Ktl-icon-tai-lieu

Các từ thông dụng trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi Hua Vinh Viet Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.01 Simpsons roasting on an Open fire
severant : người phục vụ
favor : đem đến
feisty
extension cord : đèn nhấp nháy
They stayed together for the sake of the children=Hai vợ chồng ráng sống với nhau vì con cái họ.
For God’s sake, be patient!=Hãy kiên nhẫn!
For heaven’s sake, don’t be late!=Ðừng đến trễ!
For the sake of argument=Chỉ để lý luận mà thôi.
Let’s say, just for the sake of argument, that you have $10,000 to invest=Hãy giả sử, để lý luận mà thôi, rằng anh có
10 ngàn mỹ kim để đầu tư.
I’m telling you this for your own sake=Tôi kể cho anh nghe chuyện này là vì lợi ích của anh.
For God’s sake, Helen, what have you done to your hair?=Trời đất ơi, Helen, con làm gì với mái tóc của con vậy?
For old times’ sake=Vì kỷ niệm xưa. When the divorced couple got old, they had dinner together every once in a
while, for old times’ sake=Khi hai người đã ly dị trở về già, thỉnh thoảng họ ăn tối với nhau để nhớ lại thời dĩ vãng.
Art for art’s sake=Nghệ thuật vì nghệ thuật.
ain't = is not,am not,have not, has not, do not, does not, did not ,... = đéo
sleigh= xe kéo (ông già noel)
pony= ngựa con
1.02Bart the genius
excusenote : đơn xin nghỉ học
ON THE CONTRARY và IN CONTRAST
GIỐNG: On the contrary và in contrast đều nói về sự đối lập về ý kiến (opposing opinions/ideas)
KHÁC: On the contrary nói về ý kiến đối lập của những người khác nhau.
e.g. "Some people say that older people are wiser. On the contrary, I've met many foolish grandparents, and a
number of very sensible young adults." ( ý kiến đầu là của một số người, ý kiến sau là của tôi)
In contrast nói về ý kiến khác nhau của cùng 1 người.
e.g. "Joshua was a foolish old man. In contrast, his son was thoughtful and hardworking." (2 ý kiến này rất khác
nhau, nhưng đều là ý kiến của tôi)
- Khi ta muốn thêm vào lời nói một sự kiện mới và khác biệt thì sử dụng với on the other hand
Eg: It rarely rains in the desert, but on the other hand, it rain in the desert areas
Heredity : di truyền

1.03 Homer ’ odyssey
Count off : điểm danh
Puke : ọe
No offence , X : Ko có ý gì đâu, X
Offence- sự xúc phạm, sự làm bực mình, sự làm mất lòng
=no offence was meant+ không cố ý làm mất lòng
=to give offence to somebody+ làm mếch lòng ai
=to take offence+ mếch lòng
Left over nuclear waste : chất thải hạt nhân
Thermal regulator : bộ điệu chỉnh nhiệt
1.04 There's No Disgrace Like Home
Participation is mandatoy : việc tham gia là bắt buộc
Pour on the wine : Nâng cốc

Human Body Pushing The Limits - Tap 1 - Sight (Thi Giac)
How extra.ordi...
1.01 Simpsons roasting on an Open fire
severant : người phục vụ
favor : đem đến
feisty
extension cord : đèn nhấp nháy
They stayed together for the sake of the children=Hai vợ chồng ráng sống với nhau vì con cái họ.
For God’s sake, be patient!=Hãy kiên nhẫn!
For heaven’s sake, don’t be late!=Ðừng đến trễ!
For the sake of argument=Chỉ để lý luận mà thôi.
Let’s say, just for the sake of argument, that you have $10,000 to invest=Hãy giả sử, để lý luận mà thôi, rằng anh có
10 ngàn mỹ kim để đầu tư.
I’m telling you this for your own sake=Tôi kể cho anh nghe chuyện này là vì lợi ích của anh.
For God’s sake, Helen, what have you done to your hair?=Trời đất ơi, Helen, con làm gì với mái tóc của con vậy?
For old times’ sake=Vì kỷ niệm xưa. When the divorced couple got old, they had dinner together every once in a
while, for old times’ sake=Khi hai người đã ly dị trở về già, thỉnh thoảng họ ăn tối với nhau để nhớ lại thời dĩ vãng.
Art for art’s sake=Nghệ thuật vì nghệ thuật.
ain't = is not,am not,have not, has not, do not, does not, did not ,... = đéo
sleigh= xe kéo (ông già noel)
pony= ngựa con
1.02Bart the genius
excusenote : đơn xin nghỉ học
ON THE CONTRARY và IN CONTRAST
GIỐNG: On the contrary và in contrast đều nói về sự đối lập về ý kiến (opposing opinions/ideas)
KHÁC: On the contrary nói về ý kiến đối lập của những người khác nhau.
e.g. "Some people say that older people are wiser. On the contrary, I've met many foolish grandparents, and a
number of very sensible young adults." ( ý kiến đầu là của một số người, ý kiến sau là của tôi)
In contrast nói về ý kiến khác nhau của cùng 1 người.
e.g. "Joshua was a foolish old man. In contrast, his son was thoughtful and hardworking." (2 ý kiến này rất khác
nhau, nhưng đều là ý kiến của tôi)
- Khi ta muốn thêm vào lời nói một sự kiện mới và khác biệt thì sử dụng với on the other hand
Eg: It rarely rains in the desert, but on the other hand, it rain in the desert areas
Heredity : di truyền
Các từ thông dụng trong tiếng Anh - Trang 2
Các từ thông dụng trong tiếng Anh - Người đăng: Hua Vinh Viet Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các từ thông dụng trong tiếng Anh 9 10 523