Ktl-icon-tai-lieu

Cách phân biệt các từ trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi luongtrang1997
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Affect vs. Effect – Phân biệt Affect và Effect.
Hầu như affect được dùng làm động từ và effect được dùng làm danh từ. Khi cái gì đó affect
lên cái gì, nó tạo ra một effect lên nó. Trong vài tình huống effect cũng được dùng làm động
từ trong khi affect lại là danh từ. (...)
- Khi affect là động từ (có túc từ theo sau), thì nó có những nghĩa sau:


Ảnh hưởng đến; tạo ra một ảnh hưởng; thay đổi

Ví dụ:
Rain affected the crops.
Mưa đã ảnh hưởng đến cây trồng.



Khắc sâu trong tâm trí; kích thích cảm giác về

Ví dụ:
Her love affected him so deeply.
Tình yêu của cô ấy ảnh hưởng lên anh ấy một cách sâu sắc.
- Khi affect là một danh từ, nó có nghĩa là "cảm giác, cảm xúc".

- Khi effect là danh từ có những nghĩa sau.


Cái gì đó được tạo ra bởi một nguyên nhân, kết quả, hậu quả

Ví dụ:
Exposure to the sunlight had the effect of on your eyes.
Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời gây tác động lên mắt của bạn.



Sức mạnh để tạo ra kết quả, hiệu quả, sức mạnh, hiệu lực; ảnh hưởng

Ví dụ:
Susan's stubbornness had no effect on Phill's mind.
Sự ngoan cố của Susan không có tác dụng đối với ý nghĩa của Phill.



Tình trạng có hiệu quả, làm xong hoặc hoàn thành.

Ví dụ:
Put your plan into effect.
Hãy làm cho xong kế hoạch của anh.



Thêm hiệu ứng đặc biệt.

- Khi effect là động từ có nghĩa là "đem một kết quả; dẫn đến; hoàn thành cái gì;
làm cho nó xảy ra".
Ví dụ:
His new ideas about iPhone finally effected the transition.
Những ý tưởng mới của ông về iPhone cuối cùng đã thực hiện được việc chuyển đổi.

Affect (v) : mang nghĩa là tác động, có ảnh hưởng đến trạng thái, tình trạng, kết
quả của ai đó/ cái gì đó
Influence : mang nghĩa là ảnh hưởng, tác động, làm thay đổi đến hoạt động, cư
xử, lối suy nghĩ của ai đó/ cái gì đó. Nó mang nghĩa ảnh hưởng sâu sắc và lâu
dài hơn so với affect.
affect (v): ảnh hưởng
effect (n): sự ảnh hưởng/ tác động/ hiệu ứng
influence (n,v): ảnh hưởng hoặc sự ảnh hưởng
influence (v) + ON smt, nhưng, affect (v) + smt ( động từ affect ko sử dụng giới
từ nào trc tân ngữ )
--------------------------------------------------------------------------------------------------4. Garbage / Refuse / Rubbish / Trash / Dustbin

Garbage và trash được dùng trong American English (AE).
Còn rubbish được dùng trong British English (BE).

Phân biệt giữa garbage và trash: Garbage thường chỉ những thức ăn
thừa cần bỏ và những loại vật phế thải có tính chất ẩm ướt (wet) khác,
còn trash thường chỉ các loại giấy thải, thùng carton và những vật có tính khô
(như bao nylon...
Affect vs. Effect – Phân biệt Affect và Effect.
Hầu như affect được dùng làm động từ và effect được dùng làm danh từ. Khi cái gì đó affect
lên cái gì, nó tạo ra một effect lên nó. Trong vài tình huống effect cũng được dùng làm động
từ trong khi affect lại là danh từ. (...)
- Khi affect ng t (cóđộ túc t theo sau), thì nó có nh ng ngh a sau: ĩ
nh h ng n; t o ra m t nh h ng; thay i ưở đế ưở đổ
Ví d :
Rain affected the crops.
M a ã nh h ng n cây tr ng.ư đ ưở đế
Kh c sâu trong tâm trí; kích thích c m giác v
Ví d :
Her love affected him so deeply.
Tình yêu c a cô y nh h ng lên anh y m t cách sâu s c. ưở
- Khi affect là m t danh t , nó có ngh a là "c m giác, c m xúc". ĩ
- Khi effect là danh t có nh ng ngh a sau. ĩ
Cái gì ó c t o ra b i m t nguyên nhân, k t qu , h u quđ đượ ế
Ví d :
Exposure to the sunlight had the effect of on your eyes.
Ti p xúc v i ánh sáng m t tr i gây tác ng lên m t c a b n.ế độ
S c m nh t o ra k t qu , hi u qu , s c m nh, hi u l c; nh h ng để ế ư
Ví d :
Susan's stubbornness had no effect on Phill's mind.
S ngoan c c a Susan không có tác d ng i v i ý ngh a c a Phill. đố ĩ
Tình tr ng có hi u qu , làm xong ho c hoàn thành.
Ví d :
Put your plan into effect.
Hãy làm cho xong k ho ch c a anh.ế
Cách phân biệt các từ trong tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách phân biệt các từ trong tiếng Anh - Người đăng: luongtrang1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cách phân biệt các từ trong tiếng Anh 9 10 940