Ktl-icon-tai-lieu

Các từ khóa đề thi Ielts

Được đăng lên bởi Việt Phương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Account for
Đòi hỏi câu trả lời đưa ra được lý do cho chủ đề bài luận.
Analyse
Đòi hỏi câu trả lời chia các ý, khái niệm của vấn đề để nghiên cứu mọi nhân tố bao gồm trong vấn đề. Bài luận dạng
này cần tính khoa học và sắp xếp ý lôgic.
Compare
Đòi hỏi bài viết đưa ra được các luận điểm và chỉ ra điểm khác biệt, điểm giống nhau. Bài viết phải mang tính khách
quan, công bằng.
Consider
Đòi hỏi người viết phải đưa ra được suy nghĩ của mình về chủ đề và trình bày trong bài viết.
Contrast
Đòi hỏi bài viết chỉ ra được sự đối lập, khác nhau giữa hai luận điểm.
Criticise
Đòi hỏi bài viết chỉ ra được điểm yếu, lỗi sai và cả điểm phù hợp của vấn đề đưa ra. Bài viết cần cân đối, công bằng.
Define
Yêu cầu bài viết giải thích được ý nghĩa rõ ràng của một khái niệm. Cấu trúc bài viết bao gồm phần định nghĩa và
phần mở rộng.
Describe
Đòi hỏi bài viết mô tả được mọi mặt của vấn đề đưa ra.
Discuss
Đòi hỏi bài viết giải thích được một đề tài, khái niệm rồi đưa ra những thông tin chi tiết, ví dụ, ý kiến phản đối và ủng
hộ. Việc đưa ra những ý kiến trái ngược rồi đi đến kết luận là rất quan trọng.
Elucidate
Yêu cầu bài viết giải thích ý nghĩa cụ thể của cái gì đó, làm nó trở nên rõ ràng, dễ hiểu.
Evaluate/Assess
Yêu cầu bài viết định ra và giải thích một vấn đề có ý nghĩa, có tầm quan trọng và giá trị như thế nào. Sự đánh giá cần
được dựa trên việc phân tích những ví dụ, dẫn chứng.
Explain
Yêu cầu bài viết đưa ra sự giải thích chi tiết, chính xác một ý tưởng, quy tắc, hoặc những lý do cho một tình huống,
thái độ.

Explore
Đòi hỏi bài viết xem xét kỹ lưỡng một chủ đề và việc xem xét cần dựa trên nhiều khía cạnh, nhiều cách nhìn khác
nhau.
Illustrate
Yêu cầu bài viết chủ yếu bao gồm những ví dụ để chứng minh, giải thích cho chủ thể của câu hỏi.
Justify
Đòi hỏi bài viết đưa ra lý do cho luận điểm tranh cãi, cho lập trường, quan điểm, đôi khi quan điểm tranh cãi là
những luận điểm tiêu cực.
Prove/Disprove
Yêu cầu bài viết mô tả những quan điểm tranh luận logic kèm theo dẫn chứng chứng minh hoặc phản đối
State
Đòi hỏi bài viết thể hiện những luận điểm liên quan một cách ngắn gọn, rõ ràng không cần tranh luận dài dòng hoặc
đi vào tiểu tiết.
Summarise/Outline
Yêu cầu bài viết tổng kết được mọi thông tin hiện có về đề tài nhưng chỉ gồm những luận điểm chính, không nên đưa
chi tiết quá. Đề bài dạng này thường cần bài viết ngắn gọn, súc tích.
To what extent is X true?
Đòi hỏi câu trả lời giải thích, chỉ ra được khi nào vấn đề X đúng, khi nào sai. Những giải thích trên đây cho mỗi từ ch...
Account for

Analyse
 !"#$%&'!()%*!%"#+,%
-./("0123425%
Compare
"4$!"6$! $!%)%+"42!%/
75%8%
Consider
%"420-%9!:"":-%"4
Contrast
"460;)2%<$!
Cricise
"46$!-4=0"$!2>2"#+"4.)5%8%
Dene
?&."4%@%9A%!B !C#D"4%*!2.E%9"
2.!FB%
Describe
"4!5!(!G"#
Discuss
"4%@!B !*<%5%HH4"@I42)"%
BJ <%4%*44#7(%
Elucidate
?&."4%@%9I$%:K!KF&A%L$
Evaluate/Assess
?&."4E"%@!B"#K%9K.!7(%"%E4M;%.
;&" 2/<%"@IN'%
Explain
?&."40;%@H4@3!BF%7-1G<%!BO)%
B
Các từ khóa đề thi Ielts - Trang 2
Các từ khóa đề thi Ielts - Người đăng: Việt Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các từ khóa đề thi Ielts 9 10 133