Ktl-icon-tai-lieu

Các thì trong anh văn

Được đăng lên bởi itachibk
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Hiện tại đơn:
* Cấu trúc:
(+) S + V/ V(s;es) + Object......
(-) S+ do/ does not + V +................
(?) Do/ Does + S + V
* Cách dùng:
_ Hành động xảy ra ở hiện tại.
_ Thói quen ở hiện tại.
_ Sự thật hiển nhiên; Chân lí ko thể phủ nhận.
* Trạng từ đi kèm: always; usually; often; sometimes; occasionally; ever;
seldom; rarely; every..............
2. Hiện tại tiếp diễn:
* Cấu trúc:
(+) S + is/am/are + Ving
(-) S + is/am/are not + Ving
(?) Is/Am/ Are + S + Ving
* Cách dùng:
_ Đang xảy ra tại 1 thời điểm xác định ở hiện tại.
_ Sắp xảy ra có dự định từ trước.
_ Không dùng với các động từ chi giác nh ư: SEE; HEAR; LIKE; LOVE...
* Trạng từ đi kèm: At the moment; at this time; right now; now; ........
3. Hiện tại hoàn thành:
* Cấu trúc:

(+) S + have/has + PII
(-) S + have/has not + PII
(?) Have/ Has + S + PII
* Cách dùng:
_ Xảy ra trong qúa khứ, kết quả liên quan đến hiện tại.
( Nhấn mạnh đến kết quả của hành động)
* Trạng từ: just; recently; lately; ever; never; already; yet; since; for; so far;
until now; up to now; up to present..
4. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn:
* Cấu trúc:
(+) S + have/has been + Ving
(-) S + have/has been + Ving
(?) Have/Has + S + been + Ving
* Cách dùng:
_ Xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp t ục xảy ra trong
tương lai. ( Nhấn mạnh tính liên tục của hành động)
* Trạng từ đi kèm: just; recently; lately; ever; never; since; for….
5. Quá khứ đơn:
* Cấu trúc
(+) S + Ved/ PI-cột 2 trong bảng Động từ bất quy tắc.
(-) S + didn’t + V
(?) Did + S + V
* Cách dùng:

_ Xảy ra và chấm dứt hoán toàn trong quá kh ứ.
_ Nhiều hành động xảy ra liên tiếp trong quá kh ứ.
_ Trong câu điều kiện loại 2.
* Trạng tù đi kèm: Yesterday; the day before yesterday; ago; already; last;
in + mốc thời gian trong quá khứ.
6. Quá khứ tiếp diễn:
* Cấu trúc:
(+) S + was/ were + Ving
(-) S + was / were not + Ving.
(?) Was/ Were + S + Ving.
* Cách dùng:
_ Các hành động xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá kh ứ
_ Nhiều hành động xảy ra đồng thời trong quá kh ứ.
_ 1 hành động đang xảy ra 1 hành động khác xen vào: hành đ ộng đang
xảy ra dùng QKTD; hành động xen vào dùng QKĐ.
* Từ nối đi kèm: While; when.
7. Quá khứ hoàn thành:
* Cấu trúc:
(+) S + had + PII
(-) S + had not + PII
(?) Had + S + PII
*Cách dùng:
_ Một hành động xảy ra trước 1 hành đ ộng khác trong QK ( hành đ ộng
xảy ra trước dùng QKHT; hành động xảy ra sau dùng QKĐ)

_ Hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong quá kh ứ.
_ Trong câu điều kiện loại 3.
* Trạng từ đi kèm: before; ...
1. Hi n t i đ n: ơ
* C u trúc:
(+) S + V/ V(s;es) + Object......
(-) S+ do/ does not + V +................
(?) Do/ Does + S + V
* Cách dùng:
_ Hành đ ng x y ra hi n t i.
_ Thói quen hi n t i.
_ S th t hi n nhiên; Chân lí ko th ph nh n.
* Tr ng t đi kèm: always; usually; often; sometimes; occasionally; ever;
seldom; rarely; every..............
2. Hi n t i ti p di n: ạ ế
* C u trúc:
(+) S + is/am/are + Ving
(-) S + is/am/are not + Ving
(?) Is/Am/ Are + S + Ving
* Cách dùng:
_ Đang x y ra t i 1 th i đi m xác đ nh hi n t i.
_ S p x y ra có d đ nh t tr c. ướ
_ Không dùng v i các đ ng t chi giác nh : SEE; HEAR; LIKE; LOVE... ư
* Tr ng t đi kèm: At the moment; at this time; right now; now; ........
3. Hi n t i hoàn thành:
* C u trúc:
Các thì trong anh văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thì trong anh văn - Người đăng: itachibk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các thì trong anh văn 9 10 905