Ktl-icon-tai-lieu

Cách nghe tiếng Anh

Được đăng lên bởi Hina Ichigo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hai bài trước đây, tôi nói về việc nghe ‘âm thanh’ của tiếng
Anh, có nghĩa là làm sao phân biệt được các âm với nhau đến
nỗi, dù không hiểu câu ấy nói gì, cũng có thể lặp lại đúng lời
người ta nói ra (câu càng dài thì kỹ năng nghe của mình càng
cao). Dĩ nhiên, có những người được ‘lỗ tai âm nhạc’ thiên
phú nên phân biệt âm thanh rất nhanh.
Ví dụ em Wendy Võ, một nhi đồng gốc Việt tại North Carolina (tên Việt Nam là Võ thị
Ngọc Diễm). Năm nay em mới 8 tuổi mà đã nói được 11 thứ tiếng và soạn 45 bản
nhạc. Em có khả năng lặp lại một câu nói bằng bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới, mà
không cần hiểu nghĩa. Thế nhưng thường thường, người ta phải mất nhiều thời gian
để phân biệt các âm trong một ngôn ngữ mới, tuy nhiên TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đều có
khả năng này, bằng chứng là không một người nào trên trái đất (trừ người điếc) là
không thể nghe và nói ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.Nếu thời gian qua, các bạn đã lắng
nghe âm thanh tiếng Anh thôi, thì đến nay, hẳn bạn đã nhận thấy rằng bỗng dưng có
một số từ hay cụm từ mình nghe rõ ràng hơn xưa, đặc biệt là những con số và những
danh từ riêng (của các nhân vật, các địa danh … ), và những từ mình đã quen thuộc.
Có những đoạn bạn nghe một thời gian dài 5-15 phút (như trên TV) rồi bỗng thấy
mình ‘hiểu’ cơ bản nội dung chương trình đó.
Như thế là các bạn đã nghe tiếng Anh. Nhưng dù muốn dù không, khi nghe một ngôn
ngữ mà chỉ nghe âm thanh thôi, thì cũng giống như mình nghe nhạc (không lời), hay
nghe tiếng gió, tiếng chim. Nếu chỉ nghe như thế thì không đáng bỏ công, vì ngôn ngữ
cốt là để truyền tin (truyền một thông tin). Nếu ta không nắm được thông tin bên dưới
âm thanh phát ra bằng tiếng Anh, thì kể như chúng ta không ‘nghe’ được tiếng Anh. Vì
thế, điều chúng ta cần học lại trước hết là nghe tiếng Anh (như một âm thanh thuần
túy) để tiến đến bước sau cùng (mà bình thường người học ngoại ngữ xem là bước
đầu tiên), ấy là ‘nghe’ tiếng Anh, theo nghĩa là ‘hiểu’ một thông tin.
Vì thế, sau hai bài để nói về cách nghe tiếng Anh, hôm nay tôi sẽ đi sâu hơn, ấy là
‘nghe’ tiếng Anh, theo nghĩa là nắm bắt nội dung của thông tin qua một chuỗi âm
thanh bằng tiếng Anh.

