Ktl-icon-tai-lieu

Cách sử dụng liên từ

Được đăng lên bởi thumai061096
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Liên từ kết hợp (coordinating conjunctions
* Dùng loại liên từ này để nối những các từ loại hoặc cụm từ/ nhóm từ cùng một
loại, hoặc những mệnh đề ngang hàng nhau (tính từ với tính từ, danh từ với
danh từ ...)
* Gồm có: for, and, nor, but, or, yet
* Ví dụ:
She is a good and loyal wife.
Use your credit cards frequently and you'll soon find yourself deep in debt.
He is intelligent but very lazy.
She says she does not love me, yet I still love her.
We have to work hard, or we will fail the exam.
He will surely succeed, for (because) he works hard.
That is not what I meant to say, nor should you interpret my statement as an
admission of guilt.
* Chú ý: khi dùng liên từ kết hợp để nối hai mệnh đề, chúng ta thêm dấu phẩy
sau mệnh đề thứ nhất trước liên từ.
Ví dụ: Ulysses wants to play for UConn, but he has had trouble meeting the
academic requirements.
2. Tương liên từ (correlative conjunctions)
* Một vài liên từ thường kết hợp với các từ khác để tạo thành các tương liên từ.
Chúng thường được sử dụng theo cặp để liên kết các cụm từ hoặc mệnh đề có
chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp.
* Gồm có: both . . . and…(vừa….vừa…), not only . . . but also… (không chỉ…
mà còn…), not . . . but, either . . . or (hoặc ..hoặc..), neither . . . nor
(không….cũng không…), whether . . .or (dù ….hay…., hoặc…..hoặc….) ,
as ...as, no sooner…. than…(vừa mới….thì…)
* Ví dụ:
They learn both English and French.
He drinks neither wine nor beer.
I like playing not only tennis but also football.
I don't have either books or notebooks.
I can't make up my mind whether to buy some new summer clothes now or wait
until the prices go down.
3. Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions)
* Loại liên từ phụ thuộc nối kết các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức
năng khác nhau - mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu.
* Ví dụ như các liên từ sau và nghĩa kèm theo của chúng: As
– Bởi vì: As he is my friend, I will help him.
– Khi: We watched as the plane took off.
After: sau khi
Eg: After the train left, we went home.
1

Although/ though: mặc dù Eg: Although it was after midnight, we did not feel
tired.
Before: trước khi
Eg: I arrived before the stores were open.
Because: bởi vì
Eg: We had to wait, because we arrived early.
For: bởi vì
Eg: He is happy, for he enjoys his work.
If: nếu, giá như
Eg: If she is here, we will see her.
Lest: sợ rằng
Eg: I watched closely, lest he make a mistake.
Chú ý: sử dụng động từ nguyên thể trong mệnh đề “lest”
Providing/ provided: miễ...
II. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Liên từ kết hợp (coordinating conjunctions
* Dùng loại liên từ này để nối những các từ loại hoặc cụm từ/ nhóm từ cùng một
loại, hoặc những mệnh đề ngang hàng nhau (tính từ với tính từ, danh từ với
danh từ ...)
* Gồm có: for, and, nor, but, or, yet
* Ví dụ:
She is a good and loyal wife.
Use your credit cards frequently and you'll soon find yourself deep in debt.
He is intelligent but very lazy.
She says she does not love me, yet I still love her.
We have to work hard, or we will fail the exam.
He will surely succeed, for (because) he works hard.
That is not what I meant to say, nor should you interpret my statement as an
admission of guilt.
* Chú ý: khi dùng liên từ kết hợp để nối hai mệnh đề, chúng ta thêm dấu phẩy
sau mệnh đề thứ nhất trước liên từ.
Ví dụ: Ulysses wants to play for UConn, but he has had trouble meeting the
academic requirements.
2. Tương liên từ (correlative conjunctions)
* Một vài liên từ thường kết hợp với các từ khác để tạo thành các tương liên từ.
Chúng thường được sử dụng theo cặp để liên kết các cụm từ hoặc mệnh đề có
chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp.
* Gồm có: both . . . and…(vừa….vừa…), not only . . . but also… (không chỉ…
mà còn…), not . . . but, either . . . or (hoặc ..hoặc..), neither . . . nor
(không….cũng không…), whether . . .or (dù ….hay…., hoặc…..hoặc….) ,
as ...as, no sooner…. than…(vừa mới….thì…)
* Ví dụ:
They learn both English and French.
He drinks neither wine nor beer.
I like playing not only tennis but also football.
I don't have either books or notebooks.
I can't make up my mind whether to buy some new summer clothes now or wait
until the prices go down.
3. Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions)
* Loại liên từ phụ thuộc nối kết các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức
năng khác nhau - mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu.
* Ví dụ như các liên từ sau và nghĩa kèm theo của chúng: As
– Bởi vì: As he is my friend, I will help him.
– Khi: We watched as the plane took off.
After: sau khi
Eg: After the train left, we went home.
1
Cách sử dụng liên từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách sử dụng liên từ - Người đăng: thumai061096
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cách sử dụng liên từ 9 10 524