Ktl-icon-tai-lieu

Cách viết câu trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi thanhhlk
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. CẤU TRÚC CHUNG CỦA MỘT CÂU TRONG TIẾNG ANH:

Một câu trong tiếng Anh thường bao gồm các thành phần sau đây:
Ví dụ:
SUBJECT

VERB

COMPLEMENT

MODIFIER

John and I

ate

a pizza

last night.

We

studied

"present perfect" last week.

He

runs

I

like

very fast.
walking.

1.1 Subject (chủ ngữ):
Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động
từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh
từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong
trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ).
Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ.
Chú ý rằng mọi câu trong tiếng Anh đều có chủ ngữ (Trong câu m ệnh
lệnh, chủ ngữ được ngầm hiểu là người nghe. Ví dụ: “Don't move!” =
Đứng im!).
Milk is delicious. (một danh từ)
That new, red car is mine. (một ngữ danh từ)
Đôi khi câu không có chủ ngữ thật sự, trong trường hợp đó, It hoặc
There đóng vai trò chủ ngữ giả.
It is a nice day today.
There is a fire in that building.
There were many students in the room.
It is the fact that the earth goes around the sun.

1.2 Verb (động từ):

Động từ là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều
phải có động từ. Nó có thể là một từ đơn hoặc một ngữ động từ. Ngữ
động từ (verb phrase) là một nhóm từ gồm một hoặc nhiều trợ động
từ (auxiliary) và một động từ chính.
I love you. (chỉ hành động)
Chilli is hot. (chỉ trạng thái)
I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb:
seen)
I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going)

1.3 Complement (vị ngữ):
Vị ngữ là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng tác động của chủ ngữ. Cũng
giống như chủ ngữ, vị ngữ thường là danh từ hoặc ngữ danh từ không
bắt đầu bằng giới từ, tuy nhiên vị ngữ thường đứng sau động từ.
Không phải câu nào cũng có complement. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi
What? hoặc Whom?
John bought a car yesterday. (What did John buy?)
Jill wants to drink some water. (What does he want to drink?)
She saw John at the movie last night. (Whom did she see at the
movie?)

1.4 Modifier (trạng từ):
Trạng từ là từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, địa điểm hoặc cách thức của
hành động. Không phải câu nào cũng có trạng từ. Chúng thường là các
cụm giới từ (prepositional phrase), phó từ (adverb) hoặc một cụm phó
từ (adverbial phrase). Chúng trả lời câu hỏi When?, Where? hoặc How?
Một cụm giới từ là một cụm từ bắt đầu bằng một giới từ và kết thúc
bằng một danh từ (VD: in the morning, on the table,...). N ếu có nhiều
trạng từ trong...
1 . C U T R Ú C C H U N G C A M T C Â U T R O N G T I N G A N H :
M t câu trong ti ng Anh th ng bao g m các thành ph n sau ây: 
Ví d :
SUBJECT VERB COMPLEMENT MODIFIER
   
   !
"  #$
! !
1.1 Subject (ch ng ):% &
Ch ng là ch th c a hành ng trong câu, th ng ng tr c ng % & % ' %   ( ) 
t (verb). Ch ng th ng là m t danh t (noun) ho c m t ng danh * % &  * + &
t (noun phrase - m t nhóm t k t thúc b ng m t danh t , trong * * , *
tr ng h p này ng danh t không c b t u b ng m t gi i t ).  - & * - .  , ) *
Ch ng th ng ng u câu và quy t nh vi c chia ng t .% &  ( /  0 1  *
Chú ý r ng m i câu trong ti ng Anh u có ch ng (Trong câu m nh , 2 3 % & 1
l nh, ch ng c ng m hi u là ng i nghe. Ví d : “Don't move! = 1 % & - ' 
ng im!).4(
Milk is delicious. (m t danh t ) *
That new, red car is mine. (m t ng danh t ) & *
ôi khi câu không có ch ng th t s , trong tr ng h p ó, 4 % & 5 6  - It ho c +
There óng vai trò ch ng gi . % & 7
It is a nice day today.
There is a fire in that building.
There were many students in the room.
It is the fact that the earth goes around the sun.
1.2 Verb ( ng t ): *
Cách viết câu trong tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách viết câu trong tiếng Anh - Người đăng: thanhhlk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
Cách viết câu trong tiếng Anh 9 10 67