Ktl-icon-tai-lieu

Các cụm từ Tiếng Anh hay hữu ích trong giao tiếp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP (Part 1)


Last but not least: Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng
Little by little: Từng li, từng tý
Let me go: Để tôi đi
Let me be: Kệ tôi
Long time no see: Lâu quá không gặp
Make yourself at home: Cứ tự nhiên
Make yourself comfortable: Cứ tự nhiên
My pleasure: Hân hạnh
More recently,…: gần đây hơn,….
Make best use of: tận dụng tối đa
Nothing: Không có gì
Nothing at all: Không có gì cả
No choice: Không có sự lựa chọn
No hard feeling: Không giận chứ
Not a chance: Chẳng bao giờ
Now or never: Bây giờ hoặc không bao giờ
No way out/dead end: không lối thoát, cùng đường
No more: Không hơn
No more, no less: Không hơn, không kém
No kidding?: Không đùa đấy chứ?
Never say never: Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
none of your business: Không phải chuyện của anh
Be of my age: Cỡ tuổi tôi
Big mouth: Nhiều chuyện
By the way: À này
Be my guest: Tự nhiên
Break it up: Dừng tay
Come on: Thôi mà gắng lên, cố lên
Come off it: Đừng xạo
Cut it out: Đừng giỡn nữa, ngưng lại
Dead end: Đường cùng
Dead meat: Chết chắc
What for?: Để làm gì?
Don't bother: Đừng bận tâm
Do you mind: Làm phiền
Don't be nosy: Đừng nhiều chuyện
Take it easy: Từ từ
Let me be: Kệ tôi
No hard feeling: Không giận chứ
Piece of cake: Dễ thôi mà, dễ ợt
Poor thing: Thật tội nghiệp
One way or another: Không bằng cách này thì bằng cách khác
One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyện khác
So what?: Vậy thì sao?
So so: Thường thôi
Too good to be true: Thiệt khó
Too bad: Ráng chiụ
Well then: Vậy thì

Way to go: Khá lắm, được lắm
Why not ?: Sao lại không?
 CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP (Part 2)





























Alway the same. Trước sau như một
Hit it off. Tâm đầu ý hợp
Hit or miss. Được chăng hay chớ
Add fuel to the fire. Thêm dầu vào lửa
To eat well and can dress beautifully. Ăn trắng mặc trơn
Don’t mention it! = You’re welcome = That’s allright! = Not at all. Không có chi
Just kidding. Chỉ đùa thôi
No, not a bit. Không chẳng có gì
Nothing particular! Không có gì đặc biệt cả
After you. Bạn trước đi
Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa của anh không?
The same as usual! Giống như mọi khi
Almost! Gần xong rồi
You ‘ll have to step on it. Bạn phải đi ngay
I’m in a hurry. Tôi đang bận
What the hell is going on? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Sorry for bothering! Xin lỗi vì đã làm phiền
Give me a certain time! Cho mình thêm thời gian
Provincial! Quê!
Decourages me much! Làm n...
CÁC CM T TING ANH HAY - HU ÍCH KHI GIAO TIP (Part 1)
Last but not least: Sau cùng nhưng không kém phn quan trng
Little by little: Tng li, tng tý
Let me go: Để tôi đi
Let me be: K tôi
Long time no see: Lâu quá không gp
Make yourself at home: C t nhiên
Make yourself comfortable: C t nhiên
My pleasure: n hnh
More recently,…: gần đây hơn,….
Make best use of: tn dng tối đa
Nothing: Không có gì
Nothing at all: Không có gì c
No choice: Không có s la chn
No hard feeling: Không gin ch
Not a chance: Chng bao gi
Now or never: Bây gi hoc không bao gi
No way out/dead end: không li thoát, cùng đường
No more: Không hơn
No more, no less: Không hơn, không kém
No kidding?: Không đùa đấy ch?
Never say never: Đừng bao gi nói chng bao gi
none of your business: Không phi chuyn ca anh
Be of my age: C tui tôi
Big mouth: Nhiu chuyn
By the way: À này
Be my guest: T nhiên
Break it up: Dng tay
Come on: Thôi mà gng lên, c lên
Come off it: Đừng xo
Cut it out: Đừng gin nữa, ngưng li
Dead end: Đường cùng
Dead meat: Chết chc
What for?: Để làm gì?
Don't bother: Đừng bn tâm
Do you mind:m phin
Don't be nosy: Đừng nhiu chuyn
Take it easy: T t
Let me be: K tôi
No hard feeling: Không gin ch
Piece of cake: D thôi mà, d t
Poor thing: Tht ti nghip
One way or another: Không bng cách này thì bng cách khác
One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyn kc
So what?: Vy thì sao?
So so: Thường thôi
Too good to be true: Thit khó
Too bad: Ráng chi
Well then: Vy thì
Các cụm từ Tiếng Anh hay hữu ích trong giao tiếp - Trang 2
Các cụm từ Tiếng Anh hay hữu ích trong giao tiếp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các cụm từ Tiếng Anh hay hữu ích trong giao tiếp 9 10 19