Ktl-icon-tai-lieu

cách học Toeic hiệu quả

Được đăng lên bởi tu-nguyen-kim
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sau đây là20 lời khuyên giúp cho bạn đạt được phương pháp ôn thi TOEICcó
hiệu quả nhất:
1. Đặt mục tiêu
Nếu bạn quyết định tham gia kỳ thi TOEIC. Xin chúc mừng bạn. Điều đầu tiên bạn
cần phải làm là đặt cho mình một mục tiêu trong học tập. Nếu tham gia kỳ thi để
xin việc thì cần phải đặt cho mình mục tiêu cao hơn. Nhìn chung tất cả các vị trí
đều đòi hỏi số điểm tối thiểu là 600. Vị trí quản lý có thể đòi hỏi một số điểm đánh
giá cao hơn là 800 điểm.
Hãy đặt mục tiêu phù hợp cho bản thân. Nếu mục tiêu của bạn quá cao, bạn có thể
sẽ thất vọng về điểm số của mình. Hãy nhớ rằng bạn có thể đăng ký dự thi bất kỳ
thời điểm nào khi bạn đã sẵn sàng.
2. Hiểu biết về bài thi
Trước khi bắt đầu kỳ thi TOEIC, bạn cần trang bị cho mình những hiểu biết về cấu
trúc từng phần thi thật tốt. Kỳ thi kiểm tra hai kỹ năng là nghe hiểu và đọc hiểu.
Bạn nên làm quen vơi dạng bài thi TOEIC bằng cách thực hành những bài kiểm tra
mẫu.
3. Lên kế hoạch học tập
Chần chừ là một trong những lý do khiến nhiều thí sinh thất bại trong kỳ thi
TOEIC. Để đạt được kết quả mong muốn, bạn cần lập cho mình kế hoạch học tập
ngay từ khi quyết định tham gia kỳ thi TOEIC và không nên để đến gần kỳ thi mới
lên kế hoạch ôn tập.Chọn cho mình những bộ sách luyện thi TOEIC đáng tin cậy
nếu bạn quyết định tự ôn tập hoặc tìm một lớp luyện thi TOEIC trước khi tham gia
kỳ thi. Để có được kết quả tốt nhất, bạn nên luyên thi dưới cả hai hình thức. Nếu
bạn không đủ khả năng theo học một lớp luyện thi TOEIC, hãy chắc chắn rằng loại
sách mà bạn chọn để luyện thi có đáp án và giải thích rõ ràng cho từng câu hỏi.
Nếu bạn chọn tham gia một khó học TOEIC trước kỳ thi, bạn nên tin tưởng vào
vào giáo viên hướng dẫn của bạn và tạo cho mình một tâm lý thoả mái khi đến lớp
học. Nên học với một người bạn khác và đặt mục tiêu phấn đấu cho cả hai người.
Chọn thời gian học vào một khoảng giờ cố định trong ngày và lặp đi lặp lại việc ôn
tập hàng ngày sẽ nhanh chóng nâng cao điểm số của bạn. Hãy lập kế hoạch học tập
và thực hiện nó.
4. Phân bổ thời gian ôn tập một cách hợp lý
Bài thi TOEIC gồm 7 phần. Mỗi phần thi đều có những điểm cần chú trọng riêng.
Không nên dành quá nhiều thời gian vào việc ôn tập một phần thi cụ thể nào. Rất
nhiều thí sinh đã mắc sai lầm khi chỉ ôn tập phần thi mà họ yêu thích và dành quá
nhiều thời gian cho phần thi đó.
5. Nâng cao/Tăng vốn từ vựng
Một lý do khác khiến nhiều thí sinh gặp thất bại trong kỳ thi TOEIC đó là vốn tự
vựng của họ quá ít/chỉ ở mức giới hạn. Khi quyết định tham gia kỳ thi thì thí s...
Sau đây là20 li khuyên giúp cho bn đạt đưc phương pháp ôn thi TOEICcó
hiu qu nht:
1. Đặt mc tiêu
Nếu bn quyết định tham gia k thi TOEIC. Xin chúc mng bn. Điu đầu tiên bn
cn phi làmđặt cho mình mt mc tiêu trong hc tp. Nếu tham gia k thi để
xin vic thì cn phi đặt cho mình mc tiêu cao hơn. Nhìn chung tt c các v trí
đều đòi hi s đim ti thiu là 600. V trí qun lý th đòi hi mt s đim đánh
giá cao hơn800 đim.
Hãy đặt mc tiêu phù hp cho bn thân. Nếu mc tiêu ca bn quá cao, bn th
s tht vng v đim s ca mình. Hãy nh rng bn th đăng d thi bt k
thi đim nào khi bn đã sn sàng.
2. Hiu biết v bài thi
Trưc khi bt đầu k thi TOEIC, bn cn trang b cho mình nhng hiu biết v cu
trúc tng phn thi tht tt. K thi kim tra hai k năngnghe hiu đọc hiu.
Bn nên làm quen vơi dng bài thi TOEIC bng cách thc hành nhng bài kim tra
mu.
3. Lên kế hoch hc tp
Chn ch mt trong nhngdo khiến nhiu thí sinh tht bi trong k thi
TOEIC. Để đạt đưc kết qu mong mun, bn cn lp cho mình kế hoch hc tp
ngay t khi quyết định tham gia k thi TOEIC không nên để đến gn k thi mi
lên kế hoch ôn tp.Chn cho mình nhng b sách luyn thi TOEIC đáng tin cy
nếu bn quyết định t ôn tp hoc tìm mt lp luyn thi TOEIC trước khi tham gia
k thi. Để đưc kết qu tt nht, bn nên luyên thi i c hai hình thc. Nếu
bn không đủ kh năng theo hc mt lp luyn thi TOEIC, hãy chc chn rng loi
sách bn chn để luyn thi đáp
án gii thích ràng cho tng câu hi.
Nếu bn chn tham gia mt khó hc TOEIC trước k thi, bn nên tin tưởng vào
vào giáo viên ng dn ca bn to cho mình mt tâm lý tho mái khi đến lp
hc. Nên hc vi mt ngưi bn khác đặt mc tiêu phn đấu cho c hai ngưi.
Chn thi gian hc vào mt khong gi c định trong ngày lp đi lp li vic ôn
tp hàng ngày s nhanh chóng nâng cao đim s ca bn. Hãy lp kế hoch hc tp
thc hin nó.
4. Phân b thi gian ôn tp mt cách hp lý
Bài thi TOEIC gm 7 phn. Mi phn thi đều nhng đim cn chú trng riêng.
Không nên dành quá nhiu thi gian vào vic ôn tp mt phn thi c th nào. Rt
nhiu thí sinh đã mc sai lm khi ch ôn tp phn thi h yêu thích dành quá
nhiu thi gian cho phn thi đó.
5. Nâng cao/Tăng vn t vng
Mt lý do khác khiến nhiu thí sinh gp tht bi trong k thi TOEIC đó là vn t
vng ca h quá ít/ch mc gii hn. Khi quyết định tham gia k thi thì thí sinh
cn chc chn rng h mt vn t vng phong phú v nhiu lĩnh vc khác nhau.
cách học Toeic hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách học Toeic hiệu quả - Người đăng: tu-nguyen-kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
cách học Toeic hiệu quả 9 10 903