ ng có gi v kh kh o! ----> Get your head out of your ass!
X o quá! ----> That's a lie!
Làm theo l i tôi ----> Do as I say
Đ r i đó! ----> This is the limit! (No more, please!)ủ ồ
Hãy gi i thích cho tôi t i sao ----> Explain to me why
Ask for it! ----> T mình làm thì t mình ch u đi!
Các câu tiếng Anh thông dụng - Trang 2
Các câu tiếng Anh thông dụng - Người đăng: hu-nh-van-thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các câu tiếng Anh thông dụng 9 10 626