Ktl-icon-tai-lieu

Các cấu trúc tiếng Anh thông dụng

Được đăng lên bởi manh-hoang
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 5171 lần   |   Lượt tải: 25 lần
NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG
TO BE
1

To be a bad fit:

Không vừa

2

To be a bear for punishment:

Chịu đựng được sự hành hạ

3

To be a believer in ghosts:

Kẻ tin ma quỷ

4

To be a believer in sth:

Người tin việc gì

5

To be a bit cracky:

6

To be a bit groggy about the legs, to feel groggy
['grɔgi]

Đi không vững, đi chập chững
{chệnh choạng (vì mới dậy, vì thiếu ngủ...)}

7

To be a burden to sb:

Là một gánh nặng cho người nào

8

To be a church-goer:

Người năng đi nhà thờ, năng đi xem lễ

9

To be a comfort to sb:

Là nguồn an ủi của người nào

10

To be a connoisseur of antiques: [æn'ti:k]

Sành về đồ cổ {[,kɔni'sə:]:người thành thạo}

11

To be a cup too low:

Chán nản, nản lòng

12

To be a dab (hand) at sth{[dæb](lóng)tay cừ/thạo}

Hiểu rõ, giỏi, thông thạo việc gì

13

To be a dead ringer for sb:

(Lóng) Giống như đúc

14

To be a demon for work:

Làm việc hăng hái

15

To be a dog in the manger:

Sống ích kỷ (ích kỷ, không muốn ai dùng cái mà
mình không cần đến)

16

To be a drug on the market:

(Hàng hóa) Là một món hàng ế trên thị trường

17

To be a favourite of sb; to be sb's favourite:

Được người nào yêu mến

18

To be a fiasco [fi'æskou][(sn) ~s, ~es sự thất bại]

Thất bại to

19

To be a fiend at football:

Kẻ tài ba về bóng đá

20

To be a fluent speaker:

Ăn nói hoạt bát, lưu loát

21

To be a foe to sth:

Nghịch với điều gì

22

To be a frequent caller at sb's house:

Năng tới lui nhà người nào

23

To be a gentleman of leisure;
to lead a gentleman's life:

Sống nhờ huê lợi hằng năm

24

To be a good judge of wine:

Biết rành về rượu, giỏi nếm rượu

25

To be a good puller

(Ngựa) kéo giỏi, khỏe

26

To be a good walker:

Đi (bộ) giỏi

27

To be a good whip:

Đánh xe ngựa giỏi

28

To be a good, bad writer:

Viết chữ tốt, xấu

29

To be a hiding place to nothing:

Chẳng có cơ may nào để thành công

30

To be a law unto oneself:

Làm theo đường lối của mình, bất chấp luật lệ

31

To be a lump of selfishness:

Đại ích kỷ

32

To be a man in irons:

Con người tù tội (bị khóa tay, bị xiềng xích)

33

To be a mere machine: {[miə] (adj) chỉ là}
{merely ['miəli] (adv) chỉ, đơn thuần}

(Người) Chỉ là một cái máy

34

To be a mess

ở trong tình trạng bối rối

35

To be a mirror of the time

Là tấm gương của thời đại

36

To be a novice in, at sth

chưa thạo, chưa quen việc gì

37

to be a pendant to...['pendənt](n)

là vật đối xứng của.. {vật giống/đối xứng}

38

To be a poor situation:
To be a re...
1
NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG
TO BE
1 To be a bad fit: Không vừa
2
To be a bear for punishment: Chịu đựng được sự hành hạ
3
To be a believer in ghosts: Kẻ tin ma quỷ
4
To be a believer in sth: Người tin việc gì
5
To be a bit cracky: [ (thông tc) n, d hơi] (Người) Hơi điên, hơi mát, tàng tàng
6
To be a bit groggy about the legs, to feel groggy
['grɔgi]
Đi không vững, đi chập chững
{chệnh choạng (vì mi dậy, vì thiu ng...)}
7
To be a burden to sb: Là một gánh nặng cho người nào
8
To be a church-goer: Người năng đi nhà thờ, năng đi xem lễ
9
To be a comfort to sb: Là nguồn an i ca người nào
10
To be a connoisseur of antiques: [æn'ti:k] Sành về đồ cổ {[,kɔni':]:ngưi thành tho}
11
To be a cup too low: Chán nản, nản lòng
12
To be a dab (hand) at sth{[dæb](ng)tay c/tho}
Hiểu rõ, giỏi, thông thạo việc gì
13
To be a dead ringer for sb: (Lóng) Giống như đúc
14
To be a demon for work:
Làm việc hăng hái
15
To be a dog in the manger:
Sống ích kỷ (ích kỷ, không muốn ai dùng cái mà
mình không cần đn)
16
To be a drug on the market: (Hàng hóa) Là một món hàng  trên thị trường
17
To be a favourite of sb; to be sb's favourite: Được người nào yêu mn
18
To be a fiasco [fi'æskou][(sn) ~s, ~es s tht bi]
Thất bại to
19
To be a fiend at football: Kẻ tài ba về bóng đá
20
To be a fluent speaker: Ăn nói hoạt bát, lưu loát
21
To be a foe to sth: Nghịch vi điều gì
22
To be a frequent caller at sb's house: Năng ti lui nhà người nào
23
To be a gentleman of leisure;
to lead a gentleman's life:
Sống nhờ huê lợi hằng năm
24
To be a good judge of wine: Bit rành về rượu, giỏi nm rượu
25
To be a good puller
(Ngựa) kéo giỏi, khỏe
26
To be a good walker: Đi (bộ) giỏi
27
To be a good whip: Đánh xe ngựa giỏi
28
To be a good, bad writer:
Vit chữ tốt, xấu
29
To be a hiding place to nothing: Chẳng có cơ may nào để thành công
30
To be a law unto oneself: Làm theo đường lối ca mình, bất chấp luật lệ
31
To be a lump of selfishness:
Đại ích kỷ {[lʌmp] (n) cc, tng, ming}
32
To be a man in irons: Con người tù tội (bị khóa tay, bị xiềng xích)
33
To be a mere machine: {
[miə] (adj) ch l}
{merely ['miəli] (adv) ch, đơn thun}
(Người) Chỉ là một cái máy
34
To be a mess  trong tình trạng bối rối
35
To be a mirror of the time
Là tấm gương ca thời đại
36
To be a novice in, at sth chưa thạo, chưa quen việc gì
37
to be a pendant to...['pendənt](n) là vật đối xứng ca.. {vt ging/đi xng}
38
To be a poor situation:  trong hoàn cảnh nghèo nàn
39
To be a retarder of progress:
[ri'ta:də] (n)
Nhân tố làm chậm sự tin bộ
{
cht m chm/ km m/ c ch}
Các cấu trúc tiếng Anh thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các cấu trúc tiếng Anh thông dụng - Người đăng: manh-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Các cấu trúc tiếng Anh thông dụng 9 10 956