Ktl-icon-tai-lieu

Các đại từ nhân xưng trong tiếng pháp

Được đăng lên bởi huongx5qt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pour Monsieur Phạm Đông

Các đại từ nhân xưng trong tiếng pháp
1) các loại đại từ nhân xưng
Các đại từ nhân xưng làm chủ ngữ: je, nous, tu, vous, il, ils, elle, elles, on
Các đại từ nhân xưng làm túc từ đứng trước động từ gồm: me, nous, te, vous, se, le, la, les, lui, leur, y, en
Các đại từ nhân xưng làm túc từ đứng sau động từ gồm: moi, nous, toi, vous, lui, elle, soi, eux, elles
Bảng Vị Trí
Đại từ nhân xưng
Đại từ nhân xưng
Đại Từ Nhân Xưng
làm chủ ngữ
làm túc từ
Ngôi & số
Đứng trước động từ
Đứng trước động từ
Đứng sau động từ
Ngôi 1 số ít
Je
Me
Moi
Ngôi 1 số nhiều
Nous
Nous
Nous
Ngôi 2 số ít
Tu
Te
Toi
Ngôi 2 số nhiều
Vous
Vous
vous
Ngôi 3 số ít (đực)
Il/on
Se/le/lui/y/en
Lui/soi
Ngôi 3 số ít (cái)
Elle/on
Se/la/lui/y/en
Elle/soi
Ngôi 3 số nhiều (đực) Ils
Se/les/leur/y/en
Eux
Ngôi 3 số nhiều (cái) elles
Se/les/leur/y/en
elles
+ je (đứng trước động từ) biến thành “moi” khi đứng sau động từ
+ nous (đứng trước động từ) không thay đổi khi đứng sau động từ
+ tu (đứng trước động từ) biến thành “toi” khi đứng sau động từ
+ vous (đứng trước động từ) không thay đổi khi đứng sau động từ
+ il (đứng trước động từ) biến thành “lui” khi đứng sau động từ
<il/lui thay cho người hoặc vật giống đực số ít>
+ ils (đứng trước động từ) biến thành “eux” khi đứng sau động từ
<ils/eux thay cho người hoặc vật giống đực số nhiều>
+ elle (đứng trước động từ ) không thay đổi khi đứng sau động từ
<elle thay cho người hoặc vật giống cái số ít>
+ elles (đứng trước động từ ) không thay đổi khi đứng sau động từ
<elles thay cho người hoặc vật giống cái số nhiều>
+ Me (đứng trước động từ) thay cho moi/ à moi (đứng sau động từ)
Ex: tu aimes moi? = tu m’aime (tu me aimes?)
Ex: elle donne un cadeau à moi = elle me donne un cadeau
+ Te (đứng trước động từ) thay cho toi/ à toi (đứng sau động từ)
Ex: j’aime toi = je t’aime (je te aime)
Ex: il a dit à moi de parler = il m’a dit de parler (il me a dit de parler)
+ Nous (đứng trước động từ) thay cho nous/ à nous (đứng sau động từ)
Ex: tu aimes nous? = tu nous aimes?
Ex: elle donne un cadeau à nous = elle nous donne un cadeau
+ Vous (đứng trước động từ) thay cho vous/ à vous (đứng sau động từ)
Ex: j’aime vous = je vous aime
Ex: il a dit à vous de parler = il vous a dit de parler.
+ Se (đứng trước động từ) thay cho soi/ à soi (đứng sau động từ) nếu túc từ và chủ ngữ cùng chỉ một
người hoặc một vật
Ex: elle aime soi = elle s’aime (je se aime)
Ex: il a envoyé une letter à soi = il s’a envoyé une letter (il se a envoyé une letter)
+ lui (đứng trước động...
Pour Monsieur Phạm Đông
Các đại từ nhân xưng trong tiếng pháp
1) các loại đại từ nhân xưng
Các đại từ nhân xưng làm chủ ngữ: je, nous, tu, vous, il, ils, elle, elles, on
