Ktl-icon-tai-lieu

Cách thành lập tính từ trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi Iris Tô
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Tiếng Anh 10 – Cô Nguyễn Thị Phương

Cách thành lập tính từ

CÁCH THÀNH LẬP TÍNH TỪ
(TÀI LIỆU THAM KHẢO)
Giáo viên: NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

1. Thêm các hậu tố vào sau danh từ.
a.-ful
harm => harmful (có hại)
use => useful (có ích)
hope => hopeful (đầy hi vọng)
beauty => beautiful (đẹp)
What a beautiful view! (SGK trang 102)
Chú ý: Nếu danh từ kết thúc bằng “y” ta chuyển thành “i” trước khi thêm “ful”
b. –less (mang nghĩa phủ định)
use => useless (vô dụng)
hope => hopeless (không có hi vọng)
home => homeless (vô gia cư)
rubbish and useless things (SGK trang 122)
c. –ly
man => manly (nam tính)
woman => womanly (nữ tính)
friend => friendly (thân thiện)
year => yearly (hàng năm)
month => monthly (hàng tháng)
day => daily (hàng ngày)
Your school’s football team is going to play a friendly match with New Stars Football Club. (SGK trang 149)
A friendly match: trận đấu giao hữu
d. –like (giống như, tương tự như)
child => childlike (giống như trẻ con)
brother => brotherlike (như anh em)
e. –y
rain => rainy (có mưa, mưa nhiều)
snow => snowy (có tuyết, phủ đầy tuyết)
dust => dusty (đầy bụi)
ice => icy (có băng, phủ băng)
mud => muddy (lầy lội)
risk => risky (nguy hiểm)
health=> healthy (khỏe mạnh)
If we resurface and raise the roads, they won’t be flooded and muddy when it rains. (SGK trang 85)
At times, this can be risky, and some keepers have been injured and one has been killed. (SGK trang 107)
Chú ý: Nếu danh từ kết thúc bằng “e” ta bỏ “e” trước khi thêm “y”
f. –ish (có tính chất của, giống như)
fool => foolish (ngu ngốc)
self => selfish (ích kỷ)
child => childish (giống như trẻ con)
g. –al
magic => magical (thuộc về ma thuật)
music => musical (thuộc về âm nhạc)
nation => national (thuộc quốc gia)
industry => industrial (thuộc công nghiệp)
nature => natural (thuộc tự nhiên)
culture => cultural (thuộc văn hóa)
person=> personal (thuộc cá nhân)
inter-nation=> international (thuộc về quốc tế)
Ví dụ:
I like to learn English best because it is an international language. (SGK trang 22)
It is a personal communicator which helps you to interact with other computers and with people around
the world. (SGK trang 55)
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Khóa học Tiếng Anh 10 – Cô Nguyễn Thị Phương

Cách thành lập tính từ

It is a magical typewriter which allows you to type and print any kind of document: letters, memos or
requests for leave. (SGK trang 55)
Trees, grasses, and other plant life play an important pa...
Khóa hc Tiếng Anh 10 Cô Nguyn Th Phương
Cách thành lp tính t
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
1. Thêm các hu t vào sau danh t.
a.-ful
harm => harmful (có hi) use => useful (có ích)
hope => hopeful (đầy hi vng) beauty => beautiful (đẹp)
What a beautiful view! (SGK trang 102)
Chú ý: Nếu danh t kết thúc bằng “y” ta chuyển thành “i” trước khi thêm “ful”
b. –less (mang nghĩa phủ định)
use => useless (vô dng) hope => hopeless (không có hi vng)
home => homeless (vô gia cư)
rubbish and useless things (SGK trang 122)
c. ly
man => manly (nam tính) woman => womanly (n tính)
friend => friendly (thân thin) year => yearly (hàng năm)
month => monthly (hàng tháng) day => daily (hàng ngày)
Your school’s football team is going to play a friendly match with New Stars Football Club. (SGK trang 149)
A friendly match: trận đấu giao hu
d. like (giống như, tương tự như)
child => childlike (giống như trẻ con) brother => brotherlike (như anh em)
e. y
rain => rainy (có mưa, mưa nhiều) snow => snowy (có tuyết, ph đầy tuyết)
dust => dusty (đầy bi) ice => icy (có băng, phủ băng)
mud => muddy (ly li) risk => risky (nguy him)
health=> healthy (khe mnh)
If we resurface and raise the roads, they won’t be flooded and muddy when it rains. (SGK trang 85)
At times, this can be risky, and some keepers have been injured and one has been killed. (SGK trang 107)
Chú ý: Nếu danh t kết thúc bằng “e” ta bỏ “e” trước khi thêm “y”
f. ish (có tính cht ca, giống như)
fool => foolish (ngu ngc)
self => selfish (ích k)
child => childish (giống như trẻ con)
g. al
magic => magical (thuc v ma thut) music => musical (thuc v âm nhc)
nation => national (thuc quc gia) industry => industrial (thuc công nghip)
nature => natural (thuc t nhiên) culture => cultural (thuộc văn hóa)
person=> personal (thuc cá nhân) inter-nation=> international (thuc v quc tế)
Ví d:
I like to learn English best because it is an international language. (SGK trang 22)
It is a personal communicator which helps you to interact with other computers and with people around
the world. (SGK trang 55)
CÁCH THÀNH LP TÍNH T
(TÀI LIU THAM KHO)
Giáo viên: NGUYN TH PHƢƠNG
Cách thành lập tính từ trong tiếng Anh - Trang 2
Cách thành lập tính từ trong tiếng Anh - Người đăng: Iris Tô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cách thành lập tính từ trong tiếng Anh 9 10 774