Ktl-icon-tai-lieu

CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM CƠ BẢN

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Bảo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM CƠ BẢN
I.
* Với những từ có 2 âm tiết :
- Động từ: Trọng âm thường rơi vào tiếng thứ 2.
Ex : de'stroy; pe'rmit; sug'gest; ad'vide...
- Danh từ, Tính từ , Trạng từ : Trọng âm thường rơi vào tiếng đầu tiên.
Ex : 'doctor, 'lovely, 'careful...

* Những từ có 3 âm tiết trở lên thì trọng âm rơi vào tiếng thứ 3 từ phải sang trài
Ex : geography -> ge'ography
* Các từ có tận cùng là: -tion, -sion, -ity, -ety, -ic, -ical, -ous, -ian, -al thì trọng âm rơi trước
những từ này
Ex : prepa'ration.
* Các từ có tận cùng là: -ese, -ee, -eer, -oo, -oon, -ique, -ed, -esque thì trọng âm rơi vào những
từ này
Ex : Vietna'mese , employ'ee.
* Một số tiền tố và hậu tố ko ảnh hưởng đến trọng âm. Lúc đó ta phải xét đến từ gốc: re , dis,
un, in, il, im, ir, ing, ful, ness, less, able, uos, ly, ment...
Ex : uncomfortable. Xét từ: comfort (bỏ tiền tố "un" và hậu tố "able" ) đây là tính từ có 2 âm tiết
nên trọng âm ở tiếng đầu tiên . Un'comfortable

II. Các trường hợp đặc biệt và ngoại lệ
* Đối với động từ: Các động từ như happen, open, offer, listen, answer, enter... có trọng âm rơi
vào âm tiết đầu tiên.
* Đối với từ vừa là danh từ vừa là động từ: Những từ vừa là noun vừa là verb có 2 âm
tiết thì khi là noun trọng âm sẽ rơi vào âm đầu còn verb thì rơi vào âm sau.
* Đối với tính từ: Tính từ ghép 2 từ mà từ đằng sau là phân từ II thì trọng âm cũng rơi vào chính
phần PII đó.
VD: bad-'tempered.
* Các từ như however, whatever, whenever... thì trọng âm rơi vào ever.

* Đối với các từ có tận cùng là -acy, -age, -ate, -ic, -ics,... : các từ như catholic, lunatic,
politics, arabic... có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
* Đối với các từ số đếm: kết thúc bằng "-teen" thì trọng âm rơi vào "teen"; kết thúc bằng "-ty"
thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất.
VD: thir'teen - 'thirty; fif'teen - fif'ty

Bài tập
Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:
1/ A. headmaster
B. holiday
C. attractive
D. internet
2/ A. matter
B. happen
C. listen
D. below
3/ A. explain
B. problem
C. study
D. worry
4/ A. habit
B. become
C. learner
D. mother
5/ A. fifteen
B. fifty
C. center
D. biggest
6/ A. student
B. member
C. prefer
D. teacher
7/ A. subject
B. hello
C. teacher
D. thousand
8/ A. lesson
B. woman
C. repair
D. father
9/ A. above
B. sister
C. widen
D. very
10/ A. corner
B. answer
C. doctor
D. prepare
11/ A. people
B. classmate
C. lesson
D. devote
12/ A. background B. tutor
C. degree
D. master
13/ A. student
B. career
C. tiny
D. research
14/ A. passage
B....
CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM CƠ BẢN
I.
* Với những từ có 2 âm tiết :
- Động từ: Trọng âm thường rơi vào tiếng thứ 2.
Ex : de'stroy; pe'rmit; sug'gest; ad'vide...
- Danh từ, Tính từ , Trạng từ : Trọng âm thường rơi vào tiếng đầu tiên.
Ex : 'doctor, 'lovely, 'careful...
* Những từ có 3 âm tiết trở lên thì trọng âm rơi vào tiếng thứ 3 từ phải sang trài
Ex : geography -> ge'ography
* Các từ có tận cùng là: -tion, -sion, -ity, -ety, -ic, -ical, -ous, -ian, -al thì trọng âm rơi trước
những từ này
Ex : prepa'ration.
* Các từ có tận cùng là: -ese, -ee, -eer, -oo, -oon, -ique, -ed, -esque thì trọng âm rơi vào những
từ này
Ex : Vietna'mese , employ'ee.
* Một số tiền tố và hậu tố ko ảnh hưởng đến trọng âm. Lúc đó ta phải xét đến từ gốc: re , dis,
un, in, il, im, ir, ing, ful, ness, less, able, uos, ly, ment...
Ex : uncomfortable. Xét từ: comfort (bỏ tiền tố "un" và hậu tố "able" ) đây là tính từ có 2 âm tiết
nên trọng âm ở tiếng đầu tiên . Un'comfortable
II. Các trường hợp đặc biệt và ngoại lệ
* Đối với động từ: Các động từ như happen, open, offer, listen, answer, enter... có trọng âm rơi
vào âm tiết đầu tiên.
* Đối với từ vừa là danh từ vừa là động từ: Những từ vừa là noun vừa là verb có 2 âm
tiết thì khi là noun trọng âm sẽ rơi vào âm đầu còn verb thì rơi vào âm sau.
* Đối với tính từ: Tính từ ghép 2 từ mà từ đằng sau là phân từ II thì trọng âm cũng rơi vào chính
phần PII đó.
VD: bad-'tempered.
* Các từ như however, whatever, whenever... thì trọng âm rơi vào ever.
CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM CƠ BẢN - Trang 2
CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM CƠ BẢN - Người đăng: Nguyễn Ngọc Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM CƠ BẢN 9 10 932