Ktl-icon-tai-lieu

Các Phrasal verbs thông dụng

Được đăng lên bởi nstep001
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHRASAL VERBS
A
account for:
allow for:
ask after:
ask for:
ask sb in/ out :
advance in :
advance on :
advance to :
agree on something :
agree with :
answer to :
answer for :
attend on(upon):
attend to :
B
to be over
to be up to sb to V
to bear up= to confirm
to bear out
to blow out
blow down
blow over
to break away= to run away
break down
break in(to+ O)
break up
break off
to bring about( = result in)
brinn down = to land
bring out
bring up= up bringing
bring off
to burn away
burn out
back up
bear on
become of
begin with
begin at
believe in
belong to
bet on
C
call for
call up
call on/ call in at sb's house
care for( = take care of)
Call in/on at sb ‘ house
Call at
Call up
Call off = put off =cacel
Call for
Care about

chiếm, giải thích
tính đến, xem xét đến
hỏi thăm sức khỏe
hỏi xin ai cái gì
cho ai vào/ ra
tấn tới
trình bày
tiến đến
đồng ý với điều gì
đồng ý với ai, hợp với, tốt cho
hợp với
chịu trách nhiệm về
hầu hạ
chú ý
: qua rồi
: ai đó có trách nhiêm phải làm gì
: xác nhận
: chịu đựng
: thổi tắt
: thổi đổ
: thổi qua
:chạy trốn
: hỏng hóc, suy nhược, òa khóc
: đột nhập, cắt ngang
: chia tay , giải tán
: tan vỡ một mối quan hệ
: mang đến, mang lại
: hạ xuống
: xuất bản
: nuôi dưỡng
: thành công, ẵm giải
: tắt dần
: cháy trụi
: ủng hộ, nâng đỡ
: có ảnh hưởng, liên lạc tới
: xảy ra cho
: bắt đầu bằng
: khởi sự từ
: tin cẩn, tin có
: thuộc về
: đánh cuộc vào
: mời gọi, yêu cầu
: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
: ghé thăm nhà ai
:thích, săn sóc
: ghé thăm nhà ai i
: ghé thăm
: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
: huỷ bỏ
: yêu cầu, mời gọi
: quan tâm, để ý tới

Carry away
Carry on = go on
Carry out
Carry off = bring off
Catch on
Catch up with = keep up with = keep pace with
Chew over = think over
Check in / out
Check up
Clean out
Clean up
Clear away
Clear up
Close down
Close in
Close up
Come over/ round = visit
Come round
Come down
Come down to
Come up
Come up with
Come up against
Come out
Come out with
Come about = happen
Come across
Come apart
Come along / on with
Come into
Come off
Count on SB for ST
catch up with
chance upon
close with
close about
come to
consign to
cry for
cry for something
cry for the moon
cry with joy
cut something into
cut into
Cut back on / cut down on
Cut in (= interrupt)
Cut ST out off ST
Cut off
Cut up
Cross out

: mang đi , phân phát
: tiếp tục
:tiến hành , thực hiện
: ẵm giải
: trở nên phổ biến , nắm bắt kịp
: theo kịp ai , cái gì
: nghĩ kĩ
: làm thủ tục ra / vào
: kiểm tra sức khoẻ
: dọn sạch , lấy ...
PHRASAL VERBS
A
account for: chiếm, giải thích
allow for: tính đến, xem xét đến
ask after: hỏi thăm sức khỏe
ask for: hỏi xin ai cái gì
ask sb in/ out : cho ai vào/ ra
advance in : tấn tới
advance on : trình bày
advance to : tiến đến
agree on something : đồng ý với điều gì
agree with : đồng ý với ai, hợp với, tốt cho
answer to : hợp với
answer for : chịu trách nhiệm về
attend on(upon): hầu hạ
attend to : chú ý
B
to be over : qua rồi
to be up to sb to V : ai đó có trách nhiêm phải làm gì
to bear up= to confirm : xác nhận
to bear out : chịu đựng
to blow out : thổi tắt
blow down : thổi đổ
blow over : thổi qua
to break away= to run away :chạy trốn
break down : hỏng hóc, suy nhược, òa khóc
break in(to+ O) : đột nhập, cắt ngang
break up : chia tay , giải tán
break off : tan vỡ một mối quan hệ
to bring about( = result in) : mang đến, mang lại
brinn down = to land : hạ xuống
bring out : xuất bản
bring up= up bringing : nuôi dưỡng
bring off : thành công, ẵm giải
to burn away : tắt dần
burn out : cháy trụi
back up : ủng hộ, nâng đỡ
bear on : có ảnh hưởng, liên lạc tới
become of : xảy ra cho
begin with : bắt đầu bằng
begin at : khởi sự từ
believe in : tin cẩn, tin có
belong to : thuộc về
bet on : đánh cuộc vào
C
call for : mời gọi, yêu cầu
call up : gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
call on/ call in at sb's house : ghé thăm nhà ai
care for( = take care of) :thích, săn sóc
Call in/on at sb ‘ house : ghé thăm nhà ai i
Call at : ghé thăm
Call up : gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
Call off = put off =cacel : huỷ bỏ
Call for : yêu cầu, mời gọi
Care about : quan tâm, để ý tới
Các Phrasal verbs thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các Phrasal verbs thông dụng - Người đăng: nstep001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Các Phrasal verbs thông dụng 9 10 826