Ktl-icon-tai-lieu

các loại câu đảo ngữ trong tiếng anh

Được đăng lên bởi Hoang Anh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 14 lần

 Đảo ngữ với các trạng từ phủ định
 !  " #$%##
$


 Đảo ngữ với ONLY
& & & '( & ( & #$%#
#$

& )#$*'#$%##$: Ch sau khi

& + #$*##$: Ch b ng cách
 !
& (#'#$%##$,-./
""
& (##$%##$,-'0
##
#
& '( #$%##$,-+12 3
$%&
& )4
' ()*+,-./
các loại câu đảo ngữ trong tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các loại câu đảo ngữ trong tiếng anh - Người đăng: Hoang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
các loại câu đảo ngữ trong tiếng anh 9 10 819