Ktl-icon-tai-lieu

Các thì trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi mr-donga-86
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
2. Cách dùng
2.1 Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả sự việc đang xảy ra ở thời điểm chúng ta nói:
Look! The bus is coming
Xem kìa! Xe buýt đang đến
2.2 Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả sự việc đang diễn tiến nhưng không diễn ra tại thời điểm nói. Hành động này
mang tính chất tạm thời:
I'm looking for a new job.
Tôi đang tìm một công việc mới.
(Đang tìm ở đây có nghĩa là đã tìm và tiếp tục tìm kiếm nhưng không có nghĩa là tại thời điểm mà tôi nói là tôi đang đi tìm việc
để ở mà là lúc này tôi đang ở văn phòng làm việc hoặc đang ở siêu thị)
He's thinking about leaving his job.
Anh ấy đang nghĩ đến việc rời bỏ công việc của mình.
2.3 Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả sự thay đổi của một sự vật, Thường dùng với từ Get.
I'm getting older and older.
Tôi mỗi ngày một già đi
The world is changing.
Thế giới đang chuyển đổi.
It's getting colder.
Trời lạnh hơn rồi.
2.4 Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả sự việc diễn ra ở một thời điểm xác định trong tương lai và được lên lịch và
sắp xếp sẵn:
I'm meeting him at 6.30.
Tôi sẽ gặp anh ấy lúc 6:30.
They aren't arriving until Thursday.
Họ sẽ không đến cho đến thứ Năm.
We are having a special dinner at a top restaurant for all the senior managers.
Chúng tôi sẽ tổ chức một bửa ăn tối đặc biệt cho tất cả các quản lý cấp cao ở một nhà hàng hàng đầu.
Isn't he coming to the dinner?
Anh ta sẽ không đến ăn tối phải không?
2.5 Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả sự phàn nàn đối với người khác đo hành động gây phiền cho người khác
nhưng cứ lặp đi lặp lại, Thường dùng với từ Always.
My husband is ALWAYS late coming home from work. I'm really worried about him.
Chồng tôi luôn về trễ sau giờ làm. Tôi thật sự lo lắng về ổng quá.
John is always watching TV all the Sundays without helping me do the cooking.
Ngày chủ nhật nào John cũng xem TV cả ngày mà chẳng chịu giúp tôi chuẩn bị thức ăn gì cả.
III. Dấu hiệu nhận biết
HIỆN TẠI ĐƠN
-

Often, usually, frequently
Always, constantly
Sometimes, occasionally
Seldom, rarely
Every day/ week/ month...

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
-

Now
Right now
At the moment
At present
Look! Listen!...

IV. Spelling
HIỆN TẠI ĐƠN

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

- Ta thêm S để hình thành ngôi 3 số ít
của hầu hết các động từ. Nhưng ta
thêm ES khi động từ có tận cùng là o,
sh, s, ch, x, z.
Ex: He teaches French.

- Nếu động từ tận cùng là e đơn thì bỏ e này đi
trước khi thêming. (trừ các động từ : to age
(già đi), to dye (nhuộm), to singe (cháy xém)
và các động từ tận từ là ee
Ex: come --> ...
THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
2. Cách dùng
2.1 Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả sự việc đang xảy ra ở thời điểm chúng ta nói:
Look! The bus is coming
Xem kìa! Xe buýt đang đến
2.2 Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả sự việc đang diễn tiến nhưng không diễn ra tại thời điểm nói. Hành động này
mang tính chất tạm thời:
I'm looking for a new job.
Tôi đang tìm một công việc mới.
(Đang tìm ở đây có nghĩa là đã tìm và tiếp tục tìm kiếm nhưng không có nghĩa là tại thời điểm mà tôi nói là tôi đang đi tìm việc
để ở mà là lúc này tôi đang ở văn phòng làm việc hoặc đang ở siêu thị)
He's thinking about leaving his job.
Anh ấy đang nghĩ đến việc rời bỏ công việc của mình.
2.3 Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả sự thay đổi của một sự vật, Thường dùng với từ Get.
I'm getting older and older.
Tôi mỗi ngày một già đi
The world is changing.
Thế giới đang chuyển đổi.
It's getting colder.
Trời lạnh hơn rồi.
2.4 Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả sự việc diễn ra ở một thời điểm xác định trong tương lai và được lên lịch và
sắp xếp sẵn:
I'm meeting him at 6.30.
Tôi sẽ gặp anh ấy lúc 6:30.
They aren't arriving until Thursday.
Họ sẽ không đến cho đến thứ Năm.
We are having a special dinner at a top restaurant for all the senior managers.
Chúng tôi sẽ tổ chức một bửa ăn tối đặc biệt cho tất cả các quản lý cấp cao ở một nhà hàng hàng đầu.
Isn't he coming to the dinner?
Anh ta sẽ không đến ăn tối phải không?
2.5 Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả sự phàn nàn đối với người khác đo hành động gây phiền cho người khác
nhưng cứ lặp đi lặp lại, Thường dùng với từ Always.
My husband is ALWAYS late coming home from work. I'm really worried about him.
Chồng tôi luôn về trễ sau giờ làm. Tôi thật sự lo lắng về ổng quá.
John is always watching TV all the Sundays without helping me do the cooking.
Ngày chủ nhật nào John cũng xem TV cả ngày mà chẳng chịu giúp tôi chuẩn bị thức ăn gì cả.
III. Dấu hiệu nhận biết
HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
- Often, usually, frequently
- Always, constantly
- Sometimes, occasionally
- Seldom, rarely
- Every day/ week/ month...
- Now
- Right now
- At the moment
- At present
- Look! Listen!...
IV. Spelling
HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
- Ta thêm S để hình thành ngôi 3 số ít
của hầu hết các động từ. Nhưng ta
thêm ES khi động từ có tận cùng là o,
sh, s, ch, x, z.
Ex: He teaches French.
- Nếu động từ tận cùng là y và đứng
trước nó là một phụ âm, thì ta
đổi y thành i trước khi thêmes.
Ex:
- He tries to help her.
- Nếu động từ tận cùng là e đơn thì bỏ e này đi
trước khi thêming. (trừ các động từ : to age
(già đi), to dye (nhuộm), to singe (cháy xém)
và các động từ tận từ là ee
Ex: come --> coming
- Động từ tận cùng là 1 nguyên âm ở giữa 2
phụ âm thì nhân đôi phụ âm cuối lên rồi
thêm ing.
Ex:
run --> running
Các thì trong tiếng Anh - Trang 2
Các thì trong tiếng Anh - Người đăng: mr-donga-86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các thì trong tiếng Anh 9 10 622