Ktl-icon-tai-lieu

Các chủ đề nói tiếng Anh thường gặp

Được đăng lên bởi nguyenduong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 52652 lần   |   Lượt tải: 209 lần
A. CÁC CHỦ ĐỀ NÓI TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP

1. Your favourite entertainment in your free time.
(Trò giải trí bạn thích trong thời gian rảnh)

I studies during this week, and I have only sunday of. I go to the school every morning.
Sometime I was work even on sunday. And I am attending an evening class improve
my english. I am very busy with my study. When I have free time, I read book,
newspaper, magazine, listen to music. There are many kinds of music avaliable on tapes
including everything : rock, pop, dance ...
Sometime I go to shopping with my friends and my relative. We often go to the
supermaket example : Big C, Vincom, Metro ...
Sometime I go to the zoo, park... but my favourite entertaiment is collection stamp. I
collection stamp when I 15 year old. Now I have 500 in collection stamp : bird, tree,
person…

Tôi bận học suốt trong tuần, và tôi chỉ có một ngày nghỉ chủ nhật. Tôi đi đến trường
mỗi buổi sáng, đôi khi tôi phải làm việc ngay cả ngày chủ nhật. Và tôi tham dự một lớp
học buổi tối cải thiện tiếng anh cho bản thân. Tôi rất bận rộn với việc học tập. Khi tôi có
thời gian rảnh, tôi đọc sách, tạp chí, nghe nhạc. Có nhiều loại âm nhạc có sẵn trên băng
như: rock, pop, dance...
Đôi khi, tôi đi mua sắm với bạn bè và người thân. Chúng tôi thường xuyên đi đến các
siêu thị như : Big C, Vincom, Metro...
Đôi khi tôi đi đến vườn thú, công viên... nhưng giải trí yêu thích của tôi là sưu tập tem.
Tôi sưu tập tem khi tôi 15 tuổi. Bây giờ tôi có 500 con tem bộ sưu tập: chim, cây,
người…
2. Your idea of an interesting job.
(Ý kiến của bạn về một công việc thú vị)

To prepare for a good job, we must be highly education acording to me. Most people
who are going to do professional work must have additional formal education beyond
the high school level.
The amount of time needed for with their education varies acording to me the profesion
for with they are preparing themselves. They must go to colleges and universities to
became an engineer, a architect, a lawyer a professor, a science.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

I opinion an interesting job it tobe helpful to ourselves, our families, our country and
the society.
We will be able to choose a career that suits us best and to lead a happy and useful life.
As for my career : I would like to become a businessman. I will travel to foreign
countries to transact business, visit various places of interest, contact with all kinds of
people and have chances to communicate ...
I opinion an interesting job it tobe helpful to ourselves, our families, our country and
the society.
We will be able to choose a career that suits us best and to lead a happy and useful life.
As for my career : I would like to become a businessman. I will travel to foreign
countries to transact business, visit various places of interest, contact with all kinds of
people and have chances to communicate with them in english.
I hope that my dream would came true in the very near future.
Đchuẩn bị tốt cho một công việc, theo tôi chúng ta phải đánh giá cao giáo dc. Hầu
hết những người làm công tác chuyên môn phải có thêm tri thức giáo dục vượt ra ngoài
cấp trung học.
Lượng thời gian giáo dc cần thiết của họ thay đổi tùy theo mức chuyên môn ngh
nghiệp. Họ phải đi đến các trường cao đẳng và đại học để trở thành một kỹ sư, một
kiến trúc sư, một luật sư, một giáo sư, một nhà khoa học.
Ý kiến của tôi về một công việc t vị là nó hu ích cho tương lai bản thân, gia đình, đất
nước và xã hội.
Chúng ta sẽ có thể chọn một nghề nghiệp phù hợp nhất để sống một cuộc sống hạnh
phúc và hữu ích.
Đối với sự nghiệp của tôi : tôi mun trở thành một doanh nhân. Tôi sẽ đi du lịch ra
nước ngoài để giao dịch kinh doanh, tham quan nhiều nơi, liên lạc với tất cả đối tác và
cơ hội để giao tiếp với họ bằng tiếng Anh.
i hy vọng rằng ước mơ ca tôi sẽ thành sự thật trong tương lai rất gần.
3. Your favourite sport.
(Môn thể thao bạn yêu thích)
Sport is necessary for everyone. Sport not only brings good heath for every body but
also brings joy ment for many elderly to live longer so acording to me. Sport is good for
our heath.
Most people like sport. So do I, I like sport because sport is my favourite entertaiment in
my free time. Futhermore sport is good health for me.
I like two sport, it is soccer and badminton. When I have free time I play badminton
with my roommate. I play soccer at the last week, I play soccer with my friends class
room. We are formation the team football.
I like many football team national example : Manchester United-it football team in
england and Real Madrit-it football team in Spain.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Các chủ đề nói tiếng Anh thường gặp - Trang 3
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chủ đề nói tiếng Anh thường gặp - Người đăng: nguyenduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các chủ đề nói tiếng Anh thường gặp 9 10 474