Ktl-icon-tai-lieu

Cách sử dụng giới từ trong Tiếng Anh

Được đăng lên bởi thuhienthcstl
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Cách sử dụng giới từ trong Tiếng Anh
Định nghĩa về giới từ: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ,
trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm
danh từ ... Ví dụ:
 I went into the room.
 I was sitting in the room at that time.
Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the room" là tân ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "the room" là tân
ngữ của giới từ "in".
Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức
năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân
ngữ theo sau.
Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh:
Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặc biệt;
vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và tiếng Anh
nói riêng. Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ
mang tính cố định cho mỗi giới từ đó - cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì
tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc
ban đầu.
Vị trí của giới từ trong tiếng anh
+ THE BOOK IS ON THE TABLE. =
Quyển sách ở trên bàn.
Sau TO BE, trước
+ I WILL STUDY IN AUSTRALIA
danh từ:
FOR 2 YEARS. = Tôi sẽ học ở Úc
trong 2 năm.
+ I LIVE IN HO CHI MINH CITY =
Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
Sau động từ: Có
+TAKE OFF YOUR HAT! Cởi nón
thể liền sau động
của bạn ra!
từ, có thể bị 1 từ
+ I HAVE AN AIR-CONDITIONER,
khác chen giữa
BUT I ONLY TURN IT ON IN
động từ và giới từ.
SUMMER. = Tôi có máy lạnh, nhưng
tôi chỉ bật nó lên vào mùa hè.

Sau tính từ:

+ I'M NOT WORRIED ABOUT
LIVING IN A FOREIGN
COUNTRY. = Tôi không lo lắng về
việc sốngở nước ngoài.
+ HE IS NOT ANGRY WITH YOU. =
Anh ấy không giận bạn.

Một số sai lầm thường gặp khi sử dụng giới từ trong tiếng anh
Ví dụ :
Trước đó ta gặp : worry about : lo
1)Suy luận từ cách
lắng về
dùng đã gặp trước
Lần sau gặp chữ : disscuss _____
đó :
( thảo luận về ) thế là ta suy ra từ
câu trên mà điền about vào, thế là
sai.
2)Không nhận ra là
giới từ thay đổi vì
thấy cùng một danh
từ:

Ví dụ:
Trước đó ta gặp : in the morning
Thế là khi gặp : ___ a cold winter
morning, thấy morning nên chọn
ngay in => sai ( đúng ra phải dùng
on )

Tiếng Việt nói: lịch sự với ai nên
3)Bị tiếng Việt ảnh khi gặp : polite (lịch sự ) liền dùng
hưởng :
ngay with ( với ) => sai ( đúng ra
phải dùng to )
Hình thức của giới từ trong tiếng anh - học tiếng anh
1)Giới từ đơn ( simple Là giới từ có một chữ : in, at, on...
Cách sử dụng giới từ trong Tiếng Anh
Định nghĩa về giới từ: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ,
trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm
danh từ ... Ví dụ:
I went into the room.
I was sitting in the room at that time.
Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the room" là tân ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "the room" là tân
ngữ của giới từ "in".
Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức
năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân
ngữ theo sau.
Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh:
Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặc biệt;
vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và tiếng Anh
nói riêng. Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ
mang tính cố định cho mỗi giới từ đó - cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì
tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc
ban đầu.
Vị trí của giới từ trong tiếng anh
Sau TO BE, trước
danh từ:
+ THE BOOK IS ON THE TABLE. =
Quyển sách ở trên bàn.
+ I WILL STUDY IN AUSTRALIA
FOR 2 YEARS. = Tôi sẽ học ở Úc
trong 2 năm.
Sau động từ: Có
thể liền sau động
từ, có thể bị 1 từ
khác chen giữa
động từ và giới từ.
+ I LIVE IN HO CHI MINH CITY =
Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
+TAKE OFF YOUR HAT! Cởi nón
của bạn ra!
+ I HAVE AN AIR-CONDITIONER,
BUT I ONLY TURN IT ON IN
SUMMER. = Tôi có máy lạnh, nhưng
tôi chỉ bật nó lên vào mùa hè.
Cách sử dụng giới từ trong Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách sử dụng giới từ trong Tiếng Anh - Người đăng: thuhienthcstl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Cách sử dụng giới từ trong Tiếng Anh 9 10 551