Ktl-icon-tai-lieu

Các thuật ngữ Tiếng Anh trong đấu thầu

Được đăng lên bởi minhlc223
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 790 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hội Đập lớn và Phát triển ngùôn nước Việt Nam
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

DEPARTMENT OF PUBLIC PROCUREMENT

GLOSSARY OF PROCUREMENT TERMS
THUẬT NGỮ ĐẤU THẦU

Trang 1/27


Hội Đập lớn và Phát triển ngùôn nước Việt Nam
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Acceptance of bids
Chấp thuận trúng thầu
Acceptance by the competent person of
Chấp thuận của người có thẩm quyền đối
the evaluated most responsive bid
với hồ sơ dự thầu được đánh giá là đáp ứng cao
nhất
Adjustment of deviation
Addition or adjustment by procuring
entity to correct omissions or redundant items
in bids against requirements of bidding
documents as well as correction of internal
inconsistencies in different parts of bids.

Hiệu chỉnh sai lệch
Là việc bổ sung hoặc điều chỉnh những nội
dung còn thiếu hoặc thừa trong hồ sơ dự thầu so
với các yêu cầu của hồ sơ mời thầu cũng như bổ
sung hoặc điều chỉnh những khác biệt giữa các
phần của hồ sơ dự thầu và do bên mời thầu thực
hiện.

Advance payments
Payments requested by the contractor
prior to commencement of work under a
contract
Advertisement
Refer to the requirements for
advertising of procurement notices, invitations
and other information in specified areas and
publications

Tạm ứng thanh toán
Là việc thanh toán cho nhà thầu trước khi
bắt đầu công việc được thoả thuận trong hợp đồng

After sales services
Services provided by the contractor
after the supply/delivery of goods or
completion of works, either under a warranty
or in accordance with a contractual
arrangement
Alterative bids
A bid submitted by a bidder as an
alternative bid or offer along with the main
bid. Alternative bids are frequently in response
to a requirement specified in the bid
documents. Sometimes, bidders submit
alternative bids voluntarily
Applicable law
The law specified in the contract
conditions as the law which would govern the
rights, obligations and duties of the parties to
the contract.
Arbitration
The process of bringing an impartial
third party into a dispute to render a binding,
legally enforceable decision. Arbitration is
usually subject to specific laws which vary
according to state and country.
Arithmetical errors

Quảng cáo
Là việc cung cấp các thông tin như thông
báo đấu thầu, mời thầu... trên một số phương tiện
thông tin đại chúng
Dịch vụ sau bán hàng
Các dịch vụ do nhà thầu thực hiện sau khi
hoàn thành việc cung cấp hàng hóa, thi công công
trình dưới hình thức bảo hành hoặc theo nội dung
đã thỏa thuận trong hợ...
www.vncold.vn Hi Đập ln và Phát trin ngùôn nước Vit Nam
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Trang 1/27
DEPARTMENT OF PUBLIC PROCUREMENT
GLOSSARY OF PROCUREMENT TERMS
THUT NG ĐẤU THU
Các thuật ngữ Tiếng Anh trong đấu thầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thuật ngữ Tiếng Anh trong đấu thầu - Người đăng: minhlc223
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Các thuật ngữ Tiếng Anh trong đấu thầu 9 10 506