Nghe tiếng Anh và ‘nghe’ tiếng Anh

1. ‘Nghe’ trong ngữ cảnh.
Tôi từng nhắc đi nhắc lại rằng đừng bao giờ tra từ điển khi mình nghe một
diễn từ. Điều chủ yếu là nghe và lặp lại được những âm thanh đã nghe, rồi
dần dần hiểu được một từ mới, khi nó xuất hiện trong nhiều nội dung khác
nhau (nếu cả năm mình mới nghe từ đó một lần, có nghĩa là từ ấy không thông
dụng và, trong giai đoạ...
Hai bài tr c đây, tôi nói v vi c nghe ‘âm thanh’ c a ti ngướ ế
Anh, có nghĩa là làm sao phân bi t đ c các âm v i nhau đ n ượ ế
n i, dù không hi u câu y nói gì, cũng có th l p l i đúng l i
ng i ta nói ra (câu càng dài thì k năng nghe c a mình càngườ
cao). Dĩ nhiên, có nh ng ng i đ c ‘l tai âm nh c’ thiên ườ ượ
phú nên phân bi t âm thanh r t nhanh.
Ví d em Wendy Võ, m t nhi đ ng g c Vi t t i North Carolina (tên Vi t Nam là Võ th
Ng c Di m). Năm nay em m i 8 tu i mà đã nói đ c 11 th ti ng và so n 45 b n ượ ế
nh c. Em có kh năng l p l i m t câu nói b ng b t c ngôn ng nào trên th gi i, mà ế
không c n hi u nghĩa. Th nh ng th ng th ng, ng i ta ph i m t nhi u th i gian ế ư ườ ườ ườ
đ phân bi t các âm trong m t ngôn ng m i, tuy nhiên T T C M I NG I đ u có Ư
kh năng này, b ng ch ng là không m t ng i nào trên trái đ t (tr ng i đi c) ườ ườ ế
không th nghe và nói ngôn ng m đ c a mình.N u th i gian qua, các b n đã l ng ế
nghe âm thanh ti ng Anh thôi, thì đ n nay, h n b n đã nh n th y r ng b ng d ng ế ế ư
m t s t hay c m t mình nghe rõ ràng h n x a, đ c bi t là nh ng con s và nh ng ơ ư
danh t riêng (c a các nhân v t, các đ a danh … ), và nh ng t mình đã quen thu c.
Có nh ng đo n b n nghe m t th i gian dài 5-15 phút (nh trên TV) r i b ng th y ư
mình ‘hi u’ c b n n i dung ch ng trình đó. ơ ươ
Nh th các b n đã nghe ti ng Anh. Nh ng mu n không, khi nghe m t ngônư ế ế ư
ng mà ch nghe âm thanh thôi, thì cũng gi ng nh mình nghe nh c (không l i), hay ư
nghe ti ng gió, ti ng chim. N u ch nghe nh th thì không đáng b công, ngôn ngế ế ế ư ế
c t đ truy n tin (truy n m t thông tin). N u ta không n m đ c thông tin bên d i ế ượ ướ
âm thanh phát ra b ng ti ng Anh, thì k nh chúng ta không ‘nghe’ đ c ti ng Anh. Vì ế ư ượ ế
th , đi u chúng ta c n h c l i tr c h t nghe ti ng Anh (nh m t âm thanh thu nế ướ ế ế ư
túy) đ ti n đ n b c sau cùng (mà bình th ng ng i h c ngo i ng xem b c ế ế ướ ườ ườ ướ
đ u tiên), y là ‘nghe’ ti ng Anh, theo nghĩa là ‘hi u’ m t thông tin. ế
th , sau hai bài đ nói v cách nghe ti ng Anh, hôm nay tôi s đi sâu h n, y ế ế ơ
‘nghe’ ti ng Anh, theo nghĩa n m b t n i dung c a thông tin qua m t chu i âmế
thanh b ng ti ng Anh ế .
Nghe ti ng Anh và ‘nghe’ ti ng Anhế ế
1. ‘Nghetrong ng c nh.
Tôi t ng nh c đi nh c l i r ng đ ng bao gi tra t đi n khi mình nghe m t
di n t . Đi u ch y u nghe l p l i đ c nh ng âm thanh đã nghe, r i ế ượ
d n d n hi u đ c m t t m i, khi xu t hi n trong nhi u n i dung khác ượ
nhau (n u c nămnh m i nghe t đó m t l n, nghĩa t y không thôngế
d ng và, trong giai đo n này, ta không c n ph i b n tâm đ n nó!). Ví d : b n ế
nghe nhi u l n (âm thanh) ‘oubou’ mà không hi u nghĩa, l n l t trong nh ng ượ
câu sau:
- To play the oubou you need to have strong arms.
- The oubouis considered one of the most difficult instruments to play.
- The ‘oubou’ is very difficult to play, because Karen must force air at very high
Cách nghe tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách nghe tiếng Anh - Người đăng: Hina Ichigo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cách nghe tiếng Anh 9 10 335