Các đại từ nhân xưng làm túc từ đứng trước động từ gồm: me, nous, te, vous, se, le, la, les, lui, leur, y, en
Các đại từ nhân xưng làm túc từ đứng sau động từ gồm: moi, nous, toi, vous, lui, elle, soi, eux, elles
Bảng Vị Trí
Đại Từ Nhân Xưng
Đại từ nhân xưng
làm chủ ngữ
Đại từ nhân xưng
làm túc từ
Ngôi & số Đứng trước động từ Đứng trước động từ Đứng sau động từ
Ngôi 1 số ít Je Me Moi
Ngôi 1 số nhiều Nous Nous Nous
Ngôi 2 số ít Tu Te Toi
Ngôi 2 số nhiều Vous Vous vous
Ngôi 3 số ít (đực) Il/on Se/le/lui/y/en Lui/soi
Ngôi 3 số ít (cái) Elle/on Se/la/lui/y/en Elle/soi
Ngôi 3 số nhiều (đực) Ils Se/les/leur/y/en Eux
Ngôi 3 số nhiều (cái) elles Se/les/leur/y/en elles
+ je (đứng trước động từ) biến thành “moi” khi đứng sau động từ
+ nous (đứng trước động từ) không thay đổi khi đứng sau động từ
+ tu (đứng trước động từ) biến thành “toi” khi đứng sau động từ
+ vous (đứng trước động từ) không thay đổi khi đứng sau động từ
+ il (đứng trước động từ) biến thành “lui” khi đứng sau động từ
<il/lui thay cho người hoặc vật giống đực số ít>
+ ils (đứng trước động từ) biến thành “eux” khi đứng sau động từ
<ils/eux thay cho người hoặc vật giống đực số nhiều>
+ elle (đứng trước động từ ) không thay đổi khi đứng sau động từ
<elle thay cho người hoặc vật giống cái số ít>
+ elles (đứng trước động từ ) không thay đổi khi đứng sau động từ
<elles thay cho người hoặc vật giống cái số nhiều>
+ Me (đứng trước động từ) thay cho moi/ à moi (đứng sau động từ)
Ex: tu aimes moi? = tu m’aime (tu me aimes?)
Ex: elle donne un cadeau à moi = elle me donne un cadeau
+ Te (đứng trước động từ) thay cho toi/ à toi (đứng sau động từ)
Ex: j’aime toi = je t’aime (je te aime)
Ex: il a dit à moi de parler = il m’a dit de parler (il me a dit de parler)
+ Nous (đứng trước động từ) thay cho nous/ à nous (đứng sau động từ)
Ex: tu aimes nous? = tu nous aimes?
Ex: elle donne un cadeau à nous = elle nous donne un cadeau
+ Vous (đứng trước động từ) thay cho vous/ à vous (đứng sau động từ)
Ex: j’aime vous = je vous aime
Ex: il a dit à vous de parler = il vous a dit de parler.
+ Se (đứng trước động từ) thay cho soi/ à soi (đứng sau động từ) nếu túc từ và chủ ngữ cùng chỉ một
người hoặc một vật
Ex: elle aime soi = elle s’aime (je se aime)
Ex: il a envoyé une letter à soi = il s’a envoyé une letter (il se a envoyé une letter)
+ lui (đứng trước động từ) thay cho à lui/à elle/à + danh từ chỉ người/động vật số ít (đứng sau động
từ)
+ leur (đứng trước động từ) thay cho à eux/à elles/à + danh từ chỉ người/ động vật số nhiều (đứng
sau động từ)
+ Le/la/les thay cho danh từ/ đại từ chỉ người hoặc vật đứng ngay sau động từ làm túc từ trực tiếp
(không có giới từ giữa động từ và túc từ)
1
Préparé par Mr. Hưởng (0977644628)
Các đại từ nhân xưng trong tiếng pháp - Trang 2
Các đại từ nhân xưng trong tiếng pháp - Người đăng: huongx5qt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các đại từ nhân xưng trong tiếng pháp 9 10 798