Ktl-icon-tai-lieu

Cách nhấn trọng âm trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi ngocnhienntt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần


Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất:Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm
rơi vào âm tiết thứ nhất.
Trọng âm vào âm tiết thứ hai:Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết
thứ 2.
Trọng âm rơi vào âm thứ 2 tính từ dưới lên:Những từ có tận cùng bằng –ic, -sion, tion
thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ dưới lên.
Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lênCác từ tận cùng bằng –ce, -cy, -ty, -phy, –gy
thì trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.
5) Từ ghép (từ có 2 phần)
Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BLACKbird, GREENhouse...
Đối với các tính từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned...
Đối với các động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to OVERcome, to overFLOW...



EXERCISE

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại:

1. A. study
2. A. deficiency
3. A. employee
4. A. tenant
5. A. company
6. A. animal
7. A. neighbour
8. A. investment
9. A.writer
career
10. A. decision
AACDDAADDD

B. reply
C. apply
B. deficit
C. reference
B. referee
C. committee
B.common
C. rubbish
B. atmosphere
C.customer
B. bacteria
C. habitat
B.establish
C. community
B. television C. provision
B.teacher
C.builder
B. deceive

C. decisive

D. rely
D. deference
D.refugee
D.machine
D.employment
D.pyramid
D.encourage
D. document
D.
D. decimal

...
Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất:Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm
rơi vào âm tiết thứ nhất.
Trọng âm vào âm tiết thứ hai:Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết
thứ 2.
Trọng âm rơi vào âm thứ 2 tính từ dưới lên:Những từ có tận cùng bằng –ic, -sion, tion
thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ dưới lên.
Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lênCác từ tận cùng bằng –ce, -cy, -ty, -phy, –gy
thì trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.
5) Từ ghép (từ có 2 phần)
Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BLACKbird, GREENhouse...
Đối với các tính từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned...
Đối với các động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to OVERcome, to overFLOW...
EXERCISE
Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại:
1. A. study B. reply C. apply D. rely
2. A. deficiency B. deficit C. reference D. deference
3. A. employee B. referee C. committee D.refugee
4. A. tenant B.common C. rubbish D.machine
5. A. company B. atmosphere C.customer D.employment
6. A. animal B. bacteria C. habitat D.pyramid
7. A. neighbour B.establish C. community D.encourage
8. A. investment B. television C. provision D. document
9. A.writer B.teacher C.builder D.
career
10. A. decision B. deceive C. decisive D. decimal
AACDDAADDD
Cách nhấn trọng âm trong tiếng Anh - Người đăng: ngocnhienntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cách nhấn trọng âm trong tiếng Anh 9 10 578