Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập chia động từ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
This document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.

I - Bµi thø nhÊt: Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc
1. (come). What may, we will go ahead.
>>> Come.
-§©y lµ c©u mÖnh lÖnh thøc , ®éng tõ ®-îc chia ë d¹ng nguyªn thÓ.
2. We suggest that this application (apply) next year.
>>> apply
- Ta cã mét sè cÊu tróc cña suggest:
1 _ Suggest that S + do (Nguyªn thÓ kh«ng chia)
(®©y lµ cÊu tróc gi¶ ®Þnh ng-êi nãi nãi vËy, cßn ng-êi nghe cã
thùchiÖn hay kh«ng kh«ng quan t©m, kh¸c c©u d-íi)
2_ suggest to sbody that S + should do
3. If you (teach) me, I would learn quickly.
>>> taught
- ®©y lµ c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 2
4. Is it not time we (set) our house on order ?
>>>> set
§©y lµ mét c©u hái sö dông cÊu tróc ë d-íi, do set cã d¹ng chia ph©n tõ qu¸ khø
vµ ph©n tõ hai lµ cïng d¹ng set_set_set nªn ta s- dông "set" víi vai trß lµ ®éng tõ thêi qu¸
khø.
- CÊu tróc:
It's (not) time to do : ®· ®Õn giê lµm g× (®óng thêi ®iÓm)
It's (not) time S did something. (§· ®Õn giê ®Ó lµm g× _ h¬i trÔ mét
chót)
It's (not) time S have done. (§· trÔ giê ®Ó lµm g×)
- Cã thÓ sö dông mét sè tr¹ng tõ trong cÊu tróc c©u nµy:
Highly : it's highly time ....... ®Ó nhÊn m¹nh...
5 . The committee recommends that the annual subscription (be) increased to $3.
>>> be
- Committee
: uû ban
- Annual subcription: tiÒn ®ãng gãp hµng n¨m
- cÊu tróc:
S + recommend + that + S + do (Vinf)
S + suggest that S do ...
Gäi ®©y lµ cÊu tróc gi¶ ®Þnh, cho nªn ®éng tõ ph¶i chia ë d¹ng nguyªn thÓ, do
®ã trong c©u ta chia ®éng tõ to be ë d¹ng "be"
* *** TiÕng anh _ Anh, ng-êi ta cã sö dông should tr-íc ®éng tõ nguyªn thÓ,
nh-ng anh _ mü ng-êi ta bá should ®i...
6. (Be) that as it may, our expenditure is bound to increase
>>> Be
- Expenditure: Sù tiªu dïng, phÝ tæn...
- be bound (adj) to : cã h-íng nh- thÕ nµo ®ã...
" h·y nh- vËy ®i, chi phÝ cña chóng ta cã xu h-íng gia t¨ng"
- C©u nµy chia ®Ó be ë d¹ng nguyªn thÓ v×

This document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.

+ §©y kh«ng ph¶i lµ c©u rót gän do cã cïng chñ ng÷, nÕu xÐt t×nh huèng lµ
c©u rót gän th× be ph¶i chia lµ Being
+ Trong tiÕng anh, mét c©u cã thÓ l-îc chñ ng÷ ®i, vµ ®éng tõ ë d¹ng
nguyªn thÓ kh«ng to, ®©y lµ mét tr-êng hîp..
7. "Hello Anna". The part last night was great. You should (come)
>>> have come.
- ®©y lµ mét h×nh thøc c©u gi¶ ®Þnh trong qu¸ khø, thùc tÕ Ann kh«ng ®Õn b÷a
tiÖc tèi qua, nªn ng-êi b¹n nãi r»ng c« Êy nªn ®Õn.
8. The speed limit is 30 miles an hour but Tom is driving at 50.
He shouldn'...
I - Bµi thø nhÊt: Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc
1. (come). What may, we will go ahead.
>>> Come.
-§©y lµ c©u mÖnh lÖnh thøc , ®éng tõ ®-îc chia ë d¹ng nguyªn thÓ.
2. We suggest that this application (apply) next year.
>>> apply
- Ta cã mét sè cÊu tróc cña suggest:
1 _ Suggest that S + do (Nguyªn thÓ kh«ng chia)
(®©y lµ cÊu tróc gi¶ ®Þnh ng-êi nãi nãi vËy, cßn ng-êi nghe cã
thùchiÖn hay kh«ng kh«ng quan t©m, kh¸c c©u d-íi)
2_ suggest to sbody that S + should do
3. If you (teach) me, I would learn quickly.
>>> taught
- ®©y lµ c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 2
4. Is it not time we (set) our house on order ?
>>>> set
§©y lµ mét c©u hái sö dông cÊu tróc ë d-íi, do set cã d¹ng chia ph©n tõ qu¸ khø
vµ ph©n tõ hai lµ cïng d¹ng set_set_set nªn ta s- dông "set" víi vai trß lµ ®éng tõ thêi qu¸
khø.
- CÊu tróc:
It's (not) time to do : ®· ®Õn giê lµm g× (®óng thêi ®iÓm)
It's (not) time S did something. (§· ®Õn giê ®Ó lµm g× _ h¬i trÔ mét
chót)
It's (not) time S have done. (§· trÔ giê ®Ó lµm g×)
- Cã thÓ sö dông mét sè tr¹ng tõ trong cÊu tróc c©u nµy:
Highly : it's highly time ....... ®Ó nhÊn m¹nh...
5 . The committee recommends that the annual subscription (be) increased to $3.
>>> be
- Committee : uû ban
- Annual subcription: tiÒn ®ãng gãp hµng n¨m
- cÊu tróc:
S + recommend + that + S + do (Vinf)
S + suggest that S do ...
Gäi ®©y lµ cÊu tróc gi¶ ®Þnh, cho nªn ®éng tõ ph¶i chia ë d¹ng nguyªn thÓ, do
®ã trong c©u ta chia ®éng tõ to be ë d¹ng "be"
* *** TiÕng anh _ Anh, ng-êi ta cã sö dông should tr-íc ®éng tõ nguyªn thÓ,
nh-ng anh _ mü ng-êi ta bá should ®i...
6. (Be) that as it may, our expenditure is bound to increase
>>> Be
- Expenditure: Sù tiªu dïng, phÝ tæn...
- be bound (adj) to : cã h-íng nh- thÕ nµo ®ã...
" h·y nh- vËy ®i, chi phÝ cña chóng ta cã xu h-íng gia t¨ng"
- C©u nµy chia ®Ó be ë d¹ng nguyªn thÓ v×
This document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.
Các dạng bài tập chia động từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng bài tập chia động từ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Các dạng bài tập chia động từ 9 10 546