Ktl-icon-tai-lieu

Cách sử dụng thành ngữ as if

Được đăng lên bởi Hoàng Anh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách sử dụng thành ngữ as if, as though (chừng như là, như thể là)
Mệnh đề đằng sau hai thành ngữ này thường xuyên ở dạng điều kiện không thể thực hiện được. Điều kiện
này chia làm 2 thời:
Thời hiện tại: nếu động từ ở mệnh đề trước chia ở thời hiện tại đơn giản thì động t ừ ở mệnh đề
sau chia ở quá khứ đơn giản. To be phải chia là were ở tất cả các ngôi.
Ex: The old lady dresses as if it were winter even in the summer. (It is not winter)
Thời quá khứ: Nếu động từ ở mệnh đề trước chia ở quá khứ đơn giản thì động t ừ ở m ệnh đề
sau chia ở quá khứ hoàn thành.
Ex: Jeff looked as though he had seen a ghost. (He didn't see a ghost)
Lưu ý: Mệnh đề sau as if, as though không phải lúc nào cũng tuân theo qui luật trên. N ếu
điều kiện trong câu là có thật hoặc theo quan niệm của người nói, ng ười viết là có th ật thì hai
công thức trên không được sử dụng. Động từ ở mệnh đề sau diễn bi ến bình th ường theo m ối
quan hệ với động từ ở mệnh đề chính.
Ex: He looks as if he has finished the test.

...
Cách sử dụng thành ngữ as if, as though (chừng như là, như thể là)
Mệnh đề đằng sau hai thành ngữ này thường xuyên ở dạng điều kiện không thể thực hiện được. Điều kiện
này chia làm 2 thời:
Th i hi n t i: n u ng t m nh tr c chia th i hi n t i n gi n thì ng t m nh ế độ đề ướ đơ độ đề
sau chia quá kh n gi n. đơ To be ph i chia là were t t c c ngôi.
Ex: The old lady dresses as if it were winter even in the summer. (It is not winter)
Th i quá kh : N u ng t m nh tr c chia quá kh n gi n thì ng t m nh ế độ đề ướ đơ độ đề
sau chia quá kh hoàn thành.
Ex: Jeff looked as though he had seen a ghost. (He didn't see a ghost)
L u ý: ư M nh sau đề as if, as though không ph i lúc nào c ng tuân theo qui lu t trên. N u ũ ế
i u ki n trong câu th t ho c theo quan ni m c a ng i nói, ng i vi t th t thì haiđ ườ ườ ế
công th c trên không c s d ng. ng t m nh sau di n bi n bình th ng theo m i đượ Đ đề ế ườ
quan h v i ng t m nh chính. độ đề
Ex: He looks as if he has finished the test.
Cách sử dụng thành ngữ as if - Người đăng: Hoàng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cách sử dụng thành ngữ as if 9 10 198