Ktl-icon-tai-lieu

Các động từ đứng sau giới từ

Được đăng lên bởi Hoàng Anh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Các động từ đứng sau giới từ
Tất cả các động từ đứng sau giới từ đều phải ở dạng V-ing
Một số các động từ thường đi kèm với giới từ to. Không được nhầm lẫn giới từ này với to của
động từ nguyên thể.

approve of
give up
rely on
worry abount

Verb + prepositions + V-ing
be better of
count on
insist on
keep on
succeed in
think abount
object to
look forward to

depend on
put off
think of
confess to

Ex: Fred confessed to stealing the jewels

accustomed to
intent on

Adjective + prepositions + V-ing
afraid of
capable of
interested in
successful in

fond of
tired of

Ex: Mitch is afraid of getting married now.

choice of
possibility of

Noun + prepositions + V-ing
excuse for
intention of
reason for

method for
(method of)

Ex: There is no reason for leaving this early.
Không phải bất cứ tính từ nào cũng đều đòi hỏi sau nó là một gi ới t ừ + V-ing. Những tính từ ở
bảng sau lại đòi hỏi sau nó là một động từ nguyên thể.
anxious
eager
pleased
usual

boring
easy
prepared
common

Ex: It is dangerous to drive in this weather.
able/ unable to do smt = capable/ incapable of

dangerous
good
ready
difficult

hard
strange
able

...
Các động từ đứng sau giới từ
T t c các ng t ng sau gi i t u ph i d ng độ đứ ớ ừ đề ở ạ V-ing
M t s các ng t th ng i kèm v i gi i t độ ườ đ to. Không c nh m l n gi i t này v i đượ to c a
ng t nguyên th .độ
Verb + prepositions + V-ing
approve of be better of count on depend on
give up insist on keep on put off
rely on succeed in think abount think of
worry abount object to look forward to confess to
Ex: Fred confessed to stealing the jewels
Adjective + prepositions + V-ing
accustomed to afraid of capable of fond of
intent on interested in successful in tired of
Ex: Mitch is afraid of getting married now.
Noun + prepositions + V-ing
choice of excuse for intention of method for
possibility of
reason for (method of)
Ex: There is no reason for leaving this early.
Không ph i b t c tính t nào c ng u òi h i sau nó là m t gi i t + ũ đề đ ớ ừ V-ing. Nh ng tính t
b ng sau l i òi h i sau nó là m t ng t nguyên th . đ độ
anxious boring dangerous hard
eager easy good strange
pleased prepared ready able
usual common difficult
Ex: It is dangerous to drive in this weather.
able/ unable to do smt = capable/ incapable of
Các động từ đứng sau giới từ - Người đăng: Hoàng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các động từ đứng sau giới từ 9 10 711