Ktl-icon-tai-lieu

Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi Đinh Hữu Hải Quân
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH
Giới từ trong tiếng Anh gọi là preposition.
Giới từ là những từ đi với danh từ hay một giả danh từ để chỉ sự liên hệ giữa các danh từ ấy với
một chữ nào khác trong câu.
Các giới từ ta đã biết như: on, in, at, out, for, to,…
Trong tiếng Anh các giới từ không nhiều lắm nhưng cách sử dụng chúng thì rất phức tạp và hầu
như không theo một quy luật nào. Các giới từ không có một nghĩa cố định mà tùy thuộc vào các
chữ trong câu và văn cảnh câu nói mà ta dịch nghĩa sao cho phù hợp.
Xét các ví dụ:
He works in the room (in = trong)
(Anh ta làm việc trong phòng)
The children play in the garden. (in = ngoài)
(Bọn trẻ chơi ngoài vườn)
We live in VietNam. (in = ở)
(Chúng ta sống ở Việt Nam)
They swim in the river. (in = dưới)
(Họ bơi dưói sông)
He lay in the bed. (in = trên)
(Anh nằm trên giường)
I get up in the morning. (in = vào)
(Tôi thức dậy vào buổi sáng)
He speaks in English. (in = bằng)
(Anh ta nói bằng tiếng Anh)
Một điều khó khăn nữa là có một số câu với tiếng Việt ta không cần dùng giới từ nhưng tiếng Anh
thì lại có giới từ đi theo. Ví dụ:
He is angry with me.
(Anh ấy giận tôi)
Vì vậy để sử dụng giới tự cho đúng ta chỉ có cách tra tự điển rồi học thuộc lòng.

Nói chung, khi nói đến một người hay vật nào đó người Việt thường lấy chính mình làm trung tâm
điểm, trái lại người Anh thường lấy người hay vật đó làm trung tâm điểm.
Ví dụ:
The
children play
in the garden.
(Bọn trẻ chơi ngoài vườn)
Người Việt nói ngoài vườn vì đối với người đang nói thì họ đứng ngoài khu vườn.
Người Anh nói trong (in) vì đối với các đứa trẻ thì chúng ở trong khu vườn chứ không phải ngoài
khu vườn.
Quan sát thêm các câu sau đây để nhận ra sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt.
The light hangs under the ceiling
(Cái đèn treo dưới trần nhà)
The pen falls on the ground.
(Cây viết rơi xuống đất)
The boy lay on the ground.
(Thằng bé nằm trên đất).
Một số động từ khi theo sau bởi một giới tự lại có nghĩa hoàn toàn khác. Một trường hợp ta đã
gặp là động từ to look.
to look :trông, có vẻ
to look at :nhìn
to look for :tìm
to look after :chăm sóc
Đối với các động từ này chúng ta bắt buộc phải thuộc cách sử dụng chúng với từng giới từ riêng
biệt.
Vocabulary
between, among
Cả hai giới từ này đều có nghĩa là ở giữa.
Chúng ta dùng between khi muốn nói ở giữa hai cái.
Ví dụ:
The teacher is standing between Tom and Ann.

(Thầy giáo đang đứng giữa Tom và Ann).
among :ở giữa, trong số, được dùng khi muốn nói giữa nhiều cái.
Ví dụ:
He is standing among the crowd.
(...
CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH
Giới từ trong tiếng Anh gọi là preposition.
Giới từ là những từ đi với danh từ hay một giả danh từ để chỉ sự liên hệ giữa các danh từ ấy với
một chữ nào khác trong câu.
Các giới từ ta đã biết như: on, in, at, out, for, to,…
Trong tiếng Anh các giới từ không nhiều lắm nhưng cách sử dụng chúng thì rất phức tạp và hầu
như không theo một quy luật nào. Các giới từ không có một nghĩa cố định mà tùy thuộc vào các
chữ trong câu và văn cảnh câu nói mà ta dịch nghĩa sao cho phù hợp.
Xét các ví dụ:
He works in the room (in = trong)
(Anh ta làm việc trong phòng)
The children play in the garden. (in = ngoài)
(Bọn trẻ chơi ngoài vườn)
We live in VietNam. (in = ở)
(Chúng ta sống ở Việt Nam)
They swim in the river. (in = dưới)
(Họ bơi dưói sông)
He lay in the bed. (in = trên)
(Anh nằm trên giường)
I get up in the morning. (in = vào)
(Tôi thức dậy vào buổi sáng)
He speaks in English. (in = bằng)
(Anh ta nói bằng tiếng Anh)
Một điều khó khăn nữa là có một số câu với tiếng Việt ta không cần dùng giới từ nhưng tiếng Anh
thì lại có giới từ đi theo. Ví dụ:
He is angry with me.
(Anh ấy giận tôi)
Vì vậy để sử dụng giới tự cho đúng ta chỉ có cách tra tự điển rồi học thuộc lòng.
Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh - Trang 2
Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh - Người đăng: Đinh Hữu Hải Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh 9 10 722