Ktl-icon-tai-lieu

Cách làm bài Đặt câu hỏi cho câu trả lời (Tiếng Anh)

Được đăng lên bởi anfat3
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÁCH ĐẶT CÂU HỎI CHO CÂU TRẢ LỜI
I.

Các bước làm bài:

-

Trước hết ta phải xác định được xác định chủ ngữ, động từ và thì của động từ.

-

Sau đó phải xác định được loại câu hỏi Yes/No questions hay WH questions.
1. Nếu là Yes/No questions: ta chỉ việc đảo động từ lên trước chủ ngữ: Hãy
nhìn phía sau chủ từ xem có động từ đặt biệt không ,nếu có thì chuyển ra
trước chủ từ ,nếu không có thì mượn trợ động từ : do, does ,did

-

Các động từ đặt biệt có thể chuyển ra trước chủ từ để làm thành câu nghi vấn
là: IS ,AM ,ARE ,WAS ,WERE, WILL ,WOULD, CAN ,COULD, MAY
,MIGHT , SHALL ,SHOULD, MUST.
Eg: She was good. (nhìn sau chủ từ thấy có WAS là động từ đặt biệt ,ta chuyển
ra trước ) =>Was she good ?
Eg: She likes it . (nhìn trong câu không có động từ đặt biệt nên phải mượn trợ
động từ ,vì là thì hiện tại ,chủ từ là she (số ít ) nên ta mượn does ->Does she
like it ?(nhớ bỏ s sau chữ like )
2. Nếu là câu trả lời cần có từ để hỏi thì xác định nội dung về vấn đề gì ai, cái
gì, như thế nào để tìm ra từ để hỏi thích hợp.

-

Đã là câu hỏi dĩ nhiên sẽ có sự đảo giữa chủ từ và trợ động từ, nếu trong câu
không có trợ động từ ta dùng thêm do/does/did.

-

Từ hỏi luôn luôn đứng đầu câu hỏi.

-

Như vậy cấu trúc một câu hỏi có từ hỏi là:
Từ hỏi + Aux. Verb + Subject + ...

II.

Các lưu ý.
1. Nếu trong câu:

+/ Dùng động từ thường thì ta phải mượn trợ động từ và đảo trợ động từ lên
trước chủ ngữ và sau từ để hỏi.
Eg

: They play football everyday.
=> What do they play everyday?
=> When do they play football?

+/ Nếu trong câu dùng “động từ tobe”, “động từ khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo
“động từ
tobe”, “động từ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi:
Eg

:

She is planting trees now.

=> What is she playing now?
=> Who is planting the tree now?
2.

Nếu trong câu trả lời dùng những từ sau thì khi chuyển sang câu hỏi ta

phải đổi tương ứng như sau:
1. I, We

=> You

2. me, us

=> you

3. mine, ours

=> yours

4. my, our

=> your

5. some

=> any
a. Các từ để hỏi thường gặp trong Tiếng Anh:

1. What

: cái gì (Dùng để hỏi cho đồ vật, sự vật, sự kiện...)

2. Which

: cái mà (Dùng để hỏi khi có sự lựa chọn)

3. Where

: ở đâu (Dùng để hỏi cho vị trí, nơi chốn ...)

4. When

: khi nào (Hỏi cho thời gian, thời điểm ...)

5. Who

: ai, người mà (Hỏi cho người)

=> Whom

: người mà (Hỏi cho tân ngữ chỉ người)

Eg

: I buy him some books.
=> Who/ Whom do you buy any books (for)?

=> Whose
Eg
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

: của người mà (Hỏi cho tính từ sở hữu, sở hữu cách, đại từ...
CÁCH ĐẶT CÂU HỎI CHO CÂU TRẢ LỜI
I. Các bước làm bài:
- Trước hết ta phải xác định được xác định chủ ngữ, động từ và thì của động từ.
- Sau đó phải xác định được loại câu hỏi Yes/No questions hay WH questions.
1. Nếu là Yes/No questions: ta chỉ việc đảo động từ lên trước chủ ngữ: Hãy
nhìn phía sau chủ từ xem có động từ đặt biệt không ,nếu có thì chuyển ra
trước chủ từ ,nếu không có thì mượn trợ động từ : do, does ,did
- Các động từ đặt biệt có thể chuyển ra trước chủ từ để làm thành câu nghi vấn
là: IS ,AM ,ARE ,WAS ,WERE, WILL ,WOULD, CAN ,COULD, MAY
,MIGHT , SHALL ,SHOULD, MUST.
Eg: She was good. (nhìn sau chủ từ thấy có WAS là động từ đặt biệt ,ta chuyển
ra trước ) =>Was she good ?
Eg: She likes it . (nhìn trong câu không có động từ đặt biệt nên phải mượn trợ
động từ ,vì là thì hiện tại ,chủ từ là she (số ít ) nên ta mượn does ->Does she
like it ?(nhớ bỏ s sau chữ like )
2. Nếu là câu trả lời cần có từ để hỏi thì xác định nội dung về vấn đề gì ai, cái
gì, như thế nào để tìm ra từ để hỏi thích hợp.
- Đã là câu hỏi dĩ nhiên sẽ có sự đảo giữa chủ từ và trợ động từ, nếu trong câu
không có trợ động từ ta dùng thêm do/does/did.
- Từ hỏi luôn luôn đứng đầu câu hỏi.
- Như vậy cấu trúc một câu hỏi có từ hỏi là:
Từ hỏi + Aux. Verb + Subject + ...
II. Các lưu ý.
1. Nếu trong câu:
+/ Dùng động từ thường thì ta phải mượn trợ động từ và đảo trợ động từ lên
trước chủ ngữ và sau từ để hỏi.
Eg : They play football everyday.
=> What do they play everyday?
=> When do they play football?
Cách làm bài Đặt câu hỏi cho câu trả lời (Tiếng Anh) - Trang 2
Cách làm bài Đặt câu hỏi cho câu trả lời (Tiếng Anh) - Người đăng: anfat3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cách làm bài Đặt câu hỏi cho câu trả lời (Tiếng Anh) 9 10 233