Ktl-icon-tai-lieu

CÁC CỤM TỪ CÓ GIỚI TỪ/ ĐỘNG TỪ CÓ GIỚI TỪ

Được đăng lên bởi Xu Xu
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 2 lần
nhungtranthithu@gmail.com – 0982678586

UNIT 7: CÁC CỤM TỪ CÓ GIỚI TỪ/ ĐỘNG TỪ CÓ GIỚI TỪ
7.1. CỤM TÍNH TỪ KẾT HỢP VỚI GIỚI TỪ
7.2. CỤM DANH TỪ KẾT HỢP VỚI GIỚI TỪ

k

c.T

hu

gC

on

iC

Th
On

NỘI DUNG ÔN TẬP NGỮ PHÁP
UNIT 1: PARTS OF SPEECH – LEXICAL WORDS
1.1. Động từ (Verbs)
1.2. Tính từ (Adjectives)
1.3. Trạng từ (Adverbs)
1.4. Danh từ (Nouns)
UNIT 2: WORD FORMATION
2.1. Verbs → Nouns
2.1. Adjectives → Nouns
2.3. Nouns → Verbs
2.4. Adjectives → Verbs
2.5. Nouns → Adjectives
2.6. Verbs → Adjectives
UNIT 3: PARTS OF SPEECH – GRAMMATICAL WORDS
3.1. Defintie and Indefinite articles
3.2. Determiners and quantifiers
3.3. Conjunctions
3.4. Another and other
3.5. Prepositions
UNIT 4: TYPES OF QUESTIONS
4.1. Yes/No Questions
4.2. Question Word Questions
4.3. Tag Questions
UNIT 5: TENSES - CÁC THỜI CƠ BẢN
5.1. Present simple - Hiện tại đơn
5.2. Present continuous - Thời hiện tại tiếp diễn
5.3. Past simple – Quá khứ đơn
5.4. Past continuous – Quá khứ tiếp diễn
5.5. Future Simple – Tương lai đơn
5.6. Present perfect - Hiện tại hoàn thành
5.7. Past perfect – Quá khứ hoàn thành
UNIT 6: CÁC DẠNG VIẾT LẠI CÂU SAO CHO NGHĨA KHÔNG THAY ĐỔI
6.1: CONDITIONALS
6.1.1. Câu điều kiện loại 1 – Conditional (TYPE I)
6.1.2. Câu điều kiện loại 2 – Conditional (TYPE II)
6.1.3. Câu điều kiện loại 3 – Conditional (TYPE III)
6.2. BỊ ĐỘNG - THE PASSIVE
6.3. ADJECTIVES AND ADVERBS IN COMPARISION
6.4. REPORTED SPEECH

1

nhungtranthithu@gmail.com – 0982678586

Th
On

7.3. CỤM ĐỘNG TỪ KẾT HỢP VỚI GIỚI TỪ
UNIT 1: PARTS OF SPEECH – LEXICAL WORDS
1.1. VERBS: ĐỘNG TỪ
Ví dụ:
I ama learner of English.
She isa computer technician .
We often go to work at 7 o’clock.
Vietnam exportsa lot of rice to some countries in the world.
Last year, our company importeda thousand cars from Japan.
Note: Vị trí của động từ sau chủ ngữ và dạng luôn biến đổi theo thời, ngôi và số của chủ
ngữ

can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would + động từ nguyên thể
to be, to have, to do: biến đổi dạng theo thời
to need: need to do/ need doing

on

-

iC

A. Classes of verbs: Loại động từ
1. The auxiliaries - trợ động từ: to be, to have, to do; can, could, may, might, must, ought,
shall, should, will, would; to need,

gC

2. All other verbs, which we may call ordinary verbs:
to work, to sing, to play

B. Dạng phủđịnh
Thêm not vào trợ động từ
does not/ doesn't or do not/ don't; did not/ didn’t; have not/ haven't or has not/ hasn't

PRACTICE

c.T

hu

C.Dạng phủ định khác
never, no (adjective), none, ...
nhungtranthithu@gmail.com
– 0982678586
1
NI DUNG ÔN TP NG PHÁP
UNIT 1: PARTS OF SPEECH – LEXICAL WORDS
1.1. Động t (Verbs)
1.2. Tính t (Adjectives)
1.3. Trng t (Adverbs)
1.4. Danh t (Nouns)
UNIT 2: WORD FORMATION
2.1. Verbs Nouns
2.1. Adjectives Nouns
2.3. Nouns Verbs
2.4. Adjectives Verbs
2.5. Nouns Adjectives
2.6. Verbs Adjectives
UNIT 3: PARTS OF SPEECH – GRAMMATICAL WORDS
3.1. Defintie and Indefinite articles
3.2. Determiners and quantifiers
3.3. Conjunctions
3.4. Another and other
3.5. Prepositions
UNIT 4: TYPES OF QUESTIONS
4.1. Yes/No Questions
4.2. Question Word Questions
4.3. Tag Questions
UNIT 5: TENSES - CÁC THI CƠ BN
5.1. Present simple - Hin ti đơn
5.2. Present continuous - Thi hin ti tiếp din
5.3. Past simple – Quá kh đơn
5.4. Past continuous – Quá kh tiếp din
5.5. Future Simple – Tương lai đơn
5.6. Present perfect - Hin ti hoàn thành
5.7. Past perfect – Quá kh hoàn thành
UNIT 6: CÁC DNG VIT LI CÂU SAO CHO NGHĨA KHÔNG THAY ĐỔI
6.1: CONDITIONALS
6.1.1. Câu điu kin loi 1 – Conditional (TYPE I)
6.1.2. Câu điu kin loi 2 – Conditional (TYPE II)
6.1.3. Câu điu kin loi 3 – Conditional (TYPE III)
6.2. B ĐỘNG - THE PASSIVE
6.3. ADJECTIVES AND ADVERBS IN COMPARISION
6.4. REPORTED SPEECH
UNIT 7: CÁC CM T CÓ GII T/ ĐỘNG T CÓ GII T
7.1. CM TÍNH T KT HP VI GII T
7.2. CM DANH T KT HP VI GII T
OnThiCongChuc.Tk
CÁC CỤM TỪ CÓ GIỚI TỪ/ ĐỘNG TỪ CÓ GIỚI TỪ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC CỤM TỪ CÓ GIỚI TỪ/ ĐỘNG TỪ CÓ GIỚI TỪ - Người đăng: Xu Xu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
CÁC CỤM TỪ CÓ GIỚI TỪ/ ĐỘNG TỪ CÓ GIỚI TỪ 9 10 407